Вы здесь

Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі

Автор: 
Безгінова Любов Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
389241
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Оцінка ефективності формування структури капіталу
в підприємствах роздрібної торгівлі
2.1. Склад і особливості формування капіталу в підприємствах роздрібної
торгівлі
Одним із напрямків досягнення мети максимізації ціни підприємства шляхом
нарощування його капіталізованої вартості є управління капіталом підприємства,
який використовується для формування його активів.
Дійсно, діяльність будь-якого підприємства є можливою лише за умови наявності
джерел його фінансування, які відрізняються одне від одного за своєю
економічною суттю, способами й принципами виникнення, строками мобілізації,
тривалістю існування, привабливістю з точки зору того чи іншого учасника ринку
та деякими іншими особливостями.
Тому, дослідження ефективності використання капіталу на торговельному
підприємстві, а також задачі оптимізації джерел його формування, викликають
необхідність досконалого вивчення процесу його формування, який відображається
в динаміці складу джерел коштів цього підприємства.
Необхідність проведення такого дослідження пояснюється ще й тим, що в процесі
торговельно-економічної діяльності будь-якого підприємства відбуваються певні
зміни в розмірі й структурі його капіталу. Найзагальніше уявлення про них і їх
динаміку можливо отримати за допомогою проведення структурного (вертикального)
фінансового аналізу капіталу торговельного підприємства, що засновується на
визначенні питомої ваги власного та позикового капіталу; складу наявного
власного капіталу; складу наявного позикового капіталу за видами; а також
складу позикового капіталу за строковістю повернення зобов’язань.
Саме цей аналіз дозволяє оцінити темпи зміни показників, що вивчаються, а також
визначити тенденції та закономірності розвитку економічних процесів.
Необхідність і доцільність проведення структурного аналізу капіталу пов’язано,
по-перше, ще й з тим, що відносні показники фінансової звітності (на відміну
від абсолютних показників, які внаслідок інфляції є викривленими і, тому,
утруднюють порівняння в динаміці) певною мірою згладжують негативний вплив
інфляційних процесів; і, по-друге, використання відносних показників дозволяє
порівнювати показники фінансової звітності підприємств, які відрізняються одне
від одного за розміром використання ресурсів і іншими об’ємними показниками
діяльності [97].
Вивчення особливостей формування капіталу підприємств торгівлі було проведено
на основі якісних методів збору інформації з використанням даних бухгалтерської
та статистичної звітності 176 торговельних підприємств м. Харкова різних форм
власності, товарної спеціалізації, розмірів, місця розташування тощо.
При виборі підприємств торгівлі для нашого дослідження за основну формальну
ознаку відбору нами була прийнята товарна спеціалізація. Так, 35 відібраних
нами підприємств є підприємствами роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію
продовольчих товарів.
Характерною ознакою діяльності підприємств роздрібної торгівлі в сучасних
умовах є більш стабільний розвиток підприємств роздрібної торгівлі саме
продовольчими товарами, порівняно з роздрібними підприємствами, що реалізують
непродовольчі товари. Підприємствам цієї товарної спеціалізації вдалося,
по-перше, зберегти, і, навіть, розширити контингент покупців, який
обслуговується; по-друге, отримувати більш-менш стабільні доходи, які
дозволили, принаймні, залишатися „на плаву” й не збанкротувати в умовах
економічної кризи, яка супроводжувалася зниженням реальних доходів населення,
і, відповідно, прибутків підприємств.
За іншими ознаками (такими, як форма власності, розмір, місце розташування,
дохід контингенту, який обслуговується, методи збуту товарів, рівень
обслуговування покупців і таке інше) підприємства, що досліджувалися,
характеризуються значною різноманітністю.
Відповідно до теорії вибіркового методу при побудові моделі випадкової вибірки
для проведення дослідження нами було враховано також такий принциповий момент
як відповідність відібраної сукупності вимогам достатності об’єктів
спостережень. В економічних дослідженнях припускається використання малої
вибірки, обсяг якої звичайно не перевищує 30 одиниць і може доходити до 4-5
одиниць [98, с. 189]. При використанні вибірки, обсяг якої перевищує 30 одиниць
характер розподілу в генеральній сукупності не має значення, через те, що
розподіл відхилень вибіркового показника (вибіркової середньої) від генеральної
характеристики завжди є нормальним.
Відібрана сукупність підприємств була піддана аналітичному угрупуванню, яке
надає можливість з’ясувати об’єктивний стан речей і визначити найсуттєвіші
властивості та характеристики явищ, показників і об’єктів, які досліджуються, а
також взаємозв’язки, взаємозалежності та взаємодію між ними.
За основу для угрупування з метою виявлення стану, складу й динаміки формування
капіталу підприємств торгівлі нами був прийнятий розмір торговельної площі
підприємств. Цей вибір обумовлений такими факторами, які забезпечують
об’єктивність цієї ознаки в якості групувальної:
- по-перше, розмір торговельної площі є одиницею виміру, яка відноситься до
метричної системи виміру, що дозволяє забезпечити однозначність віднесення
одиниць вибіркової сукупності до тієї чи іншої групи;
- по-друге, розмір торговельної площі є найбільш стабільним показником, який не
підлягає впливу інфляційних процесів;
- по-третє, практично всі показники фінансово-господарської діяльності
підприємств торгівлі знаходяться в залежності від розміру їх торговельної
площі.
Відповідно до викладеного вище нами були виділені наступні групи підприємств
роздрібної торгівлі за розміром торговельної площі в наступних і