Вы здесь

Продуктивність, фітомаса та депонований вуглець штучних дубових деревостанів Поділля

Автор: 
Лащенко Андрій Григорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001066
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ
ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДОСЛІДНОГО МАТЕРІАЛУ
2.1. Лісовий фонд
Лісовий фонд відіграє важливу роль в економіці України і справляє значний вплив
на розвиток промисловості, сільського господарства, організацію відпочинку та
інше.
У віданні постійних користувачів підпорядкованих Державному комітету лісового
господарства України (ДКЛГ) станом на 01.01.1996 року площа земель лісового
фонду постійного користування становить 7114,9 тис. га (близько 66% загальної
площі земель лісового фонду) із загальним запасом деревостанів1283,5 млн. куб.
м, що становить біля 74% загального запасу насаджень України [125].
Площа земель, вкритих лісовою рослинністю на Поділлі (відтепер і надалі,
говорячи про показники лісового фонду, маємо на увазі такі у розрізі ДКЛГ),
дорівнює 371,7 тис. га (біля 62% від загальної площі вкритих лісовою
рослинністю земель регіону); лісистість [* Примітка.
При вживанні даного терміну притримуємося аналогічної думки з Бобко, що "...в
Україні ... лісистість розглядається механічно, без ув’язки з іншими умовами і
призначенням цього показника" та виступає скоріш "... як показник
ландшафтно-географічної характеристики території ..." [19, стор.172].] регіону
– 12,7% [125], при оптимальній – 16-17% [44]. При 105,5 млн. куб. м загального
запасу зростаючих тут насаджень, запас деревостанів постійних користувачів ДКЛГ
на Поділлі становить 76,0 млн. куб. м. Згідно з даними, приведеними у довіднику
з лісового фонду [125], 60,5% запасу деревини подільських лісів (або 45997,3
тис. куб. м) приходиться на дубові деревостани.
Загальні дані про лісовий фонд Поділля в розрізі адміністративно-територіальних
одиниць подано в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Лісовий фонд Поділля [125]
Адміністративно-територіальні одиниці
Площа земель лісового фонду
Загальний запас деревостанів
всього
в т. ч. вкритих лісовою рослинністю
всього
в т. ч. стиглих і перестійних
тис. га
тис. га
млн. куб. м
млн. куб. м
Вінницька
216,0
53,2
202,9
54,6
41,4
54,4
5,8
53,0
Хмельницька
189,7
46,8
168,8
45,4
34,6
45,6
5,2
47,0
Разом по регіону
405,8
100
371,7
100
76,0
100
11,1
100
Одним із основних показників лісового фонду, призначеного для характеристики та
визначення рівня його використання, є показник площі вкритих лісовою
рослинністю земель. Розподіл площ даного показника за групами віку та групами
порід наведено в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю земель Поділля за групами віку та
групами порід [125]
Групи порід
Площа вкритих лісовою рослинністю земель за групами віку, га (%)
всього
в тому числі
молодняки
середньо-вікові
пристигаючі
стиглі і перестійні
Хвойні
67480
33061 (49,1)
21085 (31,2)
10683 (15,8)
2651 (3,9)
Твердолистяні
280515
83877 (29,9)
132311 (47,2)
32773 (11,7)
31554(11,2)
в т. ч. дуб звичайний
236978
(84,5)
79866
(33,7)
124484
(52,5)
21885
(9,2)
10743
(4,6)
М’яколистяні
23172
2780 (12,0)
9132 (39,4)
5674 (24,5)
5586 (24,1)
У регіоні
371727
(100)
119848 (32,2)
162867
(43,9)
49176
(13,2)
39836 (10,7)
Аналізуючи дані табл. 2.2, можна помітити, що основне місце у лісовому фонді
належить деревостанам дуба звичайного, які займають 84,5% від площі
твердолистяних, 63,8% від загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель
Поділля та близько 14% дубових деревостанів України.
Загальний запас деревостанів Поділля за групами віку розподіляється наступним
чином [125]: молодняки – 16,9%, середньовікові – 49,8%, пристигаючі – 18,8%,
стиглі і перестійні – 14,5%. Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю
земель Поділля становить 204 м3, для лісів країни в цілому - 185 м3·га-1.
Середній запас деревостанів дуба звичайного дорівнює 177 м3·га-1, середній
запас дубових деревостанів Поділля складає 124 м3·га-1 [125]. Розподіл запасів
деревостанів дуба звичайного за групами віку можна спостерігати на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Вікова структура запасу дубових деревостанів Поділля:
1 - група віку "молодняки";
2 - група віку "середньовікові";
3 - група віку "пристигаючі";
4 – група віку "стиглі та перестійні".
Одним з найважливіших показників лісового фонду при оцінці лісових ресурсів є
структура лісів за віком, яка дає уявлення про площу лісів у межах груп віку
(або класів), запаси деревини, які можуть бути використані у поточному та
наступних десятиріччях.
Особливістю вікової структури дубових деревостанів Поділля, розглядаючи її з
точки зору "нормального" лісу, є значне переважання площ деревостанів вікових
груп (в розрізі класів віку) молодняки та середньовікові та мала кількість
пристигаючих і стиглих (див. табл. 2.2). Це створює передумови нерівномірного
ведення лісового господарства в майбутньому, зокрема в проведенні рубок
головного користування (при умові збереження нинішньої системи
лісокористування).
Останнім часом в науковій літературі [198, 214, 215] доволі часто обговорюється
питання величини оптимальних співвідношень кожної групи віку в структурі
вкритих лісовою рослинністю земель. Але жодне із отриманих кожним автором
співвідношень, як констатує Поляков та ін. [215], не співпадає з іншими. Це,
мабуть, свідчить про все ще недосконалі підходи щодо планування системи обліку
лісового фонду та розрахунків обсягів користування.
Обраховану нормативну вікову структуру лісів України (станом на 01.01.1996 р.)
залежно від співвідношення площі деревостанів окремих категорій захисності та
деревних порід для суб'єктів адміністративного поділу зустрічаємо в роботі
Полякова та ін. [215], з якою і порівняємо наявну вікову структуру лісів
Поділля (табл. 2.3).
Таб