Вы здесь

Трансформація роздрібної торговельної мережі в сільській місцевості в умовах ринкової переорієнтації екокономіки (за матеріалами Центрального і Північно-східного районів України)

Автор: 
Місюкевич Валентина Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001429
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ І ЯКІСНОГО СТАНУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В
СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
2.1. Тенденції розвитку сільської торговельної мережі в умовах перехідної
економіки
Перехід економіки України до суто ринкових відносин характеризується зміною
цілого ряду умов, які чинять безпосередній вплив на розвиток торгівлі, в тому
числі і роздрібної торговельної мережі, в сільській місцевості.
По-перше, відбулися відчутні зміни в організації сільськогосподарського
виробництва. Ліквідація колгоспів, крупних державних сільськогосподарських
підприємств, розвиток фермерства, індивідуальних господарств, запровадження в
багатьох випадках натуральної оплати в сільському господарстві привело до
різкого збільшення у споживанні сільським населенням частки продукції,
вирощеної у підсобних господарствах та отриманої в рахунок натуроплати і
відповідного зменшення частки товарів, придбаних у торговельній мережі.
По-друге, значно погіршилася демографічна ситуація на селі внаслідок зменшення
природного приросту населення та швидких темпів міграції сільського населення у
міста.
По-третє, продовжуються зміни у системі розселення сільського населення, в
результаті “вимирання” сіл, зменшення в багатьох випадках середнього розміру
населених пунктів, що негативно впливає на організацію торговельного
обслуговування населення в них через низьку концентрацію купівельних фондів
населення і неможливість забезпечення рентабельної роботи підприємств
торгівлі.
По-четверте, поглиблюється загальна криза системи споживчої кооперації, яка
займала монопольне становище в торговельному обслуговуванні сільського
населення, і в даний час не справляється з поставленими перед нею завданнями;
По-п’яте, більшість сільських населених пунктів характеризується низькою
привабливістю щодо розвитку підприємництва в сфері торгівлі і громадського
харчування через нераціональну державну політику в сфері оподаткування
діяльності, відсутність державної підтримки малого і середнього бізнесу в
сільській місцевості.
Сукупний вплив перерахованих чинників спричинив проявлення нових тенденцій у
розвитку роздрібної торговельної мережі у сільській місцевості.
Як відомо, розвиток роздрібної торгової мережі повинен здійснюватися на основі
дотримання оптимального співвідношення між обсягом роздрібного товарообороту,
чисельністю жителів регіону і особливістю їх розселенням в межах
адміністративних районів та окремих населених пунктів та кількістю підприємств,
що здійснюють торговельне обслуговування населення за умови урахування дійсно
ринкових принципів прибутковості і конкуренції.
Розвиток роздрібного товарообороту держави проходить на базі розширеного
відтворення і відображає ряд важливих пропорцій економічного і соціального
розвитку держави: співвідношення темпів розвитку I та II підрозділів
суспільного виробництва, розподілу національного доходу на фонд споживання і
нагромадження, співвідношення між фондом індивідуальної оплати праці і
суспільними фондами споживання, попитом і пропозицією.
Оскільки роздрібний товарооборот є основним показником розвитку торгівлі, він
визначає всі інші показники її розвитку – потребу в матеріальних (в тому числі
і потребу в роздрібній торговельній мережі), трудових і фінансових ресурсах. На
наш погляд, доцільно детальніше зупинитися на розгляді основних тенденцій
розвитку роздрібного товарообороту, оскільки саме вони найтіснішим чином
пов’язані із провідними тенденціями розвитку торговельної мережі в цілому і
окремих її елементів, зокрема.
Глибока економічна криза, яка охопила народне господарство, і, в тому числі,
галузь торгівлі, в процесі переходу економіки України до ринкових відносин
привела до суттєвої зміни протягом років незалежності основних тенденцій
розвитку роздрібного товарообороту країни порівняно із початком 90-х років
(табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Динаміка роздрібного товарообороту України у 1995, 1998-2002 роках*
1995
1998
1999
2000
2001
2002
2002 в% до 1995
Весь товарооборот, млн. грн.
11964
19317
22151
28757
34417
39192
327,6
Весь товарооборот у цінах 1995 р., млн. грн.
11964
10627
9858
10660
11964
11964
100
в т.ч. оборот торгової мережі, млн. грн.
10949
17792
20496
26663
31885
36410
332,5
Частка обороту торгової мережі, %
91,5
92,1
92,5
92,7
92,6
92,9
101,5
Товарооборот споживчої кооперації, млн. грн.
2075
1536
1269
1574
1656
1766,5
85,1
Частка обороту споживчої кооперації, %
17,3
8,0
5,7
5,5
4,8
4,5
- 12,8
Товарооборот у міських поселеннях, млн. грн.,
9522
16028
18387
23568
28019
30250
317,7
в т.ч. споживчої кооперації, млн. грн.
1052
715,8
571,1
662,7
685,6
758,5
72,1
11,0
4,5
3,1
2,8
2,4
2,5
- 8,5
Товарооборот у сільській місцевості, млн. грн.,
1427
1764
2109
3095
3866
4167
292
в т.ч. споживчої кооперації, млн. грн.
1023
820
698,0
911,3
970,5
1008
98,5
71,7
46,5
33,1
29,4
25,1
24,2
- 47,5
Товарооборот на 1 особу у містах, грн.
298
508
585
754
924
937
314,4
Товарооборот на 1 особу у селах, грн.
93
121
145
212
262
261,2
280,9
Співвідношення обороту на 1 особу
3,20
4,20
4,03
3,56
3,53
3,60
Примітка. Складено за даними “Статистичного щорічника України за 2001 р.” – К.:
Техніка, 2002. – 284 с., журналу “Економіст”, № 6-7, 2003 р., с. 4-5.
Як бачимо, незважаючи на те, що протягом 1995-2002 рр. сукупний роздрібний
товарооборот України у діючих цінах збільшився в 2,9 рази, основний його
приріст за ці роки був досягнутий переважно за рахунок зростання цін на товари
широкого вжитку, оскільки реальний ж товарооборот у порівнянних цінах,
починаючи з 1995 р. щорічно знижувався, аж до 1999 р. включн