Вы здесь

Вплив фондового ринку на розвиток реального сектора в трансформаційній економіці

Автор: 
Петрушенко Юрій Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U002080
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2. Економіко-теоретичні аспекти оптимізації впливу фондового ринку на розвиток реального сектора трансформаційної економіки
2.1 Основні напрямки взаємозв'язку фондового ринку і реального сектора
в трансформаційній економіці...................................................................................94
2.2 Макроекономічний механізм впливу фондового ринку на розвиток реального виробництва в перехідній економіці....................................................117
2.3 Удосконалення державного регулювання фондового ринку і його місце в структурі промислової політики в умовах ринкової трансформації...................158
ВИСНОВКИ ПО ІІ РОЗДІЛУ..................................................................................184
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ..........................................................................................186
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................191
ДОДАТКИ..................................................................................................................208

ВСТУП

Актуальність теми. Питання про роль фондового ринку в процесі ринкової трансформації економіки є одним з ключових у розумінні взаємозв'язку грошових та виробничих факторів в розвитку ринкових відносин. Дослідження цього питання представляє собою складний процес, який охоплює в своїй основі питання методології, теорії та практики економічного розвитку як країн з функціонуючою ринковою системою, так і з перехідною економікою.
Ринок цінних паперів є однією з найважливіших складових сучасної фінансової системи, без ефективного функціонування якої неможливо собі уявити розвиток ринкових відносин в Україні. Економічне зростання в нашій країні безпосередньо залежить від стану фінансового ринку в цілому і ринку цінних паперів зокрема.
Фондовий ринок, з точки зору економічної теорії, є похідним від реального сектора. Разом з тим він здатний здійснювати і зворотний вплив як стабілізуючого, так і дестабілізуючого характеру. В розвинутих країнах фондовому ринку надається не менш важлива роль у досягненні макроекономічної стабілізації, ніж державному регулюванню чи банківській системі.
Вивчення цієї проблематики є необхідним для ефективного використання фінансових інструментів у стимулюванні виробництва як на мікро-, так і на макрорівні, залучення інвестицій у реальний сектор економіки, подальшого розвитку ринкових процесів.
Актуальність наукового розроблення даної теми для України сьогодні визначається наступним. По-перше, фінансове ресурсозабезпечення економічного розвитку в умовах переходу до ринкової економіки неможливе без використання механізмів фондового ринку; по-друге, стабільний економічний розвиток трансформаційної економіки залежить від адекватної системи регулювання ринку цінних паперів, яка формує економічні, правові та соціальні передумови, необхідні для залучення капіталів у реальний сектор; по-третє, задля побудови власної оптимальної моделі розвитку та регулювання фондового ринку з урахуванням особливостей економічного розвитку України необхідним є вивчення специфіки взаємозв'язку реального сектора і фондового ринку в трансформаційній економіці та визначення напрямків впливу фондового ринку на розвиток реального сектора економіки; по-четверте, підвищення ефективності державної економічної політики зумовлює необхідність гармонізації механізмів регулювання фондового ринку і промислової політики.
Ступінь наукової розробки проблеми. Взаємозв'язок ринку цінних паперів з процесами, які відбуваються в реальному секторі економіки, - одна з найактуальніших і найбільш досліджуваних тем у зарубіжній економічній науці. Значний внесок у розвиток економічної теорії цієї проблематики зробили Дж.М.Кейнс (проаналізував систему макроекономічних зв'язків фондового ринку), С.Бредлі, Дж.Тьюлз (найбільш повно описали інститути і принципи функціонування фондового ринку в історичному та сучасному аспекті), Дж.Тобін (лауреат Нобелівської премії 1981 р. за дослідження зв'язку фінансових ринків з процесами споживання, виробництва, зайнятістю і цінами), Фр.Модільяні (лауреат Нобелівської премії 1985 р. за праці з дослідження проблем фінансової політики), Г.Марковіц, М.Міллер, У.Шарп (Нобелівські лауреати 1990 р. за розробку теорії сучасних фінансових ринків, які відіграють вирішальну роль в розподілі ресурсів), Фредерік С.Мишкін (запропонував концепції монетарної теорії, що віддзеркалюють нові явища в сфері грошей і фінансових ринків), М.Скоулз, Р.Мертон (лауреати Нобелівської премії 1997 р. за вклад у розвиток теорії страхування від ризиків на фондовому ринку).
Теоретичні концепції щодо методологічних та організаційних аспектів розвитку фондового ринку в Україні викладено у працях таких українських науковців: М.Бурмаки, А.Головка, М.Гольцберга, Г.Задорожного, О.Іваницької, А.Каліна, В.Ліннікова, Ю.Лисенкова, О.Мозгового, В.Соболєва, В.Суторміної, О.Науменко, В.Осокольського, О.Плотнікова, О.Ромашко, В.Степаненка.
Проблемам регулювання фондового ринку в Україні та його інтеграції до світових фінансових ринків в умовах інтернаціоналізації присвячено цілу низку ґрунтовних науково-теоретичних досліджень вітчизняних вчених-економістів: О.Барановського, О.Кутиркіна, В.Ляшенка, С.Науменкової, О.Набоки, І.Шкодіної. Крім того, процес становлення та розвитку ринку цінних паперів в Україні у трансформаційному періоді аналізувався у роботах таких українських науковців, як В.Загорський, С.Оберемок, В.Опришко, І.Тодріна, С.Червона.
У той же час накопичений світовою економічною наукою досвід стосується аналізу взаємодії фінансових і реальних господарських процесів у тому стані, в якому вони знаходяться в США чи Західній Європі, і не може бути використаний без врахування специфіки ринкової трансформації економіки України. Роботи ж вітчизняних вчених у цій галузі економічних знань стосуються в основному проблем становлення та розвитку фондового ринку в конкретних часових умовах, методів е