Вы здесь

Формування механізму розвитку малого підприємництва в умовах трансформаційної економіки України

Автор: 
Мазур Олена Євгеніївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003042
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
2.1. Характеристика складових компонентів механізму розвитку малого бізнесу
Природною властивістю підприємств МБ є надзвичайна вразливість та чутливість до змін економічної кон'юнктури. Як показують дослідження в США, 25 - 33% всіх фірм МБ терпить крах на перших двох роках життя, до десятиріччя доживають лише 2 МП з десяти [191, с.86].
Об'єктивно несприятливі (у порівнянні з великим бізнесом) умови функціонування МБ випливають з жорсткої конкуренції всередині сектору МБ (серед чисельних МП), а також з великим бізнесом; з неможливості швидкого накопичення великих обсягів фінансових капіталів; чутливості до циклічних коливань; відсутності гарантованих доходів; великого ступеня ризику; обмеженості ринкового сегменту. А якщо прийняти до уваги високу функціональну роль МП, то потрібно говорити про існування основної суперечності МБ: між високою соціально-економічною значущістю МБ і його низькою життєздатністю. Теоретично теза про суперечність МБ детально обґрунтована О.Шулусом [179].
З вищенаведеної тези випливає необхідність існування факторів, які б сприяли укріпленню стійкості МП. У загальному вигляді чинники розвитку МП поділяються на макроекономічні та мікроекономічні. До мікроекономічних входить система внутрішнього управління малим підприємством, до макроекономічних - система зовнішнього регулювання МБ. В рамках кожної системи формуються відповідні механізми підвищення стійкості МП. Так, на мікрорівні це здійснюється за допомогою особистих здібностей підприємців, мотивації робітників, стратегічного і тактичного планування тощо. Макрорівень охоплює, насамперед, закони, що регулюють діяльність МП, наявність та доступність коштів для організації діяльності МП, реалізацію економічних функцій оподаткування, допомогу МП через державні програми та створення інфраструктури МБ.
Вивчення напрацьованого передового досвіду зарубіжних країн дозволило виявити, що в них сформовані складні, розгалужені системи регулювання і підтримки МБ, які виконують регламентовані державою функції. З одного боку, це забезпечення і підтримка функціонування МБ в ринковій системі через визначення загальних умов діяльності та забезпечення дотримання "правил гри" малими підприємствами. З другого боку, це розвиток і максимальне використання функцій МБ для економіки через систему інтересів і стимулів.
Суб'єктами систем регулювання і підтримки МП є організації та установи, від яких безпосередньо залежить МБ - це великі підприємства, кредитно-фінансові установи, громадські організації підприємців, елементи інфраструктури, а також держава. Державі відводиться особлива роль активного учасника системи підтримки МБ, який не лише формує сприятливі умови розвитку МП, а й використовує стимули до взаємовигідного співробітництва малого та великого бізнесу, які носять забарвлення допомоги МП. З цією метою державою розробляється державна політика у відношенні МБ. Вона являє собою системний напрям соціально-економічної загальнодержавної політики у відповідності з основними національними інтересами [4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13].
Реалізація функцій системи регулювання МБ відбувається через створення адекватного механізму. Складність формування ефективного механізму полягає в складності розуміння змісту економічного механізму, який трактується дослідниками по-різному: як спосіб організації економічних відносин в рамках вирішуваної проблеми, як сукупність засобів державного впливу на явище, що вивчається, як комплекс методів здійснення діяльності тощо. На наш погляд, слід погодитися з точкою зору О.П.Зайцева, згідно якої механізм в економічному сенсі - це "спосіб (сукупність способів) реалізації поставлених цілей" [67, с.8]. Тобто механізм потрібно розглядати як певну структуру, яка складається з взаємозв'язаних елементів.
В контексті малого підприємництва мова має йти про механізм розвитку малого бізнесу (далі - механізм) як сукупність способів досягнення конкретних цілей, поставлених перед сектором МБ. Визначення цілей - складний процес, спрямований на виокремлення багатьох цілей, які мають поєднуватися в єдину систему і становити ієрархічну структуру. Так, стратегічна довгострокова мета розвитку МБ полягає в підвищенні добробуту населення на основі залучення його широких верств в підприємницьку діяльність. Проміжними (тактичними) цілями є пожвавлення конкуренції, забезпечення пропорційного розвитку господарства, максимальне використання потенціалу економіки, стимулювання розвитку депресивних регіонів, підвищення ефективності масового виробництва, розвиток інноваційного підприємництва і посилення НТП тощо.
Отже, механізм має розглядатися як засіб вирішення поставлених завдань. Його об'єктами виступають господарські формування МБ, незалежно від форми власності, організаційно-правової форми та галузевої спрямованості. Проте з різноманітності об'єктів випливає, що сформувати єдиний механізм, що розвиває МБ, досить проблематично, адже, як відомо, не для всіх видів малого підприємництва доцільно використовувати підтримку, до того ж для досягнення різних цілей використовуються різні способи. Тому в структурному відношенні механізм правильніше розглядати, з точки зору дисертанта, як сукупність механізмів, кожен з яких вирішує певне коло проблем МП. Останні слід поділити на три напрями: законодавчо-організаційний, ресурсний (до якого входять фінансовий, інформаційний, майновий і кадровий напрями) та податковий (табл. 2.1). Проте зауважимо, що кожен із механізмів може вирішувати одночасно кілька проблем.
Звичайно, що в кожній країні ринкової економіки працює свій механізм, з властивими йому певними специфічними рисами, які визначаються особливостями функціонування соціально-економічної системи. Проте єдність різних механізмів у тому, що переслідуються схожі цілі і для їх досягнення використовуються схожі стимулюючі важелі - інструменти для досягнення цілей (кредити, податки, проценти, штрафи