Вы здесь

Грошові потоки в логістиці торговельних підприємств: сутність та механізми оптимізації

Автор: 
Хлевицька Тетяна Борисівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U004311
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В ринкових умовах господарювання особливого значення набувають механізми генерування грошових коштів, спроможні забезпечити фінансову самодостатність суб'єктів підприємницької діяльності. У цьому контексті аналіз практики формування логістичних грошових потоків виступає передумовою моделювання стратегії управління та обґрунтування механізмів оптимізації цих потоків на засадах логістики, оскільки надає інформацію про достатність грошових коштів для досягнення тактичних і стратегічних цілей. Методологія такої оцінки має ґрунтуватися на конструктивізмі системного аналізу, ефективності забезпечення підприємств фінансовими ресурсами загалом і грошовими коштами зокрема.
Проблеми розвитку торговельних підприємств в умовах насиченого ринку пов'язані з політикою орієнтації економіки на задоволення попиту споживачів, що потребує оцінки фінансового стану кожного торговельного підприємства на основі достатності його чистого грошового потоку для забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості. У зв'язку з цим особлива увага при аналізі приділялась логістичним операційним грошовим потокам і пошукам шляхів їх оптимізації. Фактично йдеться про визначення в процесі аналізу механізмів оптимізації грошового забезпечення стабільного розвитку конкретних підприємств на логістичних засадах.
Такий аналіз охоплює три взаємопов'язаних етапи. На першому вивчалися джерела формування і напрями використання вхідних логістичних операційних грошових потоків репрезентативної вибірки однотипних підприємств роздрібної торгівлі Донецької області за декілька років. На другому етапі аналізувався взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації та прибутку, внаслідок якого виявлено залежність логістичного прибутку від вхідного логістичного операційного грошового потоку, логістичних змінних і постійних витрат підприємства. Третій етап охопив аналіз наскрізного руху грошових коштів і визначення впливу логістичних грошових потоків на діяльність торговельних підприємств. З метою забезпечення порівнянності результатів діяльності відбір підприємств для аналізу здійснювався за обсягами товарообороту, рентабельності власного капіталу і Cash-flow- маржі.
Проведення аналізу грошових потоків представленої вибірки торговельних підприємств спрямоване на вирішення таких основних завдань:
вивчення стану грошового обороту торговельних підприємств в нинішній економічній ситуації в країні;
відбір критеріїв оптимальності грошового потоку на кожному етапі його трансформації (переміщення), починаючи з авансування закупівлі товарно-матеріальних і нематеріальних цінностей і закінчуючи їх реалізацією кінцевим споживачам;
обґрунтування методів планування логістичних грошових потоків як ефективних інструментів управління потоковими процесами в торговельній діяльності;
визначення механізмів формування й розподілу грошових коштів для забезпечення стратегії економічного розвитку торговельних підприємств на логістичних засадах.
Весь процес аналізу грошових коштів систематизовано відповідно до послідовності їх кругообороту, починаючи з формування, включаючи напрями використання і закінчуючи отриманням чистого прибутку (збитку). В основу такого аналізу покладено базисні властивості теорії систем, такі, зокрема, як складність, багатофункціональність і пов'язаність із зовнішнім середовищем. Підприємство при цьому виступає своєрідним глобальним системним інтегратором, здійснюючим фінансову діяльність, у тім числі й грошову, на основі субконтрактів, залишаючи за собою функції кінцевих рішень щодо управління грошовими потоками на основі базової економічної стратегії, маркетингу, фінансової стратегії і наукових розробок.
Системний аналіз дозволяє глибше розуміти і обґрунтовувати ефективні механізми управляння процесами формування і використання грошових коштів торговельних підприємств. Це особливо важливо при переході України до нової (постіндустріальної) моделі економічного розвитку, в якій на перший план виходять такі цілі, як виробництво інформації, знань, новітніх технологій, інтелектуальних послуг, досягнення соціальної злагоди і стабільності суспільства, а конкурентна боротьба між підприємствами не тільки не втихає, а набуває жорстокішого характеру.

2.1. Підготовка інформації та обґрунтування методики аналізу
логістичних грошових потоків

Виходячи з того, що системне дослідження являє собою сукупність наукових теорій, концепцій та методів, в яких об'єкт дослідження виступає як система [22, 40], інформаційна база для його аналізу охоплює складну динамічну сукупність даних і безліч впливових факторів. Об'єктом системного аналізу в дослідженні виступає реальний процес формування логістичних грошових потоків торговельних підприємств, а предметом - механізми забезпечення цього процесу. Системний підхід до аналізу логістичних грошових потоків потребує відповідної інформаційної бази.
Сучасний рівень розвитку ринкових відносин характеризується ускладненням бази інформаційних даних щодо логістичних потоків в середині підприємства і поза ним. При побудові інформаційного суспільства, в якому більшість підприємств буде функціонувати у прискореному режимі, першочергового значення набувають новітні засоби обробки і передачі інформації, застосування глобальних компьютерних мереж, прогресивних інформаційних технологій та інфрамереж.
В умовах орієнтації виробництва на споживчий попит інформація виступає особливим видом нематеріальних ресурсів, які утворюють потоки, ефективність використання яких визначає результативність підприємництва. Тому ефективне формування грошових потоків неможливе без створення дієвої інформаційної бази.
До інформаційної бази про логістичні грошові потоки відносяться первинні дані бухгалтерських регістрів, фінансової і статистичної звітності та планово-нормативних документів, а також результати моніторингу цих потоків.
З точки зору оперативності та об'єкти