Вы здесь

Організаційно-економічний механізм бюджетного регулювання економікою регіону (на матеріалах Закарпатської області)

Автор: 
БУТУРЛАКІНА Тетяна Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000864
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Аналіз практики бюджетного регулювання економікою регіону (на матеріалах
Закарпатської області)
2.1. Податкові розщеплення як інструмент горизонтального бюджетного регулювання
Економічний розвиток регіону залежить від ресурсного потенціалу, важливою
складовою якого є забезпеченість фінансовими ресурсами. Особливості їх
структури з точки зору територіального розподілу, способи розміщення та
використання значною мірою визначаються економічною політикою держави,
розподілом функцій між центром, регіонами, місцевими органами самоврядування.
Недостатність власних доходних джерел місцевих бюджетів для покриття
делегованих видатків обумовлює досить широке використання такого методу
бюджетного регулювання, як розщеплення загальнодержавних податків. Винятком є
країни, що повністю перейшли до розподілу та закріплення податків за певними
рівнями місцевих бюджетів. Проте навіть у них застосовуються податкові
розщеплення на регіональному рівні, що є характерним і для України.
У вітчизняній бюджетній практиці розщеплення податків як метод бюджетного
регулювання використовується давно. Але досі цей механізм має певні вади, є
непрозорим та малоефективним, не прив’язаним до таких об’єктивних чинників, як
соціально-економічний розвиток регіону, його інфраструктура, стан місцевого
господарства, рівень податкоспроможності, особливості структури населення.
На сьогодні проблема оптимізації податкового регулювання з метою забезпечення
ефективного бюджетного перерозподілу і сталого економічного розвитку
залишається однією з ключових. Слід відмітити, що у вітчизняній економічній
науці податкові розщеплення розглядаються в основному як інструмент бюджетного
регулювання, що дає змогу впливати на скорочення вертикальних дисбалансів на
загальнодержавному рівні – між державним та місцевими бюджетами. Недостатньо
уваги приділяється вивченню його впливу на горизонтальне вирівнювання, а саме
на збалансування бюджетів одного рівня і вирівнювання фінансового забезпечення
територій.
Визначення впливу механізму розподілу податкових розщеплень на формування
доходної частини місцевих бюджетів і скорочення горизонтальних дисбалансів у
регіоні є надзвичайно актуальною проблемою для Закарпатської області. Як і для
більшості західних регіонів України, для неї характерна недостатня власна
доходна база, що пояснюється слабо розвинутою, порівняно зі східними регіонами,
промисловою базою, помітно меншою урбанізацією населення, суттєвим відставанням
у рівні соціально-економічного розвитку. Про такий стан речей свідчать дані,
наведені в таблицях Б.1. та Б.2. додатку Б. Відповідно до рейтингу
Закарпатської області за основними показниками соціально-економічного розвитку
серед регіонів України, у 2003 році за обсягами промислового виробництва
область займала 25 позицію, хоча за темпами виробництва відносно до
попереднього року вийшла на перше місце (порівнюючи з 5-ю позицією у
попередньому 2002 році). За показником обсягів валової доданої вартості в
розрахунку на одну особу Закарпатська область займає 25 позицію. Характерною
особливістю регіону є переважання сільського населення над міським: в 2004 році
частка міського населення області становила 40,3% [127, с.153].
Недостатність власної доходної бази обумовлює структуру надходжень місцевих
бюджетів області. Як видно з даних, наведених в таблиці 2.1, питома вага
доходів місцевих бюджетів у загальних бюджетних надходженнях області в 2004
році становила менше половини надходжень, причому зберігається тенденція до їх
скорочення. В 2004 р. цей показник становив 35,9%, що на 7,0% менше, ніж у 2003
році, на 13,9% менше ніж у 2000 році – періоду, що позначається початком
міжбюджетного реформування, та на 14,5% менше порівняно з 1998 роком.
Таблиця 2.1
Динаміка структури надходжень місцевих бюджетів Закарпатської області за період
1998-2004 рр.*
(%)
Надходження
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Всього
Доходи місцевих бюджетів
Офіційні трансферти з держбюджету
100,0
50,4
49,6
100,0
41,6
58,4
100,0
49,8
50,2
100,0
43,3
56,7
100,0
41,9
58,1
100,0
42,9
57,1
100,0
35,9
64,1
*-Складено за: даними фінуправління Закарпатської облдержадміністрації
Обсяг податкових надходжень регіону є фінансовою базою та основним критерієм,
що визначає масштаби бюджетного регулювання, характеризує стан місцевих
бюджетів. Аналіз динаміки податкових надходжень до місцевих бюджетів
Закарпатської області, представлений в таблиці 2.2., свідчить про суттєве
скорочення за останні роки. Так, у 2004 році при загальному зростанні доходів
місцевих бюджетів на 16,4%, обсяги податкових надходжень в доходах зменшилися
на 6,3%. У 2000 р. відбулось зменшення надходжень на 28,7%, порівнянно з 1999
р., що зумовило зменшення доходів зведеного бюджету Закарпатської області на
28,7%.
Таблиця 2.2
Динаміка та питома вага податкових надходжень у загальних доходах
Закарпатської області у 1998-2004 рр.*
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Зміна 2004р. до 2003р., %
Доходи, всього, тис.грн.
298373
535902
382110
538252
632981
800300
931695
16,41
Податкові надходження, тис.грн.
127874
194106
145743
172601
209438
268100
251146
-6,30
У % до загальних доходів
42,85
36,22
38,14
32,07
33,09
33,49
26,91
-6,58
*-Складено за: даними фінуправління Закарпатської облдержадміністрації
Як видно з представлених в таблиці 2.2. даних, спостерігається загальна
тенденція до зниження частки податкових надходжень у загальній структурі
доходів. У 2001 році питома вага надходжень від податків становила 32,07% в
доходах об