Вы здесь

Особливості клініко-метаболічних порушень при перинатальних гіпоксичних ураженнях головного мозку у новонароджених та дітей грудного віку.

Автор: 
Невірковець Анатолій Антонович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002762
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Загальна характеристика обстежених
Під нашим спостереженням перебувало 136 новонароджених з гіпоксичним ураженням
головного мозку, які знаходились на обстеженні і лікуванні у відділеннях
реанімації новонароджених, патології новонароджених та в неврологічному
відділенні міської дитячої клінічної лікарні №1 м. Києва. Із зазначених
новонароджених недоношених було 82, доношених – 54 дитини.
Всі діти поступали у відділення у віці від декількох годин до сьомого дня життя
і лікувалися.
Діти мали гестаційний вік від 28-30 до 39-41 тижнів, масу при народженні від
1350 гр. до 4150 гр. Оцінка за шкалою Апгар від 0-8 балів на 1 і 5 хвилинах
життя, що і дало основу визначити ушкодження мозку, як гіпоксично-ішемічні.
Дані розподілу обстежених дітей за гестаційним віком приведені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл обстежених дітей за гестаційним віком.
Вік
Діти
Доношені
54
39,71
Недоношені
82
60,29
Примітка: доношені вважалися діти з гестаційним віком після 38 неділі гестації,
а недоношені – до 38 неділі.
Як видно з таблиці 3.1, серед розподілу обстежених дітей переважали недоношені
– 60,29, над доношеними – 39,71.
Дані розподілу обстежених дітей по статі наведені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Розподіл обстежених дітей по статі
Вік гестації
Стать
Всього
Дівчатка
Хлопчики

Доношені
28
20,59
26
19,18
54
Недоношені
43
31,62
39
28,68
82
Всього
71
52,21
65
47,79
136
Як видно з таблиці 2.2, серед обстежених дітей по статі переважали недоношені
дівчатка 43 (31,62%), недоношених хлопчиків було 39 (28,68%), доношених
дівчаток – 28 (20,59%) і доношених хлопчиків – 26 (19,18%).
Дані розподілу обстежених дітей за масою тіла при народженні наведені в таблиці
2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл обстежених дітей за масою тіла
Вага, гр
Новонароджені

Недоношені (n=82)
Доношені (n=54)
Дівчатка
Хлопчики
Дівчатка
Хлопчики
%
від 1350 до 2500
43
31,62
1,47
2,20
1,47
від 2501 до 4150
37
27,21
25
18,38
24
17,65
Як видно з таблиці 2.3, недоношені дівчатка 43 (31,62%) мали вагу від 1350-2500
гр., доношені дівчатка з вагою від 1350-2500 гр. спостерігали у 3 (2,21%)
випадків і у 25 (18,38%) випадків спостерігали доношених дівчаток з вагою від
2501 до 4150 гр. Недоношені хлопчики мали вагу від 1350-2500 гр. у 2 (1,47%),
недоношених хлопчиків з вагою від 2501 до 4150 гр. спостерігали у 37 (27,21%)
випадків, у 2 (1,47%) випадків серед доношених хлопчиків спостерігали вагу від
1350 до 2500 гр. і у 24 (17,65%) серед доношених хлопчиків спостерігали вагу
від 2501 до 4150 гр.
Дані розподілу обстежених дітей по зросту при народженні наведені в таблиці
2.4.
Таблиця 2.4
Розподіл обстежених дітей по зросту
Ріст, см
Новонароджені

Недоношені (n=82)
Доношені (n=54)
Дівчатка
Хлопчики
Дівчатка
Хлопчики
%
від 38 до 45,00
43
31,62
39
28,68
від 45,01 до 54
28
20,59
26
19,18
Як видно з таблиці 2.4, зріст становив від 38 до 45 см серед недоношених
дівчаток у 43 (31,62%) випадків і у недоношених хлопчиків в 39 (28,68%)
випадків, серед 28 (20,59%) випадків у доношених дівчаток і 26 (19,18%)
доношених хлопчиків, зріст становив від 46 до 54 см.
Дані розподілу обстежених дітей залежно від обвіду голови при народженні
наведені в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5
Розподіл обстежених дітей по обвіду голови
обвід голови, см
Новонароджені

Недоношені (n=82)
Доношені (n=54)
Дівчатка
Хлопчики
Дівчатка
Хлопчики
%
від 28 до 34,50
40
29,41
38
27,94
0,74
1,47
від 34,51 до 38
2,21
0,74
27
19,85
24
17,65
Дані розподілу ступеня важкості гіпоксичного ушкодження головного мозку у
доношених і недоношених дітей наведені в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6
Розподіл ступеня важкості ГІУ ЦНС серед доношених і недоношених дітей
Ступінь важкості
асфіксії
Новонароджені
Недоношені (n=82)
Доношені (n=54)
середній або помірний
59
43,38
27
19,85
тяжкий
23
16,91
27
19,85
Примітка: ступінь важкості асфіксії оцінювали по шкалі Апгар та клінічному
обстеженні.
Всі новонароджені мали клінічні ознаки перинатального ураження нервової системи
різного ступеня важкості.
Усі новонароджені обстежувалися із застосуванням клінічних, лабораторних,
інструментальних та спеціальних методів досліджень. Ступінь важкості
гіпоксичного ушкодження головного мозку, визначали згідно рекомендацій,
означених у класифікації уражень нервової системи в дітей і підлітків [28]. 136
дітей розподілили на групи, згідно нозологій гіпоксичного ураження головного
мозку, що наведені у МКХ-10. Гіпоксично-ішемічні форми ураження виявили у 71
(52,2%) новонародженого, з них доношених було 47 (66,2%), а недоношених – 24
(33,8%). Гіпоксично-геморагічні ураження мали місце у 65 (47,8%) новонароджених
(доношених 7 (10,8%), а недоношених - 58 (89,2%). Верифікацію нетравматичних
крововиливів здійснено за допомогою нейросонографії та МРТ головного мозку.
Оскільки у дітей з геморагічними формами (ВШК І-Ш ступенів, перивентрикулярний
геморагічний інфаркт, паренхіматозні, субарахноїдальні крововиливи та
крововиливи у мозочок) були відсутні дані в анамнезі щодо механічної травми в
пологах, а також наявність крововиливів переважала у незрілих і недоношених
новонароджених, генез їх оцінювали, як гіпоксичний.
Діти з гіпоксично-ішемічними ураженнями головного мозку були розподілені за
ступенем важкості змін в неврологічному стані. Згідно класифікації J. Aicardi
(1997), з 136 новонароджених легкий ступінь важкості був у 46 (33,8