Вы здесь

Лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, ускладнений ренальною дисфункцією

Автор: 
Кузьмін Микита Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004194
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИКА ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих
Для вирішення поставлених задач обстежено 196 осіб: 28 практично здорових
волонтерів та 168 вперше діагностованих хворих на деструктивний туберкульоз
легень, які перебували на стаціонарному лікуванні в 1-3 фтизіотерапевтичних
відділеннях Чернівецького обласного протитуберкульозного диспансеру за період з
2001 по 2004 роки. Пацієнтів обстежували впродовж першого тижня після
госпіталізації, результати лікування оцінювалися після 2-х місяців та по
завершенні основного курсу лікування стандартної тривалості (6 місяців).
Спираючись на дані огляду літератури, у якому висвітлено, що основними
патогенетичними механізмами пульморенальної дисфункції є оксидативний стрес та
гіпоксія внаслідок туберкульозної інтоксикації та активації процесів
вільно-радикального окислення ліпідів, надмірних гуморальних імунологічних
реакцій при масивному розмноженні мікобактерій туберкульозу, ми відбирали
хворих для обстеження з метою включення їх у дане дослідження з поширеними
туберкульозними процесами, які виходили за межі 1 долі, з вираженими симптомами
інтоксикації або ознаками торпідності процесу з виділенням бактеріовиділення
незалежно від симптомів інтоксикації (поширений туберкульозний процес у легенях
не супроводжувався вираженим інтоксикаційним синдромом).
Далі в цих пацієнтів визначали вміст дієнових кон’югатів та малонового
діальдегіду в конденсаті видихуємого повітря (кінцевих продуктів перекісного
окислення ліпідів) та циркулюючих імунних комплексів у крові, які є свідченням
гуморальних імунних реакцій та були основними критеріями включення хворих на
туберкульоз у дослідження (табл. 2.1). Якщо рівень цих показників перевищував
їх значення в здорових в 10 разів та більше, цих пацієнтів включали в
дослідження, оскільки дані рівні свідчать про надмірні перикісно-окислювальні
процеси та гуморальні реакції [18]. Якщо значення цих показників не відповідали
даній умові — пацієнтів виключали з дослідження.
Усього за означений період було обстежено 168 хворих із поширеними
туберкульозними процесами. У дослідження включали бактеріовиділювачів, оскільки
однією з його задач було вивчення ефективності лікування. Найбільш об’єктивним
критерієм ефективності лікування у хворих на туберкульоз є припинення
бактеріовиділення.
Цим критеріям включення в дослідження відповідало 104 пацієнти (62,5 %).
Подальші дослідження, які визначені задачами даної наукової роботи, ми
проводили саме в цих пацієнтів та здорових волонтерів. Вираженість показників
інтоксикації, вільно-радикального окислення ліпідів, гуморальних реакцій у
хворих на вперше діагностований туберкульоз, яких включили у дослідження
наведено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Вираженість показників інтоксикації, вільно-радикального окислення ліпідів,
гуморальних реакцій у хворих на ВДТБЛ
Показники
Здорові
n=28
Хворі на туберкульоз
n=104
Вираженість інтоксикаційного синдрому
відсутній
Значна, помірна
Гематологічний показник інтоксикації
1,4±0,06*
Вміст у ККЕ дієнових кон’югатів, мкмоль/г білка
0,02±0,005
1,60±0,18*
Вміст у ККЕ малонового діальдегіду, мкмоль/г білка
0,006±0,001
0,333±,018*
Вмість цирулюючих імунних комплексів,умов.од
22±2,8-30
148±14,8*
Примітка. * Міжгрупові значення показників вірогідно відрізняються, p На момент включення у дослідження пацієнти раніше не лікувались з приводу
туберкульозу.
Серед обстежених чоловіків було 91 (87,5 %), жінок – 13 (12,5 %). Середній вік
хворих становив 45,7±5,7 року (від 16 до 67 років). Контрольну групу склали 28
практично здорових осіб (19 чоловіків та 9 жінок) віком від 18 до 60 років
(середній вік 44,2±3,3 року).
Серед них рандомізованим методом випадкових чисел сформовано по 2 підгрупи
(основна — 52 особи та група порівняння — 52 особи), у яких у подальшому
вивчали динаміку функціональних показників легень та нирок до та під впливом
протитуберкульозної хіміотерапії та патогенетичного лікування, визначали
ефективність та переносимість протитуберкульозної хіміотерапії. У пацієнтів
групи порівняння проводили тільки хіміотерапію без застосування патогенетичних
методів. Характеристика хворих за віком у групах наведена в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Характеристика хворих за віком
Групи
хворих
Вік хворих

18-30
31-40
41-50
51 -60
Абс.
число
%
Абс.
число
%
Абс.
число
%
Абс.
число
%
Основна (n=52)
14
26,9
12
23,1
12
23,1
14
26,9
Порівняння (n=52)
12
23,1
14
26,9
13
25,0
13
25,0
Дані табл. 2.2 свідчать про те, що хворі в основній та групі порівняння
вірогідно не відрізнялись за віком. Однаково часто в усіх групах були пацієнти
молодого, середнього та старшого віку. Розподіл хворих за статтю в групах
наведений у табл. 2.3
Таблиця 2.3
Характеристика хворих за статтю
Групи
хворих
Стать
Чоловіча
Жіноча
Абс. число
%
Абс. число
%
Основна (n=52)
45
86,5
13,5
Порівняння (n=52)
46
88,5
11,5
Як свідчать дані табл. 2.3 хворі в основній та групі порівняння не відрізнялись
за статтю. В усіх групах значно переважали чоловіки.
Супутні захворювання виявлені у 16 хворих (15,4 %), із них хронічний
обструктивний бронхіт – у 14 (13,5 %), ішемічна хвороба серця — у 2 (1,92 %)
випадках. Зазначені захворювання були у період ремісії.
На момент включення в дослідження різко виражені симптоми інтоксикації з
підвищенням температури тіла до фебрильних значень були у 48 (46,2 %) хворих, у
27 (25,2 %) була субфебрильна температура, у 29 (27,9 %) — нормальна.
Прискорення ШОЕ (від 18 до 56 мм/год) відмічалося