Вы здесь

Інвестиційна діяльність промислового підприємства з використанням інструментів фондового ринку

Автор: 
Лісіна Вікторія Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000134
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2.1. Взаємозалежність розвитку фондового ринку та підприємств промисловості в Україні
Інвестиційна діяльність підприємства відіграє значну роль у безперервності процесів виробництва, поновленні і збільшенні виробничих ресурсів, забезпеченні прискорених темпів економічного зростання. Це пов'язано з тим, що найбільша вага інвестиційних вкладень спрямовується в основний капітал (рис. 2.1, побудовано на підставі даних [178]).
Поруч із цим аналіз темпів зміни інвестицій в основний капітал (рис. 2.2, узагальнено на підставі даних [178]) свідчить про уповільнення приросту таких інвестиційних вкладень, що з часом може негативно позначитися на інвестиційному розвитку як країни в цілому, так і окремих суб'єктів господарювання зокрема. Тож питання аналізу інвестиційної діяльності підприємств на різних сегментах ринків
залучення додаткових ресурсів набувають особливого значення. Одним із таких напрямків залучення додаткових ресурсів є інвестиційна діяльність підприємства на фондовому ринку.
Обґрунтування теоретичних узагальнень і визначення окремих напрямків удосконалення виробничої діяльності підприємств загалом та їх інвестиційної діяльності на фондовому ринку зокрема з погляду сталості взаємного розвитку безперечно пов'язано з необхідністю дослідження певної статистичної бази. Підґрунтям означеного є те, що саме кількісні показники любого процесу складають базис об'єктивного уявлення щодо його розвитку. Водночас як таку основу аналізу можна вказати узагальнюючі показники, які відображають спільні тенденції досліджуваних процесів та явищ, що є взаємопов'язаними із засадами комплексного та системного підходу до розгляду будь-якого економічного питання. Тому дослідження проблематики інвестиційної діяльності промислових підприємств на фондовому ринку варто почати з аналізу загальних тенденцій розвитку фондового ринку та підприємств промисловості в Україні.
Особливо необхідно зауважити, що в ринковій економіці фондовий ринок не тільки створює умови перерозподілу вільних ресурсів між різними суб'єктами господарювання, а й сприяє зміні пріоритетів у розвитку окремих галузей, вибору підприємством тих або інших напрямків виробництва. Це співвідноситься з тим, що підвищений попит на продукцію певного підприємства свідчить і про перспективи росту його прибутку. Отже, за інших рівних умов зазначене стимулює інтерес до цінних паперів емітента з боку інвесторів і знижує вартість запозичення для підприємства за рахунок первинного ринку цінних паперів. Цьому ж сприяє і зростання відповідних цінних паперів на вторинному ринку.
Фондовий ринок в умовах ринкової економіки виступає важливим механізмом залучення грошових ресурсів, а відтак розгляд різних питань стосовно динаміки розвитку фондового ринку є об'єктивною умовою для підвищення ефективності інвестиційної діяльності та економічного зростання підприємств.
У свою чергу і розвиток підприємств безперечно впливає на сталість функціонування окремих сегментів фондового ринку, бо саме цінні папери різних суб'єктів господарювання є визначальним інструментом його функціонування.
Як базові інструменти сталого функціонування фондового ринку, на нашу думку, слід визначити цінні папери системоутворюючих суб'єктів господарювання ринкового середовища, якими в Україні можна вважати промислові підприємства. Цей висновок ґрунтується на тому, що промислові підприємства мають значну питому вагу у формуванні сукупного внутрішнього валового продукту (ВВП) в Україні, а тому складають основу її економічного потенціалу, формують базу інноваційно-інвестиційного розвитку. За статистичними даними, саме промислові підприємства останнім часом визначають основу економічного зростання в Україні. Так, наприклад, реальний обсяг промислового виробництва в Україні за підсумками 2004-2005 років майже наблизився до докризового періоду 1990 року та склав 91,4% його рівня. Водночас обсяги сільського господарства та роздрібної торгівлі коливаються за підсумками 2004-2005 років на рівні 64% та 60% рівня 1990 року відповідно (рис. 2.3, обчислено та побудовано на підставі даних [163, 164, 178]). Таким чином, попереднє визначення спільних, взаємозалежних ознак розвитку та функціонування фондового ринку і промислових підприємств є ґрунтовним для подальшого аналізу в межах обраного напрямку даного дослідження.
При цьому, якщо розглянути зміну загального обсягу торгів на фондовому ринку та зміну обсягів промислового виробництва в Україні, варто зазначити досить щільний взаємозв'язок між цими двома показниками (рис. 2.4, побудовано та розраховано автором за даними [144, 165, 178]). Про це свідчить обчислене значення коефіцієнта кореляції між обсягами торгів на ринку цінних паперів та обсягами промислової продукції на досліджуваному інтервалі, який є досить значним.
Як вказують статистичні дослідження, значення коефіцієнта кореляції з часом поступово збільшується, що можна вважати певною ознакою вирівнювання основних макроекономічних тенденцій ринку. Інакше кажучи, коли відбувається синхронізація темпів економічного зростання в базових галузях економіки, зміцнення міжгалузевих зв'язків, збільшення питомої ваги видів діяльності, пов'язаних із задоволенням потреб внутрішнього ринку, активізація та вдосконалення інвестиційних процесів, простежується тенденція збільшення обсягів торгів на ринку цінних паперів. Тож впливовість фондового ринку на розвиток промислового виробництва в Україні та зворотний зв'язок з часом підсилюються, що може служити критерієм ефективності інвестиційної діяльності окремих підприємств на фондовому ринку.

Як видно з даних рис. 2.4, лінія тренду обсягів торгів на ринку цінних паперів з 2003 року дещо випереджає лінію тренду обсягів промислового виробництва, що, на нашу думку, є очевидним проявом інвестиційної спрямованості фондового ринку як джерела фінансового забезпечення розвитку промисловості у подальшому. Д