Вы здесь

"Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів"

Автор: 
Фурман Анатолій Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U001894
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

зміст
Розділ 1. Поняття і роль цінностей особистості в психології.
Міждисциплінарний підхід до проблеми ціннісних орієнтацій особистості. Термін "аксіопсихологія", поняття цінностей, вартостей, атитюдів, установок, ідеалів, ціннісних орієнтацій у вітчизняній і закордонній літературі.
Диспозиційна концепція (В.Я. Отрут, Д.М. Узнадзе, В.О. Ядов).
Синергетика й самоактуалізація, витоки тлумачення термінальних та інструментальних цінностей (А.Г. Маслоу, Р. Мей, М. Рокич, Э. Фромм).
Поняття самореалізації (А. Адлер), повнофункціональна особистість (К. Роджерс), екзистенціальний аналіз сенсу життя (В.Франкл, Ш.Бюллер). Самореалізація й самовираження, саморозвиток, самовдосконалення.
Природа і ґенеза цінностей, їх трансформація у свідомість особистості. Класифікації цінностей (І.М. Попова, Н.І. Лапін, М. Рокич, Ш. Шварц, В. Білскі). Біологічні, соціальні й ідеальні (або духовні) вартості.
Джерела уявлень про особистісний розвиток у вітчизняних психологічних теоріях (А.Ф. Лазурський, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Г.С. Костюк і ін.). Мотиваційно-смисловой аспект самореалізації (С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв, Д.О. Леонтьєв). Культурно-історичний аналіз цінностей (Л.С. Виготський).
Суб'єктивний життєвий простір (К. Левін, Г. Мюррей, Х. Томе, Г. Олпорт, К.О. Абульханова-Славська, Ф.Ю. Василюк). Онтогенетичний зміст ціннісних орієнтацій й самореалізації особистості. Процесуальний, структурний і суб'єктивний аспекти формування особистісної системи вартостей.
Розділ 2. Ціннісно-орієнтаційні детермінанти особистісного розвитку.
Структура особистості як соціального феномена, її елементи і рівні функціонування.
Аксіосфера на перетині потребо-мотиваційних характеристик, діяльнісно-операційної сфери, самосвідомості і соціально-психологічні умови її становлення.
Сутність ціннісно-орієнтаційних детермінант розвитку особистості. Соціальна значущість вартостей (Л.М. Архангельський, О.Г. Здравомислов, Л.О. Коростильова, В.Я. Отрут).
Роль мотиву як інтегрального психічного утворення (С.Л. Рубінштейн, Е.П. Ільїн). Зовнішня й внутрішня мотивація. Конкретно-ситуативні й стійкі, узагальнені детермінанти самореалізації. Мотиваційно-смислова сфера особистості.
Стадії морального розвитку особистості, їх зв'язок зі стадіями розумового розвитку (Л. Колберг, А.В. Мудрик, Ж. Піаже, П. Якобсон).
Співвідношення цінностей суспільства і вартостей особистості, їх вираження в адекватних, соціально прийнятних формах поведінки (Л.О. Арутюнян, І.Б. Блауберг, К. Клакхон, Є.Г. Юдін).
Розділ 3. Самореалізація особистості в основних сферах життєдіяльності.
Ціннісні орієнтації як емотивні та вітально-енергетичні субсистеми.
Суб'єктивні стратегії самореалізації особистості, їх особливості. Адекватні й неадекватні стратегії особистісного розвитку в основних сферах життєдіяльності. Формування стратегій самореалізації відповідно до суспільно значущих форм діяльності.
Гендерні особливості системи ціннісних орієнтацій чоловіків і жінок. Питання цінностей у подружньому житті.
Соціальні чинники становлення особистості. Загальнолюдські вартості гуманізму, толерантності, любові.
Розділ 4. Проблема особистісного розвитку в професійній сфері.
Професійне покликання, наміри, ціннісні орієнтації, мотиви професійної діяльності, домагання, очікування.
Стратегії особистісної і професійної самореалізації. Обумовленість стратегій особистісно-ситуаційними детермінантами й актуалізованими ціннісно-смисловими утвореннями. Особистісна самореалізація в професійній сфері.
Формування професійної спрямованості і фахові ціннісні орієнтації практичного психолога. Інтегральні особистісні властивості, закономірності, функції й особливості професійного становлення майбутнього психолога
Специфіка фахової діяльності психолога-практика. Професійно важливі риси і якості практичного психолога (Р.Б. Кеттел, К. Роджерс, А.Є. Айві, Н.В. Бачманова, О.Ф. Бондаренко). Морально-етичні цінності.
Спрямованість особистості у майбутній професійній діяльності практичного психолога (О.Ф. Бондаренко, Т.М. Буякас, Ф. Дондерс, О.В. Киричук, Л.М. Мітіна, Н.І. Пов'якель, Н.В. Чепелєва, Н.Ф. Шевченко).
Історія становлення психологічного освіти. Сучасний стан і положення психології в системі наукових знань про людину. Мотиви вибору професії психолога.
Професійна придатність і професійні здатності, професійна компетентність. Професійно важливі якості психолога. Основні види професійної діяльності психолога. Зв'язок теоретичної й практичної психології. Принципи професійної етики психолога. Шляхи професійного самовдосконалення психолога.
IV. Перелік контрольних завдань для самостійної роботи.
1. Вивчення особливостей ціннісних орієнтацій особистості на етапі професійного становлення.
2. Психодіагностичні методи емпіричного дослідження системи цінностей особистості.
3. Особливості діяльності фахівця в системі "людина-людина".
4. Труднощі самореалізації у професійному житті та їх вирішення.
5. Специфіка науково-практичної діяльності психолога.
6. Фактори вибору стратегій професіоналізації особистості майбутнього психолога.
7. Гендерні розбіжності стратегій особистісного розвитку чоловіків і жінок у зв'язку з ціннісними орієнтаціями.
8. Вивчення бар'єрів самореалізації особистості в різних сферах життєдіяльності.
9. Особливості застосування знань наукової психології в різних галузях науки і практики.
V. Розподіл годин курсу за темами і видам робіт.
№ п/п
РозділиВсього годинАудиторні заняттяСамостійна роботаЛекціїПрактичні
Розділ 1. Поняття і роль цінностей особистості в психології
Розділ 2. Ціннісно-орієнтаційні детермінанти особистісного розвитку
Розділ 3. Самореалізація особистості в основних сферах життєдіяльності
Розділ 4. Проблема особистісного розвитку в професійній сфері РАЗОМ:
VI. Учбово-методичне забезпечення курсу.
Рекомендована література