Вы здесь

Диференціальний розчинонасос із гідравлічним компенсатором пульсації тиску

Автор: 
Васильєв Євген Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005849
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
Актуальність теми
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Мета і завдання дослідження
Методи дослідження
Наукова новизна
Практичне значення одержаних результатів
Апробація результатів дисертації
Публікації
Розділ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ РОЗЧИНОНАСОСІВ ЗА ЛІТЕРАТУНИМИ
ДЖЕРЕЛАМИ
1. Призначення розчинонасосів
1. Основні особливості будівельних розчинних сумішей як середовища, яке
перекачується
1. Вимоги, що висуваються до сучасних розчинонасосів
1. Вплив форми та розмірів усмоктувальної робочої камери на основні показники
роботи розчинонасоса
1. Постановка завдання та мета досліджень
Розділ ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ І ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РОЗЧИНОНАСОСА З ГІДРАВЛІЧНИМ КОМПЕНСАТОРОМ ПУЛЬСАЦІЇ ТИСКУ
2. Опис конструкції розробленого розчинонасоса
2. Обґрунтування механізму впливу величини втрат розчинної суміші на величину
об’ємного ККД
2. Дослідження характеру руху розчинної суміші в усмоктувальній робочій
камері
2. Заповнення робочої камери гідравлічного компенсатора рідиною
2. Вплив величини об’ємного ККД на оптимальне співвідношення діаметрів поршня
та штока
2. Зменшення пульсації тиску розчинної суміші шляхом зміни закону руху
робочого органа розчинонасоса
2. Висновки до
розділу
Розділ ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
РОЗЧИНОНАСОСА З ГІДРАВЛІЧНИМ КОМПЕНСАТОРОМ ПУЛЬСАЦІЇ ТИСКУ
3. Мета і завдання експериментальних досліджень
3. Визначення об’ємного ККД розчинонасоса при перекачуванні розчинних сумішей
різної рухомості
3.2. Опис експериментальної установки та методика проведення вимірів
3. Методика проведення експериментів
3.3. Приготування розчинних сумішей
3.3. Визначення об’ємного ККД розчинонасоса
3.3. Методика запису показників тиску розчинної суміші в розчинонасосі та в
напірній магістралі
3. Дослідження впливу реологічних характеристик будівельних розчинних сумішей,
конструктивних та кінематичних параметрів розчинонасоса на рівень його
об’ємного ККД
3. Визначення умов наповнення робочої камери гідравлічного компенсатора
пульсації тиску рідиною
3. Зв’язок між рівнем заповнення камери гідравлічного компенсатора робочою
рідиною та характером роботи розчинонасоса
3. Характер роботи розчинонасоса при різних співвідношеннях діаметрів поршня
та штока залежно від величини об’ємного ККД
3. Автоматичне керування швидкістю робочого органа розчинонасоса для
забезпечення його постійної швидкості
3. Висновки до
розділу
Розділ УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ
4. Розроблення дослідного зразка розчинонасоса і методика розрахунку його
основних параметрів
4. Рекомендації з подальшого вдосконалення конструкції розчинонасоса
4. Результати виробничих випробувань дослідного зразка розчинонасоса
4. Економічна ефективність розробленої конструкції розчинонасоса
4. Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
Додаток А Програма розрахунку величини витоків розчину та об’ємного ККД
розчинонасоса
Додаток Б Програма розрахунку зворотніх витоків розчину через усмоктувальний
клапан в такті нагнітання
Додаток В Визначення функціональної залежності об’ємного ККД розчинонасоса на
основі трьохфакторного експерименту другого порядку
Додаток Д Програма розрахунку відношення подач розчинної суміші від величини
витоків робочої рідини та об’ємного ККД розчинонасоса
Додаток Ж Програма визначення нерівномірності подачі розчинної суміші в тактах
усмоктування та нагнітання
Додаток З Програма розрахунку відносної деформації тензодатчиків залежно від
радіальної деформації мембрани, до якої прикріплений тензодатчик
Додаток К Розрахунок економічного ефекту від упровадження однопоршневого
розчинонасоса з гідравлічним компенсатором пульсації тиску РН-,А
Додаток М Матеріали виробничих випробувань
Додаток Н Довідки про впровадження та апробацію результатів дисертаційного
дослідження
Додаток П Копії патентів, одержаних за темою дисертаційної роботи
СПИСОК