Вы здесь

Інноваційні засади загальноправової підготовки майбутнього вчителя

Автор: 
Грубіч Денис Юрійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
3408U000987
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА перевірка ефективності моделі ЗАГАЛЬНОПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
2.1 Організація та методика проведення експериментальної роботи
Для перевірки гіпотези дослідження у період з 2003 по 2007 рр. було проведено
педагогічний експеримент на базі Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С.Сковороди. Основною метою експерименту була перевірка
ефективності розробленої комплексної моделі загальноправової підготовки
студентів вищих педагогічних навчальних закладів на основі реалізації в процесі
загальноправової підготовки студентів інноваційних освітніх технологій.
Розроблена комплексна модель загальноправової підготовки майбутнього вчителя,
виявлення інноваційних науково-технологічних підходів та
організаційно-методичних засобів підвищення якості загальноправової підготовки
студентів дозволили здійснити проведення експериментальної роботи. Для цього
була визначена мета дослідження, виявлені показники, які характеризують
результати впливу педагогічних факторів на якість підготовки, а також здійснена
розробка методичного інструментарію, який забезпечує виявлення й оцінку цих
показників.
Під час експериментальної роботи була створена й апробована методика
діагностики вихідного рівня та динаміки якості загальноправової освіти
студентів педагогічного університету; розроблений та реалізований комплекс
діагностичних процедур, який дає уявлення про спрямованість їхніх
зацікавленостей у галузі права; запропонований та апробований комплекс
інноваційних особистісно орієнтованих освітніх технологій, які оптимізують
процес загальноправової підготовки, сприяють підвищенню її якості майбутніх
педагогів, та перевірена ефективність запровадження комплексної моделі
загальноправової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до
навчально-виховного процесу під час вивчення правових навчальних дисциплін:
“Основи правознавства України”, “Основи конституційного права України”.
Основна мета експерименту – перевірка й експериментальне підтвердження
ефективності впровадження розробленої комплексної моделі загальноправової
підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів на основі
реалізації в процесі загальноправової підготовки студентів інноваційних
освітніх технологій, виявлення їхнього впливу на якість загальноправової
підготовки майбутніх педагогів.
Ця робота включила в себе послідовно-паралельне проведення експерименту, де
поєдналися теоретичне дослідження й практична організація науково
обґрунтованого освітнього процесу загальноправової підготовки студентів.
Експериментальній роботі передував підготовчий етап, під час якого була
проведена попередня розробка теоретичних положень, концепцій та апарату
дослідження, а також пілотажне дослідження, в якому приймали участь 1536
студентів 1-4 курсів різних факультетів (українського мовно-літературного,
соціології та психології, фізико-математичного, історичного), опитування
незалежних експертів, бесіди з менеджерами освіти університету, академії та їх
випускниками. На цьому етапі здійснили аналіз спеціальної літератури з
психології (вивчення вікових особливостей студентів) та педагогіки (розгляд
особливостей їхнього навчання, навчально-методичних посібників для студентів з
правових навчальних дисциплін та методичних рекомендацій). На основі визначених
принципів та з урахуванням інноваційних технологій було розроблено навчальні
програми з загальноправових дисциплін та методичні рекомендації.
Безпосередньо в педагогічному експерименті взяли участь 686 студентів 2-4
курсів факультетів: українського мовно-літературного, соціології та психології,
фізико-математичного, історичного. Згідно з програмою експерименту було
утворено три експериментальні групи Е1 (155 осіб), Е2 (135 осіб), Е3 (158 осіб)
та контрольна група К (248 осіб).
Під час експериментальної роботи ми спиралися на загальну методику проведення
педагогічного експерименту, яка всебічно відображає специфіку загальноправової
підготовки майбутніх педагогів. Методика проведення експерименту розглядається
в працях дослідників, деякі пропозиції яких ми використали в своїй роботі
(М.Мотєхіна, С.Головін, М.Грабар, К.Краснянська). Ідея факторного експерименту
може бути виражена таким чином: комплекс експериментальних засобів реалізації
комплексної моделі загальноправової підготовки студентів вищих педагогічних
навчальних закладів, які включають найбільш значущі інноваційні особистісно
орієнтовані технології, що впливають на ефективність загальноправової
підготовки та якість правової освіти, являють собою фактори, які послідовно
впроваджуються в процес загальноправової підготовки студентів експериментальних
груп. По закінченню етапів експериментального навчання проводилися контрольні
зрізи, які визначали порівняльну ефективність виділених факторів та характер
їхнього впливу на якість правової освіти майбутніх педагогів.
У основу експерименту було також покладене завдання врахування таких
найважливіших психолого-педагогічних підходів до підвищення якості
загальноправової підготовки майбутніх педагогів: корегування змісту
загальноправової освіти майбутніх педагогів; виявлення й урахування
психологічних особливостей студентського віку особистості; реалізації принципу
аксіологічності в правовій освіті майбутніх педагогів; реалізації в
навчально-виховному процесі загальноправової підготовки принципів особистісно
орієнтованої освіти; застосування особистісно-діяльнісного підходу до
загальноправового навчання у вищих педагогічних н