Ви є тут

Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий підхід)

Автор: 
Власюк Тетяна Миколаївна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2007
Артикул:
0407U000567
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Одним з важливих завдань, що постають перед будь-яким інституціональним чи портфельним інвестором, завжди є обґрунтований вибір об'єктів інвестування, ієрархічно відокремлених суб'єктів господарювання, тобто галузей економіки в цілому і промисловості зокрема, певних регіонів, конкретних фірм, що мають найкращі перспективи розвитку і можуть забезпечити найвищу ефективність інвестицій. Основу такого вибору становлять оцінювання і прогнозування інвестиційної привабливості окремих інтегрованих і первинних ланок господарювання, які об'єктивно вважаються важливими структуроутворюючими елементами інвестиційної політики на всіх рівнях господарювання.
Замовником проведення оцінки інвестиційної привабливості може бути як суб'єкт, так і об'єкт інвестування. При цьому кожний з них піклується про свої цілі, що у кінцевому результаті спрямовані на реалізацію можливостей перерозподілу й споживання коштів, тобто інвестування.
Характерна риса успішного інвестування - обов'язкова присутність ефекту для всіх сторін інвестування: позитивних результатів як для суб'єкта інвестування (інвестора), так і для об'єкту (реципієнта).
Приймаючи рішення про вкладення капіталу в ту чи іншу країну, інвестор розглядає інвестиційну привабливість у комплексі. Для інвестора важливо, щоб висока привабливість забезпечувалась на всіх етапах прийняття інвестиційних рішень, від вибору країни-рецепієнта до визначення конкретного інвестиційного проекту. Отже, як вже зазначалось, інвестиційна привабливість має розглядатись як багаторівнева система: на рівні країни, галузі, регіону, підприємства, проекту. Проте кінцевим об'єктом вкладення коштів є конкретне підприємство.

2.1. Оцінка інвестиційної привабливості промислових підприємств

Інвестиційна привабливість підприємства (ІПП) - це економічна та соціально-економічна доцільність інвестування, що базується на узгодженні інвесторів і можливостей інвестора і реципієнта (в тому числі емітента), що забезпечує досягнення цілей кожного з них при прийнятному рівні доходності і ризику інвестицій.
Питання визначення інвестиційної привабливості підприємств є недостатньо висвітленими в економічній літературі [43, 57 65, 74, 82, 83, 86, 87, 129, 135] і потребують подальшого уточнення і вдосконалення. Формування методології оцінки інвестиційної привабливості підприємства в Україні перебуває лише на початкові стадії, про що свідчать невелика кількість публікацій щодо цієї проблеми [62, 98, 119] і декілька конкретних методик [43, 50, 82, 83, 87, 135].
Для оцінки ІПП необхідно обґрунтувати і використовувати систему показників, що повинна включати, зокрема, показники ліквідності, прибутковості, фінансовій стійкості, інвестиційного ризику. Поряд з індивідуальними (диференційованими) показниками і на їх основі варто обґрунтувати зведений (узагальнюючий, інтегральний) показник інвестиційної привабливості. Значимість названих показників, може розрізнятися за групами учасників інвестиційного процесу через розходження інтересів. Це вимагає розробки питань формування інформаційної бази (існуючої і необхідної), забезпечення достовірності і порівнянності показників, способів їх співставлення, а також порівняння за обґрунтованими ваговими значеннями при побудові узагальнюючого (інтегрального) показника.
Методи оцінки ІПП розглянуті в роботах таких авторів як: М.Крейнина [65, 66], У.Шарп [129], А.Шеремет і Р.Сайфулин [132], Д.В. Шиян, П.І. Строченко [135], Ю.С.Масленченков, Ю.Н. Тронин [74], К.В. Ізмайлова [50], М.Г. Чумаченко [43], В.В. Ковалев [57], Ю.І. Прилипко [91], О. Кравченко [62].
Офіційно затвердженими методиками оцінки інвестиційної привабливості підприємств в Україні є методики, що розроблені Агентством з запобігання банкрутства підприємств "Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій" (від 27.06.1997р.) [82], "Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій" (від 23.02.1998) [83], та методика розроблена фондом державного майна України "Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації" (від 26.01.2001) [87].
Точки зору авторів можна розділити на групи:
- тих, хто оцінює ІПП за фінансовим станом підприємства на основі даних його публічної звітності (проводить фундаментальний аналіз)
- тих, хто вважає, що інвесторів безпосередньо цікавлять показники, що впливають на прибутковість капіталу підприємства, курс акцій і рівень дивідендів.
Розглянемо пропозиції авторів першої групи.
М.Н.Крейнина [65, с.56; 61] зазначає, що "в основному інвесторів цікавить тільки прибутковість і ліквідність акцій АТ", проте, відзначаючи, що для визначення інвестиційної привабливості підприємства необхідний всебічний аналіз його фінансового стану, причин і факторів, що впливають на рівень чистого прибутку на акцію і дивідендів, перспектив їхнього збільшення або зменшення в зв'язку з поліпшенням або погіршенням фінансового стану". Таким чином, автор відзначає існування прямої залежності між фінансовим станом підприємства і доходом інвестора, що важливо і буде використано нами для оцінки ІПП. Однак М.Н.Крейнина не вибудовує на основі аналізу фінансового стану і рівня прибутковості акцій підприємства інтегральний показник оцінки ІПП, хоча і проводить детальний аналіз фінансово-господарської діяльності компанії. Оцінка ризику також не знаходить свого відображення в її дослідженні.
А.Д.Шеремет і Р.С.Сайфулин пропонують "методику комплексної порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану, рентабельності і ділової активності підприємства, засновану на теорії і методиці фінансового аналізу підприємства в умовах ринкових відносин" [132, с.160]. Методика включає:
- збір і аналітичну обробку вихідної інформації за період часу, що оцінюється;
- обґрунтування системи показникі