Ви є тут

Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів

Автор: 
Боднар Оксана Ігорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U001149
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ВОДОРОСТЕЙ ДО ДІЇ
ЧИННИКІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (огляд літератури)
1.1. Фізико-хімічні чинники регуляції метаболізму водоростей
1.2. Метаболічні адаптації водоростей до дії іонів металів
1.3. Захисні механізми водоростей за дії токсикантів
РОЗДІЛ ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ НАКОПИЧЕННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОНИКНЕННЯ ІОНІВ
МЕТАЛІВ У КЛІТИНИ ВОДОРОСТЕЙ
3.1. Накопичення іонів металів клітинами водоростей
3.2. Проникнення іонів металів у клітини водоростей
3.3. Активність мембранних АТФ-аз зелених водоростей
за дії іонів цинку та свинцю
РОЗДІЛ ПРОЦЕСИ ЕНЕРГООБМІНУ У ВОДОРОСТЕЙ ЗА ДІЇ
ІОНІВ МЕТАЛІВ
4.1. Активність сукцинатдегідрогенази водоростей за дії іонів
цинку та свинцю
4.2. Цитохромоксидазна активність водоростей за дії іонів
металів
РОЗДІЛ МЕТАБОЛІЗМ АЗОТУ У ВОДОРОСТЕЙ ЗА ДІЇ
ІОНІВ МЕТАЛІВ
5.1. Глутаматдегідрогеназна активність водоростей за дії іонів
цинку та свинцю
5.2. Активність глутамінсинтетази водоростей за дії іонів
металів
РОЗДІЛ РОСТОВІ РЕАКЦІЇ ВОДОРОСТЕЙ НА ДІЮ ІОНІВ МЕТАЛІВ
6.1. Вплив іонів цинку та свинцю на ріст і розмноження
водоростей в умовах культур
6.2. Життєздатність мікроводоростей в культурі за дії іонів металів
УЗАГАЛЬНЕННЯ
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК