Вы здесь

Економіко-організаційне забезпечення розвитку послуг виробничого характеру

Автор: 
Кузьминчук Наталія Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2002
Артикул:
0402U001825
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Методичний підхід до розрахунку показників аналізу стану надання виробничих послуг промисловими підприємствами
(на прикладі Харківського регіону)

Сучасні підходи до визначення місця та значення послуг як предмета для аналізу утрудняє точне визначення об'єкта аналізу, а специфічний характер послуг ставить проблеми вірогідності оцінки інформації з цієї сфери економіки. Між тим стосовно методології дослідження сфери послуг значних розбіжностей не спостерігається [9]. Слід зазначити, що у процесі вирішення задач щодо оцінки та аналізу сфери виробничих послуг неминуче виникають додаткові задачі, які окремо чи в комплексі обумовили даний характер її розвитку.
В.Є. Рибалкін [9] виділяє основні чотири етапи аналізу сфери послуг: розгляд загального обсягу послуг; аналіз динаміки надання послуг; аналіз ефективності надання послуг і процесу задоволення попиту; регіональний аналіз вивчення сфери послуг.
Одним з варіантів розгляду загального обсягу послуг, їхньої структури по видах, типах промислових підприємств, які надають послуги, є виконаний аналіз ринку виробничих послуг Харківського регіону в залежності від форми власності. Ю.Є. Власьєвич [177] відзначає, що власність - основа, фундамент всієї системи суспільних відносин. Від форм власності, які існують на ринку, залежать форми розподілу, обміну та споживання.
Промислові підприємства для більш детального аналізу показників ринку послуг було розподілено на дві загальні групи: з колективною (колективні підприємства, відкриті акціонерні товариства (ВАТ), закриті акціонерні товариства (ЗАТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), дочірні підприємства) та державною формами власності.
Найбільш прийнятним показником для аналізу ринку послуг є питома вага обсягу надання послуг виробничого характеру у загальному обсязі виробництва.
Основною задачею дослідження є визначення впливу форми власності на характеристики розподілу промислових підприємств Харківського регіону. Для встановлення достовірності та надійності результатів використано методи статистичної та економіко-математичної обробки інформації.
Показник питомої ваги обсягу надання послуг до загального обсягу виробництва (надалі х) у розрізі форм власності поділявся на 10 частин із інтервалом рівномірної довжини 10%, що відповідає нормам статистичного аналізу.
Загальна методика аналізу розподілу досліджуваної величини (х) за формами власності [81] наступна:
1. Визначення відносної частоти (Wi) приналежності підприємств [певної форми власності] (ni) до загальної кількості підприємств (n0) у кожному інтервалі (h) за формулою:
(2.1)
Згідно із статистичними законами сума цих відносних частот у загальній гістограмі дорівнює 1, що використано при її побудові.
2. Визначення статистичних характеристик розподілу.
2.1. Вибіркової середньої () за формулою:
, (2.2)
де k - кількість інтервалів;
- емпіричне значення вибіркової величини, яке відповідає середині i-го інтервалу.
2.2. Вибіркової дисперсії () за формулою:
. (2.3)
Для підтвердження достовірності результатів (враховуючи обмеженість кількості об'єктів у вибірці) за формами власності визначається виправлена дисперсія () за формулою:
. (2.4)
2.3. Виправленого середньоквадратичного відхилення () за формулою:
. (2.5).
3. Визначення закону розподілу питомої ваги надання послуг виробничого характеру у загальному обсязі виробництва промислових підприємств регіону.
4. Побудова класифікації промислових підприємств за їх розподілом у загальній сукупності за показником питомої ваги надання послуг виробничого характеру.
Алгоритм розподілу промислових підприємств за питомим обсягом надання послуг виробничого характеру подано на рис. 2.1. Результати загального розподілу підприємств за питомим обсягом послуг виробничого характеру у обсязі виробництва у 1999-2000 рр. за формами власності наведено у табл. 2.1-2.2.
За даними табл. 2.1 побудовано гістограми відносних частот розподілу підприємств за формами власності у 1999 році, що наведено на рис. 2.2. Аналогічні результати розраховані для 2000 р. за даними табл. 2.2, що подано на рис. 2.3.
Як видно з рис. 2.2, розподіл підприємств за всіма формами власності відзначається певними закономірностями, які необхідно розглянути послідовно.
Кількість колективних підприємств, які увійшли в першу вибірку досить мала (10 підприємств), крім того, при рівномірній шкалі розподілу і довжині інтервалу у 10% відзначається відсутність підприємств у деяких інтервалах, якої неможна позбутися шляхом об'єднання суміжних інтервалів, тому характеристики розподілу даної вибірки не визначалися, але при розгляді загальних висновків за всією промисловістю Харківського регіону результати одержаного розподілу колективних підприємств були враховані.

Рис. 2.1. Алгоритм побудови розподілу промислових підприємств за питомим обсягом надання послуг виробничого характеру

Таблиця 2.1
Розподіл промислових підприємств Харківського регіону за питомим обсягом послуг виробничого характеру у обсязі виробництва за формами власності у 1999 р.
Інтервали питомого обсягу послуг, %Показники розподілу за формами власностіКолективні підприємстваВАТЗАТТОВДочірні підприємстваДержавні підприємстваКількі-сть під-приєм-ствВід-носна ч