Вы здесь

Активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах трансформації економіки

Автор: 
Крейдич Ірина Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U000383
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Умови формування й особливості реалізації інвестиційного процесу
Розвиток економіки держави залежить від ефективності реалізації інвестицій.
Особливо це стосується капітальних вкладень в основні фонди і виробничі
потужності.
Дослідження інвестиційного процесу, виявлення резервів його скорочення та
розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх практичного використання
базуються на комплексному вивченні цього процесу як єдиної економічної системи
з властивою їй сукупністю ознак складових елементів. Ця важлива методологічна
передумова дає можливість активізувати структуру інвестиційного процесу і
створити економічний механізм його реалізації.
Застосування терміну “інвестиційний процес” в контексті формування механізму
реалізації капітальних вкладень і ефективності створення основних фондів дає
змогу підкреслити комплексний, системний підхід до нарощування й оновлення
виробничого потенціалу народного господарства. В інвестиційному процесі
об’єднується діяльність багатьох учасників розширеного відтворення, які
працюють над створенням основних фондів для випуску продукції та задоволення
суспільних потреб.
Завдяки комплексному характеру інвестиційний процес впливає не тільки на
розвиток галузей народного господарства та промисловості, а й на регіональну
економіку. Своєчасна та збалансована його реалізація в територіально-галузевому
плані має стабілізуючий і стимулюючий вплив на розвиток промисловості
регіонів.
Процес розширеного відтворення тісно пов’язаний із безперервним розширенням,
оновленням і якісним поліпшенням матеріального виробництва, розподілом і
споживанням вироблених продуктів. Цей процес об’єктивно необхідний, його дія
поширюється на всі напрями суспільного життя. Основним напрямом розширеного
відтворення та прискорення інвестиційних процесів є інтенсифікація. Досягти
підвищення ефективності виробництва можна лише в умовах розширеного відтворення
інтенсивного типу. Відтворення інтенсивного типу разом із підвищенням
ефективності виробництва спрямоване також на поліпшення регулювання кругообігу
основних фондів і скорочення тривалості використання виробничих ресурсів. При
цьому важливо досягати максимального скорочення розриву в часі між розробкою
нової техніки та її впровадженням у проекти підприємств, початком реалізації
капітальних вкладень та введенням в експлуатацію основних фондів і виробничих
потужностей, а також їх повним освоєнням. Інтенсифікація інвестиційних процесів
пов’язана зі скороченням часу між витрачанням ресурсів і одержанням бажаних
результатів.
Важливим чинником активізації інвестиційного процесу в Україні є вдосконалення
фінансово-кредитної сфери. Фінансова система України в сучасному виді суттєво
відрізняється від фінансових систем закордонних країн: у розподілі фінансових
ресурсів пріоритет віддається загальнодержавним фінансам; фінансова діяльність
недержавних підприємств не зовсім і не завжди асоціюється з принципами
підприємницької діяльності; про фінанси домогосподарств донедавна в Україні
взагалі промова не йшла; недержавний сектор економіки знаходиться ще на
низькому рівні розвитку.
Через значні проблеми, що пов'язані з реалізацією продукції вітчизняних
підприємств, постійно збільшуються обсяги взаємних неплатежів суб'єктів
господарської діяльності.
Протягом останніх років дефіцит платіжного балансу України формувався за
рахунок імпорту енергоносіїв, а також накопичення прострочених платежів за вже
отриманими кредитами. В той же час відомо, що яка країна не може дозволити
різкого зменшення критичного імпорту, оскільки це призводить до суттєвого
падіння виробництва, зниження рівня життя населення.
На жаль, через недосконалу податкову й фінансову політику не зменшується
тіньовий сектор економіки. Факт змушеного відтоку підприємств у неофіційний
ринок із метою зменшення податкових платежів має, крім фіскального, ще один
негативний аспект – знижує інвестиційну активність цих підприємств.
Активізація інвестиційної діяльності в Україні пов'язана з проведенням масової
приватизації. Досвід інших країн, що раніше стали на шлях переходу до ринкової
економіки, свідчить про те, що масова приватизація – єдиний засіб швидкого,
широкомасштабного і поглибленого реформування економіки.
Найважливішою умовою активізації інвестиційної діяльності є наявність
розробленої законодавчої бази в країні. Прийняття законів та інших нормативних
актів, що регулюють інвестиційну діяльність, сприяє успішної реалізації
державної інвестиційної політики.
З метою реалізації економічної, науково-технічної та соціальної політики країни
здійснюється державне регулювання інвестиційної діяльності. Воно визначається
планами й програмами розвитку народного господарства, бюджетами та
передбаченими в них обсягами державного фінансування. При цьому створюються
пільгові умови інвесторам, які здійснюють інвестиції у найважливіші напрямки.
Виділяють дев'ять основних напрямків державного регулювання інвестиційної
діяльності:
- регулювання сфер і об'єктів інвестування;
- податкове регулювання інвестиційної діяльності;
- регулювання інвестиційної діяльності шляхом надання фінансової допомоги;
- регулювання інвестиційної діяльності шляхом проведення відповідної
амортизаційної політики;
- регулювання прав інвесторів у приватизації;
- регулювання фінансових інвестицій;
- забезпечення захисту інвестицій;
- експертиза інвестиційних проектів;
- регулювання умов здійснення інвестицій за межами країни [8, 9].
Перехідний період економіки України, що супроводжується невпорядкованістю
економічних