Вы здесь

Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів

Автор: 
Романова Ганна Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U003486
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ ЧИННИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
2.1 Аналіз типологічного розподілу студентів
Завданнями констатуючого етапу дослідження було виявлення тенденцій типологічного розподілу серед студентів у сучасних умовах, з'ясування параметрів прояву ІТО у самостійних роботах студентів, визначення взаємозв'язку індивідуально-типологічних та дидактичних чинників результативності самостійної роботи.
З метою встановлення дієвості обраної типології та взагалі перспективності обраного напрямку було проведене дослідження зв'язку між ІТО студентів та їх статтю, а також перевірка припущення щодо зв'язку ІТО студентів з успішністю виконання ними письмових самостійних робіт.
Спочатку був досліджений зв'язок ІТО зі статтю студентів. Стать є біопсихічною властивістю людини. Її вплив на навчальну діяльність остаточно ще не визначений, хоч це питання є предметом досліджень психологів та педагогів [13, 6, 76, 99]. Н.В.Басова наводить наступні відмінності у навчанні студентів залежно від статі. Вона зазначає, що юнаки менш намагаються погодитись з викладачем, прагнуть до самостійності, частіше викладають матеріал відповідно до власної думки. Дівчата є більш конформними, частіше повторюють за викладачем матеріал дослівно, нерідко задовольняються роллю лише виконавців і у цьому вони є навіть кращими й надійнішими за юнаків. Але їм не вистачає впевненості у власних силах, у праві бути самостійними [13, 305-306].
Для співставлення ІТО студентів із статтю були використані коефіцієнт Дж.Юла, який є показником однобічного зв'язку, та коефіцієнт контингенції, що визначає двобічний зв'язок. Отримані дані підтвердили ствердження О.Крегера та Дж.М.Тьюсон щодо зв'язку типологічної риси "розумовий" (Т) з чоловічою статтю, а "чуттєвий" (F) - із жіночою [87, 65-66]. У таблиці наведені коефіцієнти однобічного та двобічного зв'язку зі статтю для всіх пар типологічних ознак.
Таблиця 2.1
Зв'язок ІТО студентів з їх статтю
Пари типологічних ознакКоефіцієнти зв'язку ІТО з чоловічою / жіночою статтюКоефіцієнт ЮлаКоефіцієнт контингенціїЕ-І-0,280 -0,140S-N-0,080-0,040Т-F 0,8300,415J-Р 0,5400,270
Отримані дані наочно представлені на кореляційному графіку (рис. 2.1).
Рис. 2.1 Взаємозв'язок ІТО студентів зі статтю
Отже, існує статистично достовірний двобічний зв'язок між типологічними особливостями "розумовий / чуттєвий" і статтю студентів: розумовий тип пов'язаний з чоловічою статтю, а чуттєвий - з жіночою.
Крегер та Тьюсон вважають, що лише типологічна пара "розумовий / чуттєвий" має з'вязок із статтю [87, 65]. Але отримані дані свідчать про наявність однобічного та тенденцію до двобічного зв'язку між типологічною парою ознак "раціональний / ірраціональний" та статтю студентів. Так раціональний тип корелює з чоловічою статтю, а ірраціональний - із жіночою. Потрібно також відзначити, що спостерігається тенденція до однобічного зв'язку між парою типологічних рис "екстравертний / інтровертний" та статтю студентів: серед екстравертів превалюють жінки, а серед інтровертів - чоловіки. Лише типологічні особливості "сенсорний / інтуїтивний" не виявили зв'язку зі статтю, хоч за графіком можна побачити, що серед студентів сенсорний тип є більш притаманним для жінок, а інтуїтивний тип - для чоловіків.
Таким чином, отримані дані показали існування зв'язку між ІТО та статтю, розширили уяву про сферу розповсюдження такого зв'язку на всі пари типологічних особливостей. Узагалі наявність статистично достовірних зв'язків ІТО зі статтю підтвердила вірогідність результатів попередніх досліджень у галузі обраної типології, що у свою чергу дозволило зробити висновок про доцільність її використання.
Наступним кроком було дослідження зв'язків ІТО студентів з їх академічною успішністю. У процесі проведення дослідження ми припустили, що ІТО студентів впливають на успішність виконання ними письмових самостійних робіт. Для перевірки цього припущення ми порівняли прояв ІТО із середніми позитивними оцінками цих робіт викладачами. Максимальна оцінка за самостійну роботу складала 20 балів. Оцінки були розподілені на дві групи: абсолютна успішність (бали, що відповідають оцінці "5") та відносна (бали, що відповідають оцінкам "3-4"). Результати цього порівняння наведені у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Зв'язок ІТО студентів з успішністю виконання письмових самостійних робіт
Пари типологічних ознакКоефіцієнти зв'язку ІТО з абсолютною / відносною успішністюКоефіцієнт ЮлаКоефіцієнт контингенціїЕ-І0,130 0,075S-N0,040 0,020 Т-F0,090 0,045J-Р0,820 0,520 Отримані дані свідчать про наявність статистично значущого двобічного зв'язку між парою типологічних особливостей "раціональний / ірраціональний" та успішністю виконання письмової самостійної роботи. Також існує тенденція, хоч і незначна, до однобічного зв'язку між парою типологічних особливостей "екстравертний / інтровертний" та досліджуваною навчальною успішністю. Результати співставлення ІТО з успішністю виконання письмової роботи наочно представлені на кореляційному графіку (рис. 2.2).
Рис. 2.2 Взаємозв'язок ІТО студентів з успішністю виконання самостійної роботи
Бачимо, що абсолютна успішність найбільш за все пов'язана з раціональним типом, а відносна - з ірраціональним. Аналізуючи за методичними вказівками загальні вимоги до даної самостійної роботи та критерії її оцінювання, можна переконатись, що великий акцент робиться на дисциплінованості, що розглядається як відповідність терміну виконання (8 балів за повну відповідність терміну виконання з 20 максимально можливих) та на чіткості дотримання вимог [44, 6]. Такі критерії є більш сприятливими для студентів раціонального типу. Відповідно до визначеного співвідношення наведемо наступну думку: "Починаючи з перших класів школи, заохочуються ті, хто вчасно, "по годинах" виконують домаш