Вы здесь

Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні

Автор: 
Пасічник Олексій Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U001038
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ
В УКРАЇНІ
2.1. Основні етапи валютно-курсової політики
Обґрунтованість та ефективність заходів валютно-курсової політики, яку
проводить Національний банк України, безпосередньо залежить від якості
прогнозування курсу національної валюти. Прогнозування виконує подвійну роль –
виступає як засіб передбачення динаміки валютного курсу, та як засіб
обґрунтування валютно-курсової політики. Враховуючи це, проведення аналізу
валютно-курсової політики та етапів її розвитку, виявлення основних чинників,
характеру та періоду їх впливу на динаміку курсу національної валюти стає
необхідною умовою побудови надійних прогнозних моделей валютного курсу
національної грошової одиниці.
Складність аналізу валютно-курсової політики та чинників формування курсу
національної валюти обумовлена тим, що зв’язок між валютним курсом і
макроекономічними показниками є двобічним. З одного боку, валютний курс гривні
виступає самостійним чинником економічної політики, з іншого боку, курс гривні
перебуває під впливом інструментів економічної політики, зовнішніх чинників і
структурних характеристик вітчизняної економіки. Крім того, зміни рівня
валютного курсу, його динаміка на різних етапах розвитку вітчизняної економіки
виступає показником ефективності валютно-курсової політики.
Як було визначено у розділі 1, рівень валютного курсу змінюється під дією (1)
чинників, які впливають на попит і пропозицію іноземної валюти; (2) чинників,
які впливають на попит і пропозицію національної валюти; (3) чинників
валютно-курсової політики (див. табл. 1.1). Проте, перед тим, як перейти до
аналізу впливу зазначених чинників на курс національної валюти – гривні,
необхідно виділити основні етапи розвитку валютно-курсової політики з моменту
її запровадження у обіг, оскільки умови формування та динаміка курсу гривні на
різних часових відрізках мають значні відмінності.
Графічний аналіз динаміки обмінного курсу гривні протягом останніх років (рис.
2.1) дає можливість виділити три основних етапи розвитку валютно-курсової
політики, які характеризуються різними темпами зміни рівня валютного курсу, а
також різними макроекономічним умовами реалізації курсової політики та
чинниками впливу на курс гривні. Перший етап – адаптаційний, з вересня 1996
року до серпня 1998 року. Другий етап – кризовий, з серпня 1998 року і до
лютого 2000 року. Третій етап – стабілізаційний – з лютого 2000 року і до цього
часу. На рис. 2.1 збільшення гривневої ціни долара США відображено у вигляді
позитивно зростаючої кривої і означає зниження валютного курсу гривні до долара
у прямому котируванні.
Рис. 2.1. Основні етапи розвитку валютно-курсової політики та динаміка курсу
гривні до долара США у 1996-2002 роках [87, с.100]
Перший етап – адаптаційний, починається з проведенням у вересні 1996 року [112]
грошової реформи та введенням у обіг гривні. На цьому етапі валютно-курсова
політика підпорядковувалась основному завданню – підтримці стабільності
запровадженої у обіг національної валюти – гривні.
З метою створення стабільних умов функціонування валютного ринку та створення
передумов для проведення грошової реформи у листопаді 1994 року було змінено
порядок визначення і використання курсу карбованця, наслідком чого стала
лібералізація та децентралізація внутрішнього валютного ринку України. З 1996
року було запроваджено режим валютного коридору коливань курсу карбованця.
Проведені зміни дозволили досягти змін у співвідношенні попиту і пропозиції
валюти – обсяги продажу валюти зросли, а пропозиція валюти на ринку почала
перевищувати попит у 1,5 рази [25, с.36], що в значній мірі було обумовлене
поліпшенням зовнішньоекономічної діяльності країни. Із табл. 2.1 видно що, у
1996 році обсяги експорту товарів та послуг зросли на 19,1%, а імпорту на
17,4%.
Таблиця 2.1
Динаміка показників зовнішньої торгівлі та прямих іноземних інвестицій протягом
1996-2002 років
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Експорт товарів та послуг,
млн. дол. США
20346
20355
17621
17058
19522
21086
23351
Темп зміни експорту, %
19,1
0,04
-13,4
-3,2
14,4
8,0
10,7
Імпорт товарів та послуг,
млн. дол. США
21468
21891
18828
15237
17947
20473
21494
Темп зміни імпорту, %
17,4
2,0
-14,0
-19,1
17,8
14,1
5,0
Сальдо зовнішньої торгівлі,
млн. дол. США
-1122
-1536
-1207
1821
1575
613
1857
Прямі іноземні інвестиції (нетто), млн. дол. США
526
581
747
489
594
769
698
Темп зміни, %
104,7
10,5
28,6
-34,5
21,5
29,5
-9,2
Джерело: [82; 13, с.138-140; 74, с.78], власні розрахунки.
Зміцнення позицій національної грошової одиниці – карбованця – дозволило значно
знизити інфляційні очікування, а величина курсу почала формуватись під впливом
попиту та пропозиції, що було необхідною передумовою проведення у вересні 1996
року грошової реформи і введення у обіг гривні.
Однак впродовж 1997 року на формування курсу гривні діяли чинники, які
підвищували попит на іноземну валюту та пропозицію гривні, що призводило до
зниження його рівня. Негативний вплив на динаміку курсу гривні справляло
від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі, яке збільшилось з -1122 млн. дол. США у
1996 р. до -1536 млн. дол. США у 1997 р. (див. табл. 2.1) і було обумовлене
випереджаючими темпами зростання імпорту над експортом. Зростання експорту
товарів та послуг у 1997 році у порівнянні з 1996 роком складало лише 0,04%,
проте імпорт збільшився на 2%, що підвищувало попит на іноземну валюту для
оплати імпорту.
Чинником підвищення пропозиції іноземної валюти на даному етапі виступало також
поступове збільшення прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку,
величина я