Вы здесь

Формування психологічної культури дівчат-підлітків в умовах позашкільного навчального закладу.

Автор: 
Москальова Алла Степанівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004324
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

У даному розділі представлено методику і програму емпіричного дослідження компонентів психологічної культури дівчат-підлітків. Розглянуто чинники, що впливають на формування психологічної культури підлітків. Висвітлено результати емпіричного дослідження рівнів складових психологічної культури. Визначено значущі риси особистості, які обирають батьки під час виховання дітей, що, у свою чергу, сприяє або заважає формуванню психологічної культури дівчат-підлітків.

2.1. Методика дослідження психологічної культури дівчат-підлітків

Метою нашого дослідження було визначення засобів діагностики психологічної культури дівчат-підлітків та чинників, що впливають на її формування, у тому числі в умовах позашкільних закладів освіти.
Крім цього, здійснювалося опитування батьків, діти яких відвідують гуртки позашкільного навчального закладу освіти.
Дослідження проходило в декілька етапів за такими напрямами:
а) методика визначення чинників, що впливають на особистісний розвиток дівчат-підлітків:
Підсумовуючи досвід різних дослідників з проблематики формування особистості взагалі (В.Бойко, В.Дружиніна, Б.Заззо, С.Ковальова, Л.Обухової, А.Співаковської, О.Шаграєвої), ми відзначили, що склались два напрями досліджень: з перевагою внутрішніх або зовнішніх чинників. Виходячи з цієї логіки, було визначено відповідні методи дослідження.
Для діагностики зовнішніх чинників, що впливають на формування особистості підлітка, було використано модифіковану анкету "Родинно-сімейне виховання школярів" Ю.Почковського, І.Корнієнка [155]. Запитання анкети були побудовані таким чином, щоб отримати інформацію про виховний вплив сімей, діти яких беруть участь у дослідженні.
Для дослідження внутрішніх чинників - використовувалась розроблена нами анкета "Життєвий успіх очима підлітків". Анкета складається із чотирьох блоків. Перший блок об'єднує пріоритетні чинники, що впливають на успіх, другий - складові життєвого успіху, третій - містить перелік причин, що перешкоджають у досягненні успіху, четвертий - вивчає потреби дітей на шляху до успіху. На основі цїєї анкети визначались значущі для підлітків, ознаки та чинники життєвого успіху за такими параметрами: цінності, що впливають на успіх (серед таких - здоров'я, власне та своїх близьких, особистісне життя, матеріальний добробут, повноцінна сім'я, добре оплачувана робота, соціальні умови); складові життєвого успіху (професіоналізм, реалізація власних здібностей, влада над людьми); причини, що перешкоджають життєвому успіху; бажана допомога - батьків, друзів, власні здібності, сподівання на державу та віру у щасливий випадок. Анкета надала можливість вивчити цінності і потреби підлітків, залежно від статі та безпосередньо дівчат-підлітків, на шляху до досягнення успіху та виокремити безпосередньо значущі для дівчат. А також у дослідженні використовувалися і інші методи (бесіда, спостереження, проективні методики).
б) методика визначення рівнів сформованості психологічної культури дівчат підліткового віку:
Дослідження відбувалось відповідно до запропонованої моделі психологічної культури, складовими якої визначено: мотиваційно-потребовий, інтелектуально-почуттєвий та поведінково-вольовий компоненти.
Мотиваційно-потребовий компонент визначався за такими показниками: структура загальної спрямованості особистості, мотиваційна адекватність, орієнтація особистості насоціально цінні якості.
Структура спрямованості особистості. Для визначення особливостей структури загальної спрямованості особистості, ставлення до себе та оточуючих використано анкету для вивчення векторів спрямованості особистості Б. Басса [212]. Спрямованість особистості дівчини має своє вираження у потребах, інтересах, бажаннях, запитах, мотивах і цілях діяльності, переконаннях та проявляється в поведінці. За допомогою даної методики визначено основні вектори спрямованості особистості дівчат-підлітків:
• спрямованість на себе (Я) - характеризує особистість як здатну до суперництва, агресивності у досягненні статусу самостійності, тривожну, інтровертовану. Їй характерні такі риси поведінки: у дискусіях схильна до поспішних і незважених заяв, прагне скрізь виділятися, болісно сприймає будь-які зауваження чи критику на свою адресу, у конфліктних ситуаціях може поводиться неконструктивно. Мотиви власного благополуччя часто заважають вчасно помічати потреби інших;
• спрямованість на спілкування (С) - вказує на прагнення за будь-яких умов підтримувати стосунки з людьми, але не з метою надання щирої допомоги людям, а задля отримання соціального схвалення. Для осіб, які входять у цю групу, характерні: залежність, емоційна "прив'язаність" до групи, прагнуть зберегти з усіма гарні дружні стосунки, охоче включаються в колективну діяльність, готові співпрацювати з іншими, щоб пережити радість від спілкування, емпатійні, але прагнуть досягти взаєморозуміння з оточуючими, однак не завжди досягають цієї мети, у зв'язку з чим мало сприяють прийняттю оригінальних ідей і підходів;
• спрямованість на справу та її результат (С) - таким людям властива зацікавленість у вирішенні ділових проблем, у виконані роботи якнайкраще, орієнтація на ділове спрямування, здатність відстоювати інтереси справи, власні думки. Особи з таким вектором спрямованості орієнтовані не тільки на результат, але й на ділове співробітництво, здатні слухати і чути співрозмовників, готові не тільки очолити справу, але й взяти на себе відповідальність за її успіх. Для них характерна здатність в інтересах справи визнати і відстоювати перспективні плани та пропозиції.
Особливе завдання склало визначення оптимальної структури спрямованості особистості для підліткового віку. Для цього необхідно було визначити вектори спрямованості, релевантні для підліткового віку. На нашу думку, показником психологічної культури підлітків можна визначити гармонійне п