Вы здесь

Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами.

Автор: 
Чуб Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000212
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ТА ГАРАНТІЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА УЧАСТЬ
В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ ...........................................91
Поняття і структура конституційно-правового механізму реалізації права громадян
України на участь в управлінні державними справами ...........91
Форми реалізації права громадян України на участь в управлінні
державними справами
................................................................................115
Вибори та референдуми як основоположні форми участі громадян
України у політичному процесі
.................................................................136
Поняття і система конституційно-правових гарантій права громадян
України на участь в управлінні державними справами
..........................159
Висновки до другого Розділу
....................................................................180
ВИСНОВКИ
.......................................................................................................183
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ.......................................................188

ВСТУП
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Конституція України 1996 р.
закріпила істотні державні перетворення, проголосила народ сувереном, єдиним
джерелом влади у державі. Для того щоб таке проголошення не залишалося
декларацією, повинні існувати реальні процедури виявлення і здійснення волі
народу, перетворення народовладдя з формального атрибуту держави на реальний
політико-правовий інститут і механізм.
Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена як її недостатньою
теоретичною розробленістю на сучасному етапі, так і практичною значущістю цих
проблем та їх вирішення. За радянських часів у науці державного права
приділялася увага дослідженню участі громадян в управлінні державними і
громадськими справами. Але сьогодні таке дослідження є необхідним з урахуванням
нових чинників, політико-правових реалій, обумовлених тим, що Україна стала
незалежною суверенною державою. Новими є і конституційне законодавство, і
суспільно-політичний лад держави. Висновки ж сучасних теоретичних досліджень з
цього питання не безперечні, далеко не всі аспекти розглядуваної проблеми
висвітлені. Актуальним є переосмислення ідеї участі громадян в управлінні
державними справами з урахуванням сучасних соціальних, економічних, політичних,
геополітичних, історичних, національних, інституційних передумов такої участі,
рівня політичної культури громадян та їх загального культурно-освітнього рівня,
розвитку громадської думки.
У науці конституційного права питання про конституційні права і свободи особи,
їх розвиток, систему тощо досліджені значно повніше, ніж проблема механізму їх
практичної реалізації, не говорячи вже про розробку механізму реалізації
кожного конкретного суб`єктивного права. Вважаємо, що акценти в
конституційно-правових дослідженнях прав і свобод громадян на сучасному етапі
об`єктивно мають бути спрямовані на пошук шляхів їх реалізації та механізму їх
здійснення в сучасних умовах державотворення.
Конституція України піднесла на якісно новий рівень систему юридичних гарантій
прав і свобод особи. Але сучасний стан їх наукового осмислення не охоплює всіх
аспектів даної проблеми. У зв`язку з цим виникає потреба не тільки в
формулюванні загальної теорії правових гарантій, а й у розробці теорії
конституційних гарантій (їх поняття, видів, системи й ролі) відносно окремих
конституційних суб’єктивних прав у політичній сфері, і, зокрема, щодо
гарантування основоположного політичного права громадян – брати участь в
управлінні державними справами. Вирішення відповідних теоретичних питань має
об`єктивно сприяти вдосконаленню механізму втілення цього права в життя.
Вивчення права громадян України на участь в управлінні державними справами
обумовлено необхідністю критично переосмислити діючі в цій сфері законодавчі
акти України, практику їх застосування, для того щоб виробити рекомендації щодо
їх удосконалення, забезпечення цього права громадян у системі відповідних
конституційних правовідносин.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконане в межах та відповідно до цільової комплексної програми
“Права людини і проблеми становлення, організації і функціонування органів
державної влади і місцевого самоврядування” № 0186.0.070865.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в науковій
розробці, узагальненні та системному аналізі конституційно-правових засад права
громадян України на участь в управлінні державними справами; обґрунтуванні
необхідності та розробці конкретних практичних пропозицій щодо вдосконалення
конституційно-правового механізму та гарантій його реалізації; заповненні
теоретичних прогалин, які мають місце в конституційно-правовій теорії з цієї
проблематики.
Для досягнення наміченої мети в дисертації поставлено такі завдання:
визначити історико-правові передумови конституційної регламентації прав
громадян України у політичній сфері, насамперед права на участь в управлінні
державними справами;
проаналізувати розвиток ідеї участі громадян в управлінні державними справами у
правовій науці за радянських часів та у науці конституційного права на
сучасному етапі;
визначити зміст та сформулювати поняття участі громадян України в управлінні
державними справами;
з'ясувати особливості конституційно-правового регулювання права громадян на
участь в управлінні державними справами в Україні та правомочностей,