Вы здесь

Методи оцінки конкурентоспроможності галузей промисловості в умовах інтернаціоналізації

Автор: 
Шевченко Марина Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003812
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
2.1 Особливості промисловості як об’єкту оцінки конкурентоспроможності в умовах
інтернаціоналізації
Як показало проведене у першому розділі узагальнення сучасних досліджень з
питань міжнародних конкурентних відносин, українська економіка має поступово,
але неухильно інтегруватися в систему міжнародного поділу праці з врахуванням
основних тенденцій розвитку міжнародної економіки. Між тим, розраховувати на
успішну участь у міжнародних економічних відносинах можуть лише ті країни, які
мають конкурентоспроможні галузі та сектори економіки. Безумовно, ніяка країна,
навіть найбільш розвинена, не намагається досягнути конкурентоспроможної
позиції по повному спектру продукції, яку вона може потенційно виробляти.
Пріоритет надається лише тим секторам економіки, які мають реальні умови для
отримання конкурентних переваг на світовому ринку. Отже виникає необхідність у
визначенні саме таких пріоритетних напрямів інтеграції України у світове
господарство.
Найважливішою структурною ланкою національної економіки України є промисловий
комплекс. Саме від нього залежить здійснення ключових інтересів країни, її
безпека, культурний та соціальний рівень життя населення. Промисловість
складається з великої кількості взаємопов’язаних галузей та виробництв.
Виникнення промисловості як самостійної галузі народного господарства, її
галузева диференціація є постійним процесом, обумовленим поділом суспільної
праці.
Кожна галузь промисловості є сукупністю підприємств, які об’єднані економічним
призначенням та характером продукції, що виробляється, характеризується
спільністю похідної сировини та матеріалів, технології виробництва, складу
обладнання та професійного складу кадрів [103] .
В Україні налічується 47,3 тис. промислових підприємств, з них 37,6 тис. - малі
підприємства. На підприємствах працює 18,8 відсотки всього зайнятого населення
і виробляється продукції та послуг для більше ніж 70 галузей промисловості
[112].
Таблиця 2.1
Місце промислового комплексу в економіці України
Показник
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Валова додана вартість промисловості в загальному обсязі валової доданої
вартості,
питома вага
36,0
31,0
28,4
29,8
32,8
31,4
35,0
35,7
39,2
39,7
39,8
Основні засоби промисловості, питома вага
32,4
30,2
29,7
31,1
31,2
32,2
34,6
36,8
39,8
39,9
39,8
Обсяг промислової продукції у загальному випуску, питома вага
50,7
44,2
41,9
43,3
46,5
47,0
49,4
51,7
53,7
52,8
53,1
Частка промислового персоналу, %
30,4
27,1
27,0
27,4
27,2
25,2
25,1
27,2
30,4
30,9
30,9
Цей сектор створює майже половину ВВП країни та забезпечує 30% усіх зайнятих у
сфері економіки робочими місцями (таблиця 2.1) [113-114]. Промисловість є
основою розширеного відтворення засобів виробництва для більшості галузей
економіки. Розвиток промисловості сприяє раціональному розміщенню продуктивних
сил, всебічному розвитку регіонів країни, доцільному використанню природних
ресурсів.
Дані рисунку 2.1 показують, що обсяги виробництва промислової продукції
повільно зростають, що свідчить про поступове відтворення промислового
комплексу країни. Розрахунки індексу промислового виробництва, проведені
автором на основі даних Держкомстату за формулою 2.1 [166, с.184], свідчать про
те, що у 2004 році обсяги виробництва після тривалого спаду досягли рівня 1990
року.
(2.1)
Рис.2.1. Індекси промислового виробництва
В таблиці 2.2 наведено динаміку виробництва основних видів промислової
продукції протягом 1990 – 2004 років [114-116].
 Незважаючи на те, що частка виробництва товарів народного споживання
збільшується, спостерігається скорочення виробництва деяких видів промислової
продукції: електроенергія, папір, стальні труби, тканини та взуття.
Таблиця 2.2
Динаміка виробництва основних видів промислової продукції за 1990-2004 роки

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Січень-вересень 2004 р.
 Електроенергія,     
  млрд. кВт.год
298
279
253
230
203
194
183
178
173
172
171
173
172
173
131,4
 Готове вугілля,  
  млн.тонн
57,0
58,6
59,5
62,8
62,4
61,7
62,1
62,5
48,2
 Готовий прокат,  
  млн.тонн
38,6
32,8
29,6
24,2
16,9
16,6
17,0
19,5
17,8
19,3
22,6
25,4
24,9
24,8
19,8
 Труби стальні,  
  тис.тонн
6494
5561
5096
3106
1661
1595
2002
1845
1522
1175
1740
1669
1679
1710
1576
 Автомобілі, тис.штук
196
193
177
172
109
67,4
12,1
7,1
33,0
19,5
31,9
35,4
36,5
36,8
33,8
 Аміак синтетичний,  
  тис.тонн
4941
4642
4821
3938
3655
3782
4018
4142
3984
4515
4351
4500
4534
4620
4459
 Мінеральні  добрива,  
  тис.тонн
4815
4238
3261
2497
2339
2221
2449
2376
1936
2319
2304
2234
2230
2232
1846,6
 Папір, тис.тонн
369
353
279
181
94,1
98,0
95,1
86,6
104
81,7
101
124
126
131
119
 Цемент, млн.тонн
22,7
21,7
20,1
15,0
11,4
7,6
5,0
5,1
5,6
5,8
5,3
5,8
6,1
6,5
8,4
 Холодильники  
  побутові, тис.штук
903
883
838
757
653
562
431
382
390
409
451
509
514
510
501
 Тканини, млн.кв.м
1210
1030
925
597
292
169
109
81,9
89,9
50,4
66,7
74,7
75,8
76,4
78,2
 Взуття, млн.пар
196
177
144
104
39,9
20,6
13,1
10,4
11,4
11,9
13,5
14,6
14,3
14,7
14,9
 Ковбасні вироби,