Вы здесь

Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України).

Автор: 
Бунда Ольга Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000460
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ
2.1. Суть моделювання в аудиті

В своїй практиці аудитори часто стикаються із ситуаціями, де виявлення причинно-наслідкового зв'язку між подіями вже не досить для ефективного вирішення проблем. Тому, щоб приймати справді об'єктивні та раціональні рішення в таких випадках, застосовується моделювання в аудиті. Слід зазначити, що модель більш проста, ніж реальна проблемна ситуація, тому що в сферу уваги при побудові моделі попадають тільки релевантні фактори, а також ті, з опосередкованих факторів, які здійснюють суттєвий вплив на ситуацію. А фактори не релевантні не розглядаються, що надає можливість аудиторові краще окреслити ї зрозуміти наявні проблеми, виявити її специфічні риси і прийняти ефективне рішення. Також модель допомагає аудиторові застосувати свій власний досвід та розумові здібності, поєднати їх із досвідом та судженнями інших експертів залучених до вирішення проблемної ситуації.
Якщо у аудитора відсутнє обґрунтоване уявлення про моделювання, то це призводить до застосування ним емпіричного методу (спроб і помилок). Внаслідок цього відбувається прийняття необдуманих рішень, які часто можуть бути недостатньо ефективними. Використання моделей обумовлюється складністю проблемної ситуації. Тому ускладнюється і процес прийняття рішень в аудиті. Як наслідок, фактична кількість змінних, що визначають певну проблему, значно переважає можливості людини і щоб осягнути даний процес необхідно спростити дану ситуацію за допомогою моделювання.
Необхідно зауважити, що моделювання в аудиті може застосовуватися у двох аспектах:
1. для вивчення і удосконалення процесу самого аудиту - організаційний аспект;
2. для вивчення об'єкту аудиту - методичний аспект.
Для дослідження суті моделювання в аудиті нами був проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної економічної літератури щодо понять "модель" та "моделювання".
Так, у Енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера за редакцією Дяківа Р.С. зазначено таке: модель (фр.modele, від латин. modulus - міра) - алгоритмічна схема процедури управління; схема для пояснення якогось явища або процесу, зразок примірник чогось [55, с.379]. Поняття "модель" автором розглядається надто загально, але є вірним.
За визначенням Б.Г. Литвак: "Модель - це представлення об'єкта, системи або ідеї в деякій формі, відмінній від самої цілісності", а Медоуз та інші в монографії "Пределы роста" зауважує, що "модель - це просто впорядкований набір уявлень про складну систему" [86, с.46]. На нашу думку, не можна визначати модель тільки, як певну трансформацію об'єкту, як зазначає Б.Г.Литвак. І так само, не логічно відображати поняття "модель", як характерні ознаки досліджуваного об'єкту чи системи.
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі під моделлю розуміють -"спрощення реальної життєвої ситуації, до якої вона застосовується" [92, с.222]. Основним недоліком даного визначення є те, що автори односторонньо розглядають поняття "моделі" і спрощують його сутність лише до копії проблемної ситуації.
І.І. Бажин вказує, що модель - це інформаційний образ реального об`єкта, що представляє даний об`єкт (систему) з певним ступенем точності і у формі відмінній від форми самого об`єкта (системи) [11, с.116]. Дане визначення є не зовсім логічним, тому що інформаційним образом реального об'єкта можуть виступати будь-які дані, що прямо чи опосередковано його стосуються, але не всі дані можуть сформувати модель цього об'єкта.
Ми приєднуємося до думки Г.Б Казначейської, яка наводить таке визначення даного поняття: "модель - це копія, аналог досліджуваного явища, процесу, що відображає істотні ознаки об'єкту, що моделюється, з точки зору дослідження"[88, с. 212].
Для того, щоб ефективно розглянути місце і роль моделей в процесі проведення аудиту нам необхідно визначити також поняття "моделювання".
Так, у Енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера за редакцією Р.С. Дяківа визначено, що: моделювання (фр.modeler - формувати) - метод дослідження явищ і процесів. В економіці при аналізі суспільних явищ моделювання є відтворенням певних характеристик в експериментальних формах і умовах. Крім того використовують математичне моделювання, як відображення економічних і соціальних процесів через математичні залежності із залученням для цього статистичних даних, соціологічної та іншої інформації [55, с.379].
І.І. Бажин зауважує, що моделювання - це процес створення моделі і оперування нею, з метою отримання необхідних даних щодо реального об`єкту [11, с.116].
В.П. Завгородній вказує основну мету моделювання - наближення теоретичних можливостей даних до реальних [62, с.45].
Професор М.Т. Білуха визначає моделювання - як прийом наукового пізнання, що ґрунтується на заміні об'єкта, явища, які вивчають, на їх аналог, модель, що мають істотні прикмети оригіналу [15, с.102].
Г.Б. Казначевська вважає, що моделювання - це дослідження явищ, процесів шляхом побудови і вивчення їх моделей, використання моделей для визначення поведінки і характеристик реальних подій [88, с.212].
Заслуговує на увагу визначення М. Мескона, М. Альберта, і Ф. Хедоурі, що моделювання - це "єдиний на даний час спосіб уявити варіанти майбутнього і визначити потенційні наслідки альтернативних рішень, що дозволяє їх об'єктивно оцінювати"[92, с.224].
Нами запропоноване таке визначення: моделювання в аудиті - це дослідження процесу аудиту, його складових шляхом побудови і вивчення їх моделей для того, щоб визначити варіанти майбутніх подій і оцінити потенційні наслідки прийняття альтернативних рішень в аудиті.
Моделювання в аудиті представляє собою дієвий аналітичний спосіб розв'язання проблем, пов'язаних з прийняттям рішень в аудиті. Необхідно зауважити, що при використанні прийому "моделювання", значної уваги аудитор приділяє моделюванню саме при здійсненні аналітичних процедур в аудиті.
Для детального вивчення моделей в аудиті необхідно розглянути їх основні характеристики. Ми поділяємо