Вы здесь

Cистема творчих завдань у процесі навчання зарубіжної літератури учнів 5-8 класів

Автор: 
Дем\'яненко Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001792
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2. Експериментальна система творчих завдань у процесі вивчення зарубіжної літератури в 5-8 класах2.1. Теоретичні основи системи навчально-творчих завдань із зарубіжної літератури892.2. Типологія творчих завдань у процесі вивчення зарубіжної літератури учнями 5-8 класів1002.2.1. Творчі завдання актуалізувального типу1012.2.2. Завдання формувального типу1192.2.3. Творчі завдання констатувального типу1412.3. Опис і результати дослідно-експериментального навчання168Висновки до другого розділу180Висновки182Список використаних джерел185Додатки204
Вступ
Актуальність дослідження. Удосконалення системи загальної середньої освіти України спрямоване на формування творчої особистості, здатної вирішувати завдання у нестандартних умовах, гнучко і самостійно використовувати здобуті знання. Національною доктриною розвитку освіти у ХХІ столітті, Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа) визначено основні завдання сучасної школи - формування творчої особистості, здатної до самореалізації, забезпечення умов для розвитку особистісних якостей школяра на основі знань з урахуванням його вікових та індивідуально-типологічних особливостей [89;127].
Вагоме значення для вирішення окреслених соціальних завдань відводиться літературній освіті школярів, зокрема зарубіжній літературі. Саме завдяки вивченню рідної та світової літератур відбувається залучення молоді до скарбів національного й світового красного письменства, розвиток і формування особистісних орієнтирів школярів, розуміння національної своєрідності культур і загальнолюдських культурних цінностей.
Проблема творчості у різних аспектах її дослідження є пріоритетною в багатьох науках - філософії, культурології, соціології, психології, педагогіці тощо. Особливої актуальності вона набула в останні десятиліття ХХ - на початку ХХІ століть. Аналіз наукових праць із філософії (дослідження І.Бичка, А.Чанишева, Б.Новікова, Н.Гінділіса та інших), із психології та педагогіки (праці В.Дружиніна, В.Роменця, В.Оконя, І.Лернера, В.Андрєєва, О.Матюшкіна, А.Умана, В.Рибалки, В.Паламарчук, Л.Момот, Л.Шелестової та інших) дозволяє стверджувати, що організація навчально-творчої діяльності є однією з актуальних проблем сучасної шкільної освіти, має стати джерелом інноваційних освітніх процесів.
У сучасних працях з філософії освіти і дидактики (І.Бех, І.Зязюн, А.Хуторськой, С.Гончаренко та інші) вагомим є твердження про важливість системного дослідження конкретних форм, у яких реалізується зміст освіти. Адже зміст навчання передається учневі у вигляді відповідних завдань, метою яких є розвиток школяра. Це положення логічно пов'язане з ідеєю систематичного використання різноманітних творчих завдань у процесі здобуття школярами досвіду творчої навчальної діяльності й з метою визначення їхнього рівня навчальних досягнень із зарубіжної літератури.
Не менш важливими є проблеми визначення сутності та специфіки творчих навчальних завдань, їх класифікації у методиці викладання зарубіжної літератури, систематизації й практичного застосування з метою літературного розвитку школярів, осмислення і розмежування понять "евристичне, проблемне, творче завдання". Окремі аспекти даної проблеми були предметом розгляду в історії методичної науки (В.Стоюнін, В.Водовозов, М.Рибникова, Т.Бугайко та Ф.Бугайко, В.Голубков та інші) і у дослідженнях сучасних учених (Є.Колокольцев, Л.Каменецька, Є.Квятковський, С.Громцева, В.Маранцман, О.Бандура, Л.Сімакова, Є.Пасічник, Л.Мірошниченко, В.Цимбалюк, О.Ядровська, О.Ісаєва та інші). Разом із тим проблема представленого дисертаційного дослідження цілісно не розглядалася вченими-методистами. Недостатня розробленість даного питання у науково-методичних джерелах викликає значні труднощі в шкільній практиці. Актуальність і важливість окресленої проблеми, її суспільно-виховне значення, аналіз освітніх завдань зарубіжної літератури як навчального предмета для успішного розв'язання досліджуваної проблеми обумовили тему дисертаційної роботи: "Система творчих завдань у процесі навчання зарубіжної літератури учнів 5-8 класів".
Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ імені М.П.Драгоманова з теми "Зміст освіти, форми, методи і засоби підготовки вчителів".
Об'єктом дослідження є процес вивчення зарубіжної літератури у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів, а предметом - система навчально-творчих завдань, спрямована на підвищення ефективності організації навчально-виховної роботи з предмета.
Мета дослідження - виявити специфіку навчально-творчих завдань з літератури; розробити методичну систему їх використання у процесі вивчення зарубіжної літератури; теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити методику впровадження системи творчих завдань у шкільну практику вивчення предмета учнями 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
В основу дослідження покладено робочу гіпотезу: використання системи навчально-творчих завдань сприятиме підвищенню ефективності вивчення навчального предмета, вдосконаленню літературної освіти школярів за умов, якщо:
- використання творчих завдань у процесі вивчення зарубіжної літератури матиме системний і систематичний характер;
- системна організація типів, видів і форм навчально-творчих завдань ґрунтуватиметься на ідеях комплексного розвитку творчої уяви, фантазії, критичного мислення, залучення життєвого й навчального досвіду учнів до вирішення проблемних і творчих ситуацій на заняттях;
- процес здобуття знань, набуття вмінь матиме творчо-практичний характер, що сприятиме розвитку навичок самостійної творчої діяльності учнів, здатності до рефлексії мислення;
- у процесі навчання буде створено атмосферу творчої співпраці вчителя та учня, сприятливу для навчально-творчої діяльності школярів;
- постійно реалізуватиметься ситуація вільного вибору виду й кількості завдань