Вы здесь

Оптимізація техніко-тактичної підготовки фехтувальників-шаблістів на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Автор: 
Рощін Ігор Геннадійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U000272
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Методи досліджень.
Під час виконання роботи, для вирішення поставлених завдань були використані
наступні методи досліджень:
Теоретичний аналіз та узагальнення.
Педагогічне спостереження.
Метод відеозйомки.
Опитування.
Педагогічний експеримент.
Нейрохронометрія.
Методи математичної статистики.
Теоретичний аналіз та узагальнення.
Аналіз літературних джерел, та інформації з Інтернету, проводився з метою
вивчення сучасного стану проблеми. Проведений аналіз дозволив узагальнити
існуючі погляди, та підходи, як вітчизняних, так і закордонних фахівців щодо
дослідження змагальній діяльності та розробки модельних характеристик шаблістів
високої кваліфікації. Узагальнені напрямки відносно проблеми оптимізації
техніко-тактичної підготовки фехтувальників-шаблістів. Вивчені та узагальнені,
найбільш актуальні та мало досліджені питання стосовно оптимізації процесу
техніко-тактичної підготовки кваліфікованих шаблістів з врахуванням сучасних
умов ведення фехтувальних поєдинків.
Спираючись на аналіз літературних джерел, були уточнені та сформульовані мета
роботи, завдання, актуальність та новизна теми. Оцінено внесок спеціалістів в
розробку проблеми змагальної діяльності у фехтуванні та визначена роль власних
досліджень.
2.1.2. Педагогічне спостереження.
Це важливий метод отримання фактичного матеріалу – основи для наукового аналізу
та узагальнення. Педагогічні спостереження було спрямовано на аналіз і оцінку
змагальної і тренувальної діяльності фехтувальників, а також на особливості
побудови і змісту процесу техніко-тактичної підготовки шаблістів в різних
містах України.
У навчально-тренувальному процесі, під час навчально-тренувальних зборів та
змагань здійснювались педагогічні спостереження з метою візуальної оцінки
техніко-тактичної підготовленості фехтувальників-шаблістів-різної спортивної
кваліфікації, визначення специфіки підготовки та особливості умов змагальної
діяльності фехтувальників-шаблістів.
Метод відеозйомки.
Даний метод використовується з метою отримання об’єктивних показників
змагальної діяльності та оцінки бойового арсеналу кваліфікованих
фехтувальників-шаблістів в процесі змагань. Аналізі рівня техніко-тактичної
підготовленості учасників педагогічного експерименту.
При використані даного методу застосовувалась відеокамера Samsung vp – W95D.
Відеоматеріали змагальної діяльності кваліфікованих шаблістів-фехтувальників
опрацьовувались з використанням повільного перегляду, стоп-кадру.
Анкетування.
Анкетування досвідчених тренерів, спортсменів та фахівців в галузі фехтування
здійснювалось з метою підтвердження та доповнення даних, які були отримані при
аналізі науково-методичних джерел, планів підготовки та протоколів змагань.
Анкетування та бесіди з тренерами дозволило визначити тенденції, шляхи
оптимізації техніко-тактичної підготовки кваліфікованих
фехтувальників-шаблістів в сучасних умовах змагальної діяльності. Анкетування,
та бесіда зі спортсменами дозволила вивчити суб’єктивну оцінку застосовності,
ефективності та результативності бойових дій, в процесі змагань.
Педагогічний експеримент.
Педагогічний експеримент проводився з метою перевірки підтвердження
ефективності розроблених засобів і методів оптимізації техніко-тактичної
підготовки фехтувальників-шаблістів на етапі спеціалізованої базової підготовки
з врахуванням модельних показників змагальної діяльності висококваліфікованих
шаблістів. Були сформовані дві експериментальні групи, які були однорідними за
спортивною кваліфікацією, статтю, та показниками психофізіологічного тестування
(нейрохронометрії).
2.1.6. Нейрохронометрія.
Для проведення психофізиалогічного тестування нами був обран такий метод, як
нейрохронометрія. Нейрохронометрія проводилось після розминки перед початком
боїв. Вимірювалась проста, складна реакції та реакція антиципація. У
випробуваннях простої та складної реакції фіксувався середній час реагування. У
дослідженні складної реакції фіксувалась кількість помилок. В реакції
антиципації фіксувались похибки всіх спроб.
Випробування проводились в тренувальному процесі при підготовці до змагань.
Показники нейрохронометрії фіксувались за допомогою нейрохронометра
«Діагностик-3М» конструкції М. П. Савчина (1994).
Методи математичної статистики.
Сучасні спортивні дослідження мають велику кількість вимірювань. Такі об’єми
чисел важко піддаються аналізу. Спеціальні статистичні операції дають
можливість сконцентрувати, опрацювати та оцінити вихідний кількісний матеріал
не втрачаючи при цьому корисної інформації.
Аналіз боїв дозволив оцінити змагальну діяльність фехтувальників-шаблістів
високої кваліфікації за показником обсягу, ефективності і результативності
окремих груп бойових дій (О. П. Фралов, В. П. Волков, 1971 та інші).
Показник обсягу свідчить про частоту застосування бойових дій. Він
розраховується за формулою:
О =
- кількість бойових дій певної групи, які були використані у поєдинках;
- загальна кількість бойових дій, які були використані у поєдинках.
За показник ефективності окремої групи бойових дій ми прийняли відношення числа
бойових бій досягнувши мети (зарахованого удару) до загального числа
застосованих бойових дій даної групи.
Mi – кількість бойових дій певної групи, які були позитивно запаховані;
Показник результативності оцінює внесок окремих груп бойових дій у загальну
суму позитивно зарахованих ударів у поєдинках.
M – загальна кількість зарахованих ударів у поєдинках.
В роботі розраховувались наступні статистичні величини:
середнє арифметичне () визначалось для отримання середньогрупових даних,