Ви є тут

Механізм інвестиційного забезпечення технічного переозброєння вугільної промисловості

Автор: 
Лесик Леся Степанівна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2004
Артикул:
0404U001444
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2
МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
У ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ГАЛУЗІ
2.1. Аналіз стану технічної бази галузі і фінансового забезпечення її
відтворення
Вугільна промисловість України знаходиться у стані економічної кризи,
обумовленої погіршенням гірничо-геологічних умов вуглевидобутку, незадовільним
станом шахтного фонду, обмеженими інвестиціями в основний капітал на розвиток
вугледобувних, шахтобудівельних і вуглебудівельних підприємств, затримкою
виплати заробітної плати гірникам, низькими темпами ринкових перетворень і
зростанням витрат на вирішення соціально-економічних проблем шахтарів при
закритті неперспективних шахт.
В даний час процеси видобутку вугілля значно змінилися, а діючими правилами,
нормами і стандартами цей факт не враховується. 90% шахт небезпечні за вмістом
газу метану, 60% шахт – за вибухами вугільного пилу, 45% шахт – за раптовими
викидами і гірничими ударами, 22% шахт – за самозайманням вугілля, 63% шахт
України працюють на глибині понад 600 м. Середня глибина розробки досягла
629 м.
Українські шахти розробляють крутопадаючі та малопотужні вугільні пласти, що
досить небезпечно. У США подібні пласти зовсім не використовуються, оскільки
там і не видобувають вугілля на глибинах понад 600 м, кожна шахта є практично
одна лава, яка дає 7-10 млн.т вугілля щорічно, тоді як в Україні шахта в
середньому добуває 400 тис.т за рік.
На глибоких (більше 600 м) горизонтах працюють 100 шахт (52% їх загальної
кількості), питома вага котрих в загальному обсязі видобутку вугілля складає
54%. Максимальна глибина видобутку вугілля досягає 1290 м, а підготовчі роботи
ведуться на максимальній глибині 1310 м. На глибинах, що на сьогодні освоєно,
температура гірничих пород досягає 45-52°, і вона щорічно підвищується на
0.5-1°.
В Україні вже закрито 68 вугільних шахт. Зостається 180 шахт, котрі
адміністративно об’єднано у 174 юридичних особи, 92 із них досягають глибини
розробки до 600 м і дають 40% видобутку всього вугілля по країні. 38 шахт (а це
19.8% усього шахтного фонду) мають глибину розробки до 900 м. З 1607 вугільних
пластів тільки 35% вугілля видобувається у пластах товщиною 1 м і більше. Слід
зазначити, що більш ніж на половині діючих шахт видобуток вугілля здійснюється
більше 50 років.
Вугільна промисловість є однією із базових галузей народного господарства
України, котра поставляє свою продукцію для потреб енергетики (60% від
загального обсягу поставок), коксохімії (25%), інших галузей економіки і
комунального господарства (15%). У 2002 р. видобуток вугілля склав 81.8 млн.т.
Більше половини видобутого вугілля припадає на Донецьку область. В табл. 2.1
подано динаміку показників видобутку вугілля в Україні, з котрої видно, що
середньорічний видобуток вугілля знизився в порівнянні з 1990 р. майже у 2
рази.
За 2002 р. підприємствами галузі відвантажено споживачам 57998 тис.т вугілля,
що на 1907,1 тис.т, або на 3,18% менше, ніж за 2001 р.; сума реалізації
вугільної продукції становила суму 7545,3 млн.грн., з якої отримано грошовими
коштами 6074 млн.грн., або 80,5%.
Кредиторська заборгованість підприємств вугільної галузі на 1.01.2002 р.
становила 10 млрд.грн. і перевищувала дебіторську заборгованість на 5,8
млрд.грн. проти 7,160 млрд.грн. за 2000 р. За 2002 рік загальний обсяг з
видобутку вугілля становив 81,8 млн. т, що на 1253,6 тис. т менше видобутку у
2001 р., або на 1,5%. Обсяг реалізації товарної вугільної продукції у 2002 році
становив 55611,2 тис. т, що на 4,4% менше рівня 2001 р. Загальна кредиторська
заборгованість підприємств вугільної галузі станом на 01.01.2003 р. склала
10282,5 млн. грн. і перевищує дебіторську заборгованість на 6045,4 млн. грн.
Таким чином фінансові показники вугільної галузі України свідчать про її важкий
економічний стан.
Таблиця 2.1.
Динаміка показників роботи шахт України
Показники
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Видобуток вугілля, млн.т
156.4
74.8
76.9
76.2
81.5
81.0
83.9
81.8
Середньодобовий ви-добуток вугілля на один діючий очисний вибій, т/доб.
270
244
289
312
353
381
447.6
494.0
Кількість комплексно-механізованих вибоїв, шт.
630
302
380
340.5
310.9
285.4
271.0
249.9
Видобуток вугілля з комплексно-механізо-ваних вибоїв, млн.т
89.4
52.26
54.6
59.3
н.д.
64.98
63.1
Навантаження на ком-плексно-механізований вибій, т/доб.
537
357
421
463
547
614
687.2
728
Середньомісячна про-дуктивність робітника з видобутку вугілля, т/міс.
22.9
22.2
18.2
19.6
21.4
22.5
25.4
26.6
Джерело: Дані статистичної звітності по вугільній промисловості України
Невиконання запрограмованого завдання по видобутку вугілля обумовлено низкою
причин, основними з яких є несвоєчасна заміна постарілого і морально зношеного
устаткування, відсутність необхідного обсягу фінансових ресурсів на придбання
нового, більш продуктивного устаткування і машин.
Як показує аналіз, у самих продуктивних пластах (пологі потужністю більше
1.2 м) у 90% комплексно-механізованих вибоїв використовується очисне
устаткування, яке морально застаріле, не досить надійне і мало пристосоване до
роботи у складних гірничо-геологічних умовах. Це рамне і кущове кріплення М-87,
М-88, вибійні скребкові конвеєри СП-250, СП-291, СП-87 і ін., очисні комбайни
1К-101 і ГШ-68, котрі мають механізми подачі, які застаріли і уступають
зарубіжним по енергоозброєності, продуктивності, ресурсу. Через нестачу
фінансових ресурсів в галузі продовжують використовуватися повніс