Ви є тут

Формування та регулювання цін підприємств - природних монополістів

Автор: 
Іванова Олександра Борисівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004747
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2.3
дисертаційної роботи).
Визначаємо усереднене агреговане значення ціни виготовленої продукції (наданих
послуг) по підприємству загалом за виразом (2.26) .
Визначаємо усереднене значення умовно-змінних витрат в складі агрегованої ціни
продукції за виразом (2.27) .
Річна величина умовно-постійних витрат по організаці становить 48673,89 тис.
грн. (табл. 3.12).
Координату точки беззбитковості для ЛМКП "Львівводоканал" визначатимемо за
виразом (2.29) . Цей отриманий обсяг показує, при якій загальній
кількості переробленої води з водопостачання і водовідведення на підприємстві
отримуватиметься нульовий прибуток. Оскільки підприємство планує переробляти
стоків більше (114115 тис.м куб./рік), то на ньому утворюватиметься прибуток.
Якщо визначити економічну потужність підприємства, при якій досягатиметься
нормативне значення прибутку (що відповідає значенню рентабельності продукції,
яка закладається в ціну), за виразом [104, с. 245] .
Тобто запропоновані нами тарифи розраховані на планову продуктивність надання
послуг для 2005 року. При виконанні цього обсягу на підприємстві буде
отримуватись нормативний прибуток – 28,16 % від собівартості.
Розрахунок цінових стратегій виконується у такій послідовності.
Якщо у вираз (3.6) підставити значення для ЛМКП "Львівводоканал" за 2005 рік,
то можна отримати числове значення функції, яка визначатиме зміну агрегованого
тарифу в залежності від обсягу наданих послуг
, ( 3.57)
де ОУпосл – агрегований (сумарний) обсяг послуг, який складається із
водопостачання і водовідведення, тис. м куб./рік.
Графік цієї залежності має такий вигляд (рис. 3.6.).
Рис. 3.6. Зміна агрегованого тарифу в залежності від обсягу наданих послуг для
ЛМКП "Львівводоканал"
З рисунку видно, що основна стратегія для зменшення тарифів – є зростання
обсягів наданих послуг. А тепер фактично спостерігається обернений процес –
обсяги наданих послуг з кожним роком скорочуються, що неминуче викликає приріст
тарифів.
Так, наприклад, якщо б на ЛМКП "Львівводоканал" збільшили обсяг наданих послуг
хоча б до рівня 2000.р. (158784 тис. м куб./рік), то суму агрегованого тарифу
можна було б зменшити (без зміни значення річного прибутку), згідно виразу
(3.9), до
Оскільки перед ЛМКП "Львівводоканал" стоять значні завдання з реалізації
інвестиційного проекту по переоснащенню мереж водопостачання, можна розглянути
і другу стратегію, яка дає можливість накопичити інвестиційні кошти.
Коли у вираз (3.8) підставити значення показників ЛМКП "Львівводоканал" за 2005
р., то числове значення функції матиме такий вигляд (рис. 3.7):
Ппр = – 48673,89 + 0,6503 Ч ОУпосл. ( 3.58)
З рис. 3.7 видно, що, збільшуючи обсяг наданих послуг, наприклад, до 158784
тис. м куб. / рік (рівень 2000 року) при збереженні тарифів 2005 року, величина
річного прибутку зросте до 54583,34 тис. грн.. Це дасть можливість додатково
вивільнити інвестиційні кошти сумою 54583,34 – 25535,47 = 29047,87 тис. грн.,
оскільки частина прибутку сумою 25535,47 тис. грн. (нормативний прибуток)
необхідна для здійснення поточних потреб.
Рис. 3.7. Графік функції приросту значення річного прибутку від зростання
обсягів наданих послуг при сталих тарифах для ЛМКП "Львівводоканал"
Запропоновану нами методику обґрунтування ціни продукції (послуг) необхідно
доповнити системою механізмів, які б дали можливість розробити важелі їх
реалізації. Це насамперед передбачає обґрунтування всіх етапів проходження і
затвердження окремих елементів запропонованої методики в державних і
контролюючих органах.
Механізм управління ціноутворенням для підприємств-природних монополістів
доцільно проводити за такими запропонованими нами етапами, що наведено у табл.
3.10.
Аналіз умовно-змінних витрат підприємства, як найперший етап механізму
управління ціноутворенням є надзвичайно важливим, оскільки неточності при
формуванні цих витрат можуть призвести як до підвищення (заниження) тарифу в
цілому, так і до похибок у виробничому процесі підприємства. Ґрунтовний аналіз
підприємством таких витрат та перевірка доцільності і правильності їх включення
у склад умовно-змінних з боку державної інспекції з контролю за цінами і
ціноутворенням дозволить більш об’єктивно оцінити можливості їх зменшення,
визначити шляхи економії ресурсів тощо. Етап аналізу формування умовно-змінних
витрат тісно пов’язаний із наступними двома етапами – обґрунтуванням втрат та
контролем розподілення умовно-змінних і умовно-постійних витрат підприємств.
Обґрунтування втрат, зокрема для ЛМКП “Львівводоканал” здійснюється на основі
науково-дослідних спостережень фахівців водопровідно-каналізаційної галузі.
Дані про фактичні втрати води в мережах, а також розрахунок нормативів цих
втрат подається до розгляду органів місцевого самоврядування (Міської Ради).
Саме Міська Рада, на основі отриманої інформації з цього питання розробляє
політику підтримки і розвитку підприємств галузі, затверджує рівень втрат.
Таблиця 3.13
Механізм управління ціноутворенням для підприємств-природних монополістів
№ з/п
Етапи процесу
управління ціноутворенням
Органи
регулювання
Аналіз формування умовно-змінних витрат підприємств
Державна інспекція з контролю за цінами і ціноутворенням
Обґрунтування величини втрат
Органи місцевого самоврядування (Міська Рада)
Контроль розподілення умовно-змінних і умовно-постійних витрат на підприємствах
Державна інспекція з контролю за цінами і ціноутворенням
Затвердження норми умовно-постійних витрат для підприємств
Органи місцевого самоврядування (Міська Рада)
Розрахунок і затвердження норми рентабельності для підприємств
Державна інспекція з контролю за цінами і ціноутворенням
Органи місцевого самоврядування (Міська Рада)
6