Вы здесь

Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні

Автор: 
Соляннік Костянтин Євгенович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U000683
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Повноваження, форми та методи діяльності
виконавчих органів місцевих рад 101
2.1. Повноваження виконавчих органів 101
2.2. Форми та методи діяльності виконавчих органів 126
2.3. Відповідальність виконавчих органів
та їх посадових осіб 158
Висновки 181
Список використаних джерел 185
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Організація та діяльність виконавчих органів
місцевих рад є складовою проблеми становлення і розвитку місцевого
самоврядування в Україні. Статус цих органів, порядок їх формування, форми та
методи діяльності потребують наукового дослідження. Ця необхідність зумовлена
тим, що виконавчі органи сучасних місцевих рад стали наступниками органів
державного управління місцевого рівня часів радянської влади, які не були
органами місцевого самоврядування, і мали інші структурні зв’язки, не
характерні для сучасної системи публічної влади. Практика організації та
діяльності виконавчих органів місцевих рад сьогодення багато в чому свідчить
про невідповідність існуючих відносин тій ідеї місцевого самоврядування, яка
закріплена в Конституції України 1996 року.
В сучасній юридичній науці проблеми організації та діяльності виконавчих
органів місцевих рад не отримали належного висвітлення. Відсутні спеціальні
комплексні дослідження, за винятком окремих статей, виступів на
науково-практичних конференціях та праць науково-популярного характеру, які
розкривають порядок функціонування цих органів. Дослідження радянської науки
щодо організації та діяльності місцевих органів державного управління
потребують відповідного аналізу відносно сучасного статусу виконавчих органів
місцевих рад. Існує необхідність з’ясування місця, ролі та значення виконавчих
органів для дієздатності системи місцевого самоврядування, забезпечення
реалізації прав та інтересів територіальних громад.
Дослідження організації та діяльності виконавчих органів має безпосередній
вплив на становлення державності України. Відповідно до Указу Президента
України від 30 серпня 2001 року, яким затверджена Програма державної підтримки
місцевого самоврядування в Україні, розвиток місцевого самоврядування є на
сучасному етапі одним із найпріоритетніших напрямів державної політики України.
Саме ці обставини визначають актуальність обраної теми дисертації,
науково-практичну важливість її для місцевого самоврядування нашої держави.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертація виконана відповідно до
комплексної програми наукової діяльності Національної юридичної академії
України імені Ярослава Мудрого № 0186.0.070865 за напрямком “Проблеми
вдосконалення організації і діяльності органів законодавчої і виконавчої влади
та місцевого самоврядування в Україні”.
Мета й завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у
сприянні створенню цілісної моделі інституту виконавчих органів місцевих рад в
Україні та розробці теоретико-прикладних питань їх організації і діяльності в
системі місцевого самоврядування.
Для досягнення поставленої мети всебічного дослідження теми дисертант поставив
своїм науковим завданням:
дати поняття виконавчих органів, розглянути їх систему та охарактеризувати
кожний її елемент;
з’ясувати сутність виконавчих органів місцевих рад, визначити їх місце в
системі місцевого самоврядування;
проаналізувати роль місцевої ради в організації і діяльності виконавчих
органів;
визначити систему функцій виконавчих органів місцевих рад;
дати характеристику повноважень виконавчих органів;
розкрити особливості організаційних форм і методів діяльності виконавчих
органів;
дослідити відповідальність виконавчих органів та їх посадових осіб.
Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, які виникають у
процесі організації та діяльності виконавчих органів місцевих рад.
Предметом дисертаційного дослідження є соціальна сутність і правова природа
виконавчих органів місцевих рад, їх система та організаційна структура,
функції, повноваження, форми і методи діяльності, відповідальність органів та
їх посадових осіб.
Методологічна основа роботи. Методологічною основою дисертаційного дослідження
є принципи, закони і категорії діалектики, комплексний підхід до аналізу
організації та діяльності виконавчих органів місцевих рад, зумовлений
специфікою теми роботи і пов’язаний з використанням загальнонаукових методів.
Застосовуючи історико-правовий і порівняльно-правовий методи, автор досліджує
вітчизняне та зарубіжне законодавство стосовно регулювання правового статусу
виконавчих органів, їх практичну діяльність на різних історичних етапах
становлення. За допомогою методу класифікації розмежовуються групи функцій
виконавчих органів; методу тлумачення права – з’ясовується зміст норм, що
становлять нормативну основу організації та діяльності цих органів;
формально-логічного – визначається сутність та природа виконавчих органів
місцевих рад. Застосовувались також системний, соціологічний, статистичний,
структурно-функціональний, політологічний та інші загальнонаукові та спеціальні
наукові методи.
Теоретична основа дисертації. Теоретико-концептуальні засади дисертаційного
дослідження складають наукові положення з теорії та історії держави і права,
конституційного, адміністративного права, державного будівництва та місцевого
самоврядування, державного (конституційного) права зарубіжних країн про
сутність місцевого самоврядування, порядок формування, організаційну структуру,
функції і компетенцію його органів, форми та методи їх діяльності, що містяться
в працях українських і зарубіжних вчених різних історичних періодів: С.А.
Авак’яна, В.Б. Авер’янова, Є.О.