Вы здесь

Еколого-економічний механізм раціонального використання і відтворення лісового фонду сільськогосподарських підприємств (на прикладі "Галсільлісу")

Автор: 
Шутка Світлана Євгенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U001150
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
2.1.Особливості менеджменту лісогосподарських підприємств в процесі трансформації економіки України
Принципи сталого розвитку можуть стати дієвим фактором використання і відтворення лісових ресурсів лише тоді, коли вони будуть інтегровані в практику ефективного менеджменту лісогосподарських підприємств.
Теорія і практика менеджменту підприємств, зокрема, виробничого менеджменту, набули ефективного розвитку у другій половині XX століття. Впровадження їх найпередовіших здобутків в лісовій галузі стали особливо актуальними на еколого-економічних засадах на сучасному етапі трансформації економіки України.
Розробками в сфері менеджменту займається надзвичайно широке коло як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Деякі їх напрацювання вельми актуальні і для менеджменту у галузі ведення лісового господарства. Тут слід відзначити розробки Фатхутдинова Р.А. Зокрема, в роботі [141] саме поняття "менеджмент" розглянуто значно ширше, ніж загальноприйнято в спеціальній літературі. Підкреслено, що менеджери повинні займатися не лише організацією та мотивацією досягнення цілей, психологічними аспектами управління персоналом, але й знати основи техніки, технології, економіки, володіти методами маркетингу, аналізу, прогнозування, економічного обґрунтування управлінського рішення, його планування, знати методи розробки товару, організації його виробництва, збуту і фірмового обслуговування. Крім цього менеджери лісового господарства повинні на високому рівні займатися екологією, знати основи природокористування, досконало володіти методами відтворення природних ресурсів тощо.
В зазначеній роботі [141] розроблено структуру та визначено зміст системи менеджменту, що складається з цільової, забезпечуючої, функціональної та управляючої підсистем (рис.2.1). При цьому запропоновано такі визначення. Менеджмент - це вид професійної діяльності людей, що займаються організацією та координацією процесів по досягненню системи цілей, що приймаються та реалізуються з використанням наукових підходів, концепції маркетингу та людського фактору. Система менеджменту - це система наукових підходів і методів, цільової, забезпечуючої, функціональної і управляючої підсистем, що сприяє прийняттю та реалізації конкурентоспроможних управлінських рішень.
Зовнішнє середовище

Вхід Вихід

Зворотний зв'язок
Рис.2.1. Структура системи менеджменту [141]
До компонентів зовнішнього середовища, що впливають на стійкість і ефективність функціонування підприємства, віднесено макросередовище, інфраструктуру регіону, мікросередовище підприємства.
До компонентів "входу" системи менеджменту віднесено методичні, нормативні, проектно-конструкторські та інші документи, сировину, матеріали, комплектуючі вироби, енергію, нове обладнання, нові трудові ресурси, інформацію.
На "виході" системи - випущена продукція (виконана послуга) відповідної кількості, якості, ресурсоємкості, яка поставляється у встановлені терміни.
До компонентів "зворотного зв'язку" системи менеджменту віднесено вимоги, рекламації, нову інформацію споживачів продукції (товару) підприємства, що виникають через незадовільну якість продукції (товару), у зв'язку з новими досягненнями науково-технічного прогресу, інноваціями та іншими факторами.
Класична функціональна система менеджменту передбачає застосування таких компонентів:
1) планування;
2) організація;
3) облік і контроль;
4) мотивація;
5) регулювання.
При розробці системи менеджменту в галузі лісового господарства спочатку слід на базі маркетингових досліджень конкретизувати "вихід", потім проаналізувати якість "зовнішнього середовища" і "входу" і в останню чергу - забезпечити якість "процесу" в системі по її чотирьох підсистемах на рівні якості "входу", поєднавши вимоги економічного та екологічного розвитку підприємства.
Компонентами цільової підсистеми є:
1) підвищення якості лісових насаджень на підпорядкованій території;
2) природозбереження та ефективне використання наявних ресурсів;
3) удосконалення ринку збуту;
4) організаційно-технічний розвиток ведення лісового господарства;
5) соціальний розвиток колективу і охорона навколишнього природного середовища.
Перші три компоненти безпосередньо впливають на величину прибутку підприємства лісового господарства. Останні два - визначають напрями прямого впливу (наприклад, вищий організаційний рівень виробництва стабілізує функціонування підприємства і сприяє зростанню обсягів реалізації продукції) і опосередкованого, розрахованого на перспективу (наприклад, зростання фінансування соціального розвитку колективу сприяє підвищенню професійного рівня, зменшенню втрат робочого часу і плинності кадрів тощо, що в результаті впливає на стабільність і якість роботи підприємства).
В цілому, реалізація всіх п'яти компонентів цільової підсистеми стратегічно і тактично позитивно впливає на досягнення конкурентноздатності продукції підприємства лісового господарства.
Забезпечуюча підсистема складається з таких компонентів:
1) методичне забезпечення;
2) ресурсне забезпечення;
3) інформаційне забезпечення;
4) правове забезпечення.
Всі теоретичні, методичні і практичні питання щодо розробки, функціонування і розвитку системи менеджменту лісового господарства повинні бути обґрунтовані і викладені у відповідних правових та нормативно-методичних документах міжнародного, державного рівня або рівня підприємства.
Правове забезпечення системи менеджменту базується на законодавчих і нормативних актах з різних питань розробки, функціонування і розвитку системи, прийнятих на дер