Ви є тут

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості

Автор: 
Каплун Оксана Андріївна
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2003
Артикул:
0403U004360
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ
2.1. Облік матеріальних витрат
Облік і контроль виробничих витрат є найважливішою частиною операційної діяльності підприємства, а найбільша кількість господарських операцій, що здійснюється, пов'язана саме із виникненням витрат у процесі виробництва. Враховуючи те, що пивоварна промисловість є однією з матеріаломістких галузей, де питома вага матеріальних витрат у собівартості пива складає близько 80% загальної суми витрат (Табл. 2.1), актуальність проблеми управління запасами і витрачанням матеріальних ресурсів, а також зміни підходів до обліку матеріальних витрат сумнівів не викликає.
Таблиця 2.1
Структура виробничих витрат досліджуваних підприємств пивоварної промисловості за 2002 рік
Елементи витратВАТ "Опілля"
ВАТ "Бровар"ВАТ "Бердичівський пивзавод"ВАТ "Львівська пивоварня"Сума%Сума%Сума%Сума%Матеріальні витрати105486,481,9444607,583,2214492,785,13721215,980,7Витрати на оплату праці9273,57,234735,06,514865,65,960771,66,8Відрахування на соціальні заходи6311,14,922978,54,312850,05,154515,76,1Амортизація5796,04,521909,74,17306,72,950047,25,6Інші витрати1932,01,510153,31,92444,00,977149,60,8Разом128799,0100,0534384,0100,0251959,0100,0893700,0100,0
Розвиток ринкових відносин зумовлює значний рівень свободи і господарської самостійності пивоварних підприємств різних форм власності і обсягів діяльності у формуванні виробничої програми та ціноутворенні. Вони самостійно формують систему господарських зв'язків, визначають обсяг, структуру і терміни поставок матеріальних ресурсів. У зв'язку з цим зростає відповідальність підприємств при закупівлі сировини і матеріалів, розрахунках потреби в них, нормуванні та забезпеченні суворої відповідності фактичних залишків нормам витрачання та зберігання матеріальних цінностей. У сучасних умовах виграє те виробництво, яке виробляє продукцію високої якості з мінімальними витратами, тому однією з цілей бухгалтерського обліку є посилення його впливу на процес ресурсозбереження та підвищення рівня управління матеріальними ресурсами.
У нових умовах господарювання облік матеріальних витрат виступає як функція управління матеріальними ресурсами, оскільки служить з одного боку в якості засобу інформації, з іншого, як засіб контролю за використанням матеріальних ресурсів. На нашу думку, удосконалення обліку матеріальних витрат в сучасних умовах повинно розглядатися як постійно діючий фактор забезпечення зростання ефективності виробництва.
Передумовами вирішення проблем, які стоять перед обліком матеріальних витрат у пивоварному виробництві є обґрунтування їх галузевої класифікації та визначення найбільш прийнятної оцінки. Вирішення цих питань надасть можливість підвищення оперативності та спрощення обліку матеріальних витрат, впровадження засобів обчислювальної техніки та АРМ.
Вивчення сучасного стану обліку матеріальних витрат на підприємствах пивоварної промисловості свідчить про його слабку відповідність вимогам посилення контролю за формуванням витрат. Це пояснюється тим, що матеріальні ресурси на досліджуваних підприємствах не завжди класифікуються і відображаються у поточному обліку в залежності від їх функціональної ролі, призначення і ступеня готовності до виробничого споживання.
Функціональна роль у процесі виробництва покладена в основу їх економічної класифікації, яка є однією з найважливіших умов правильної організації обліку та контролю наявності, руху та використання матеріальних цінностей у розрізі окремих груп, видів на тих чи інших дільницях виробництва.
Класифікація матеріалів та розробка їх номенклатур, на думку багатьох економістів [238, с.56; 158, с.76-77; 217, с.96-99; 231, с.42; 55, с.59-61] повинна проводитись за двома напрямками: економічному та технічному. За першим напрямком в основу класифікації покладають роль та значення елементів; за другим - їх технічні ознаки та властивості. Економічна класифікація включає: сировину та інші матеріали, напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, запасні частини, тару, відходи.
Найбільшу долю в матеріальних витратах на виробництво продукції займають сировина і основні матеріали, які складають основу продукції, що виготовляється або є необхідними компонентами при її виготовленні. В пивоварній промисловості сировина і основні матеріали володіють певною специфікою. В їх якості використовується ячмінь, солод, ячмінна та кукурудзяна мука, рисова січка, цукор-сирець, ферменти, хміль та технологічна вода.
Врахування специфічного призначення, функціональної ролі та необхідності контролю за наявністю та використанням матеріальних ресурсів у пивоварному виробництві дозволяє виділити ознаки їх галузевої класифікації та згрупувати облікову інформацію про матеріальні ресурси (Рис. 2.1).
Запропонований підхід до класифікації матеріальних ресурсів у пивоварній промисловості дозволить, на нашу думку, поліпшити контроль заготівельної діяльності, виробничих запасів, витрачання сировини і матеріалів у виробництві та приймати ефективні управлінські рішення.
Управління матеріальними ресурсами складається з процедури заготівлі, відпуску і використання матеріалів у виробництві, тому облік необхідно організувати в такому порядку, щоб можна було одержати дані про надходження сировини і матеріалів у відповідності з планом постачання, відповідність фактичної їх наявності нормам запасів, витрачання за кожен день (зміну) по нормах і відхиленнях від норм.

Рис. 2.1. Схема галузевої класифікації матеріальних ресурсів
Облік матеріальних ресурсів на підприємствах пивоварної промисловості повинен здійснюватись поетапно, в залежності від технічних та організаційних особливостей виробництва:
* облік надходження матеріальних ресурсів;
* облік відпуску сировини і матеріалів у виробництво;
* облік запуску ма