Ви є тут

Імунофізіологічні фактори протипухлинного захисту молочної залози собак

Автор: 
Шекель Віктор Федорович
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2008
Артикул:
0408U003647
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2. .......................................................................................................................................................33ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ .................................................................................................................332.1. Матеріал і методи досліджень ...............................................................................................332.2. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ................................................................372.2.1. Білковий склад сироватки крові здорових собак і пухлиноносіїв ...........372.2.2. Клітинні фактори імунітету здорових собак і пухлиноносіїв ..................502.2.3. Природні фактори імунітету здорових собак і пухлиноносіїв .................632.2.3.1. Фагоцитарна активність лейкоцитів собак .........................................................632.2.3.2. Гуморальні фактори природного імунітету собак ..........................................682.2.4. Морфологічний склад крові та стан гемостазу здорових собак і пухлиноносіїв .........................................................................................................................................742.2.5. Активність ферментів антиоксидантного захисту здорових собак і пухлиноносіїв ................................................................................................................................ 882.2.6. Гемолітична резистентність еритроцитів здорових собак і пухлинносіїв .....................................................................................................................................................932.2.7. Фактори імунітету та їх значення в діагностиці пухлин у собак ............97ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ...........................................................100ВИСНОВКИ ...............................................................................................................................................109ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ ...................................................................................................111СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .......................................................................112

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
АГ-АТ - комплекс "антиген-антитіло"
АЗКЦ - антитілозалежна клітинна цитотоксичність
АФП - альфа-фетопротеїн
БАСК - бактерицидна активність сироватки крові
БТЛ - бласттрансформація лімфоцитів
В/в - внітрішньовенно
ВІДС - вторинний імунодефіцитний стан
В-л - В-лімфоцити
ГЦП - гемоцитологічний показник
ДК - дендритні клітини
ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота
ЕЦ - еритроцити
ЗБ - загальний білок
ЗВІН - загальна варіабельна імунна недостатність
ІБН - імунобіологічний нагляд
ІГ - імуноглобуліни
ІДС - імунодефіцитний стан
ІЛ - інтерлейкіни
ІНР - індекс неспецифічної резистентності
ІНФ - інтерферон
ІХА - імунохімічний аналіз
КІР - кіплінг-інгібуючий рецептор
ЛА - лізоцимна активність
ЛФ - лімфоцити
МА - моноклональні антитіла
МНС - головний комплекс гістосумісності
МІФ - макрофаг-інгібуючий фактор
МП - міелопероксидаза
МФ - макрофаги
НГ - нейтрофільний гранулоцит
НК - натуральні кілери
ПК - природні кілери
ПАА - пухлинноасоційований антиген
ПОЛ - перекисне окиснення ліпідів
ППА - протипухлинні антитіла
ППВ - протипухлинна вакцина
ППЗ - протипухлинний захист
РЗК - реакція зв'язування комплементу
СКС - сироватка крові собак
СКЦ - спонтанна клітинна цитотоксичність
Т-г - тимусзалежні клітини "помічники", гелпери
Т-с - тимусзалежні блокатори імунітету, супресори-кілери
ТCR - Т-клітиннний рецептор

В С Т У П
Актуальність теми. Стан імунної системи, однієї зі складових гомеостазу тварин має важливе значення для організму в умовах пухлинного росту. Вивченню питань імунофізіології неопластичних процесів у тварин останнім часом приділяється велике значення. Це зумовлено, з одного боку значними досягненнями при вивченні імунофізіологічних процесів при злоякісній трансформації клітин та причин їх виникнення, а з іншого - надією та перспективою застосування імунодіагностики і імунотерапії злоякісних новоутворень.
Тепер не викликає сумнівів значення імунної системи при неопластичних процесах в організмі тварин. Проте в міру накопичення знань про стан цієї системи при пухлиноутвореннях, дедалі більше виявляється неоднозначність розуміння її ролі у виникненні, розвитку та лікуванні онкологічної патології.
Тривалий час існувала концепція сформована Бернетом [14], яка передбачала виникнення злоякісних пухлин внаслідок накопичення мутантних клітин, що відбувається на тлі зниження функціональної активності системи імунітету. Згідно з цією концепцією, що названа "імунологічний нагляд", роль імунної системи у ссавців полягає в розпізнанні ті елімінації чужорідних субстанцій, що виникають в організмі в результаті соматичних мутацій або еквівалентних процесів і змінюють антигенну характеристику клітин [362]. Якщо імунні механізми нагляду не спрацьовують, трансформовані клітини можуть отримати селективну перевагу, що веде до утворення пухлини. Захисна роль у даному випадку відводилась Т-супресорним лімфоцитам.
В даний час концепція протипухлинного захисту з боку Т-лімфоцитів підтримується на підставі численних експериментальних досліджень [1, 16, 92]. З'ясовано, що імунна реакція організму на пухлину дуже складна та багатофакторна. Клінічно відомо, що імунна недостатність супроводжує пухлинну хворобу від початку до закінчення її розвитку. Тому вивчення імунофізіологічного стану в організмі собак різного віку при виникненні, розвитку та лікуванні пухлин залишається актуальним і потребує по