Вы здесь

Виробництво як система "витрати-випуск": дослідження комбінаційних взаємоз'язків (теоретичні та прикладні аспекти)

Автор: 
Азьмук Любов Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U002174
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КОМБІНАЦІЙНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ В СИСТЕМІ "ВИТРАТИ - ВИПУСК" ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ

2.1. Поняття, види, мікроекономічний інструментарій аналізу комбінаційних взаємозв'язків в системі "витрати-випуск":

Дослідження функціонування виробництва як системи "витрати-випуск" вимагає знання того, які існують кількісні співвідношення між її основними елементами, та як ці взаємозв'язки можна виразити. Для розвязання цієї проблеми нами, по-перше, будуть визначені основні види комбінаційних взаємозв'язків виробничої системи, по-друге, формалізація та аналіз цих зв'язків буде здійснений за допомогою виробничих функцій. У цьому параграфі зупинимось на визначенні поняття "комбінаційні зв'язки", їх видів, мікроекономічному інструментарії дослідження та областях використання при обгрунтуванні управлінських рішень.
Із поняттям "система" і зокрема поняттям "виробнича система" повязана ціла низка термінів: "елемент", "підсистема", "зв'язок", "відношення", "структура". Саме вони утворюють певний каркас системного підходу. Виключно важливими компонентами виробничої системи є зв'язки між її елементами. Одже для того, щоб здійснювати виробничу діяльність кожне підриємство повинно певним чином поєднувати, комбінувати ресурси - це один з принципів його діяльності.
Визначимося з поняттям "комбінаційні взаємозвязки". Насамперед варто розглянути його складові. Комбінація (лат. сombinatio - поєднання) - сполучення, поєднання або розташування чого-небудь у певному порядку [76, с. 342]; зв'язок - співвідношення між різними факторами, явищами, подіями і т.і. [24, с. 356]; взаємозвязок - взаємний (такий, що впливає один на одного) звязок між двома чи багатьма явищами, предметами [24, с. 85]; Спираючись на це можна дати наступне визначення поняття "комбінаційні взаємозв'язки" між елементами в системі "витрати-випуск": це сукупність внутрішніх співвідношень між основними елементами виробничого процесу (факторами, ресурсами, обсягом випуску продукції, із врахуванням динаміки цін на ресурси та продукцію, типів технічного прогресу та інш.), котрі можуть бути альтернативно реалізовані на основі його технічних та економічних можливостей.
Як було зазначено вище, серед характерних рис виробничої системи можна назвати відкритість та динамічність. Отже, неабияку роль при прийнятті управлінських рішень відіграють також зовнішні зв'язки, що відбивають вплив оточующого середовища на функціонування виробничої системи, і зокрема, на реалізацію тих або інших внутрішніх співвідношень системи (комбінаційних зв'язків). Знання потенційних можливостей маневрування або, навпаки, врахування сталості та незмінності співвідношень між виробничими елементами дозволяє гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища (ринкової кон'юнктури), або внутрішнього (вихід з ладу станків).
Для аналізу взаємозв'язків в системі "витрати-випуск" широко застосовуються виробничі функції, що досліджені в працях вітчизняних та закордонних науковців таких, як М. Браун, Н. Б. Баркалов, Г. Б. Клейнер, Й. Клок, Е. Гуттенберг, М. К. Плакунов, Р. Л. Раяцкас, та інших [13, 20, 44 48, 67].
Досвід вивчення закономірностей функціонування системи "витрати - випуск" на рівні підприємства та його підрозділів показує, що при прийнятті управлінських рішень використовується обмежене коло залежностей, застосування яких не дозволяє здійснити повний аналіз функціонування виробництва як системи "витрати-випуск". Розширення аналітичного поля потребує використання більшої гами залежностей. При цьому більш детально треба розглядати сутність комбінаційних взаємозв'язків та їх характер. Сутність авторського підходу до визначення таких взаємозв'язків, застосування мікроекономічного інструментарію їх аналізу та областей використання при обгрунтуванні управлінських рішень певною мірою представлено в табл. 2.1
Таблиця 2.1
Комбінаційні взаємозв'язки в системі "витрати - випуск"
та мікроекономічний інструментарій їх дослідження
Комбінаційні взаємо-зв'язкиВиди взаємозв'язківМікроекономічний інструментарій дослідженняОбласть використання при обгрунтуванні управлінських рішень1234Між факторамиОбмеженні (лімітаційні) Взаємозамінні (субституційні)Ізоквантна варіація факторів, гранична норма технологічного заміщення факторів, еластичність заміщення факторівМінімізація витрат на виробництво в умовах зміни цін на ресурсиМіж факторами та випуском (у фізичному вимірі)Лінійні Прогресивні ДегресивніПропорційна та непропорційна варіація факторів, віддача від масштабу виробництва, еластичність масштабуВизначення оптимального розміру виробництва та обсягу залучення змінного фактораМіж постійними та змінними факторамиЗ неповним використан-ням одного з факторів
З повним використан-ням факторів виробництваЧасткова варіація факторів, середній продукт постійного та змінних факторів, еластичність випуску за змінними факторамиВизначення обсягу залучення змінного ресурсу, оптимального співвідношення між постійними та змінними факторами
Продовженя табл. 2.1
1234Між затратами та випуском (у вартісному вимірі)Лінійні Прогресивні Дегресивні Пропорційна та непропорційна варіація витрат, загальні, середні, граничні витрати, еластичність витрат від випускуВизначення оптимального розміру виробництва, оптимальної структури галузіМіж комбінаціям факторів та їх цінамиПри постійних цінах
При змінних цінахІзокоста, ізокостно-ізоквантна діаграма, еквімаржинальний принцип внутрішньої рівноваги виробника, лінії експансії, ефект заміни, ефект випуску, лінії експансіїДля визначення оптимальної структури витратМіж комбінацією факторів та технічним прогресомПри типах технічного прогресу: нейтральному, капіталоінтен-сивному, працеінтенсив-номуІзоклінна варіація факторів, гранична норма технологічного заміщення,ізокостно-ізоквантна діаграма, лінії експансіїДля визначення мож-ливостей росту виробництва при технічних нововведеннях
Нами названо шість видів взаємозвязків. Зупинимось на характеристиці кожного з них