Вы здесь

Використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств (на прикладі залізничного транспорту)

Автор: 
Ткаченко Світлана Євгенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
3403U003672
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
2.1 Оцінка пріоритетних напрямків використання лізингових технологій
Для організації на практиці цілеспрямованого використання лізингових технологій
важливого значення набуває визначення видів, форм та способів їх реалізації.
Види лізингових відносин диференціюються залежно від: форм організації угод, їх
тривалості; обсягів обов`язків сторін; особливостей об`єктів лізингу та умов їх
амортизації; типів лізингових платежів; сектору ринку тощо.[17,41,79-93].
Лізинг поділяють на два основних види – фінансовий та оперативний. При
фінансовому лізингу (іноді має назву лізингу з повною амортизацією) майно за
угодою надається на строк, який дорівнює або є декілька меншим його
нормативного строку служби, тобто терміна, який покладено у розрахунок норми
амортизаційних відрахувань. Якщо сторонами обрано строк угоди, менший
нормативного строку служби, то в угоді слід вказати залишкову вартість майна на
момент закінчення дії лізингової угоди. При фінансовому лізингу право обирати
майно (предмет) за угодою, а також виробника (продавця) належить
лізингоотримувачу. Угодою може бути передбачено, що за згодою й дорученням
лізингоотримувача обирати майно й виробника може лізингодавець. В усіх випадках
лізингодавець при придбанні майна повинен попередити виробника (продавця) про
те, що майно придбається для надання його у лізинг [17].
Фінансовому лізингу притаманні деякі особливості (табл.2.1) [17].
При фінансовому лізингу з додатковим залученням коштів важливе місце посідають
як процедура придбання лізингового майна, так і гарантії, застави, система
страхування.
Таблиця 2.1
Взаємовідносини учасників фінансового лізингу
Зміст взаємовідносин
Підхід до виконання
Вибір предмету лізинга та його виробника (продавця)
Здійснює лізингоотримувач
Придбання майна
Повне або часткове фінансування здійснює лізингодавець з повідомленням
виробника (продавця) майна про передачу його у лізинг лізингоотримувачу
Відносини учасників лізингового процесу (виробника (продавця), лізингодавця та
лізингоотримувача)
Солідарна відповідальність
Відповідальність за умови поставки майна
Відповідальність перед лізингоотримувачем несе виробник (продавець) майна, крім
випадка, коли виробника (продавця) обирає лізингодавець
Право викупу майна
Це право має лізингоотримувач до закінчення дії угоди
Сервісне обслуговування та страхування майна
Здійснює лізингоотримувач
Ризик випадкової втрати майна
Переходить до лізингоотримувача з момента передачі йому майна
Тривалість лізингового контракту
Наближена до нормативного строку служби й окупності майна
Обсяг лізингових платежів за період угоди
Повна вартість лізингового майна у цінах на момент укладання угоди
При цьому процедура придбання лізингового майна може мати три варіанти: перший
– коли лізингодавець самостійно обирає майно та його виробника (продавця), лише
фінансуючи цю угоду, й надає це майно у лізинг лізингоотримувачу; другий –
лізингодавець обирає виробника (продавця) й при цьому несе відповідальність
перед лізингоотримувачем за умови поставки майна; при третьому варіанті
лізингодавець надає повноваження лізингоотримувачу бути агентом при здійсненні
операцій з виробником (продавцем) [17].
Фінансовий – найбільш розповсюджений вид лізингу. Він передбачає надання в
лізинг майна на тривалий строк та повне відшкодування вартості за період його
використання. Реалізація фінансового лізингу здійснюється за схемою, яка
передбачає [17]: вибір потенційним лізингоотримувачем (підприємством)
необхідного майна; узгодження з його виробником (продавцем) ціни та строків
поставки; оплату майна лізингодавцем (лізинговой компанієй) та отримання позики
кредитної установи (якщо це необхідно).
Згідно до Закону України “Про лізинг” [31] фінансовий лізинг – це ”угода
лізингу, в результаті укладання якої лізингоотримувач за своїм замовленням
отримує в платне користування від лізингодавця об`єкт лізингу на строк, який не
є меншим строку, за який підлягає амортизації 60% від вартості об`єкта лізингу,
що визначена на день укладання угоди”. Також, “сума відшкодування вартості
об`єкта лізингу у складі лізингових платежів за час дії угоди фінансового
лізингу повинна складати не менше 60% від вартості об`єкта лізингу, яка
визначена на день укладання угоди. По закінченні строку дії угоди фінансового
лізингу об`єкт лізингу, який надано лізингоотримувачу згідно до угоди,
переходить у власність лізингоотримувача або викуповується ним за залишковою
вартістю” [31].
У Законі України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування
прибутку підприємств” [94] надано наступне визначення фінансового лізингу “…-
це господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає у
відповідності до угоди фінансового лізингу (оренди) передачу орендарю майна,
яке підпадає під визначення основного фонду згідно ст.8 цього Закону, що було
придбане або виготовлене орендодавцем, а також всіх ризиків та винагород, які
пов`язані з правом користування та володіння об`єктом лізингу”. Також, у
відповідності до цього Закону фінансовим може вважатися лізинг, якщо лізингова
угода містить в собі одну з наступних умов [94]:
“ - об`єкт лізингу надається на строк, протягом якого підлягає амортизації не
менше 75% його первісної вартості за нормами амортизації, які визначено у ст.8
цього Закону, й орендар зобов`язаний придбати об`єкт лізингу у власність
протягом дії лізингової угоди або на момент її закінчення за ціною, що
визначена у такій лізинговій угоді;
- сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або
перевищує первісну вартість об`єкту лізингу;
- якщо у ліз