Вы здесь

Регіональні механізми розвитку малого підприємництва (на матеріалах Закарпатської області)

Автор: 
Сідун Олександра Яношівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004821
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ”ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2.1. Система оцінювальних показників
Усвідомлюючи глобальність функцій, які підприємництво як форма господарювання
здатне вирішувати у забезпеченні стабільного розвитку національної економіки,
урядові структури та державні інституції розвинутих країн світу надають велику
увагу дослідженням, пов’язаних з оцінкою ефективності функціонування
підприємницьких структур. Зміни, що відбуваються у сфері підприємницької
діяльності, є предметом ретельного вивчення не тільки фахівців - економістів, а
й політологів, соціологів та психологів, їх висновки складають основу для
розробки соціально-економічної політики держави. При цьому держава, не
втручаючись безпосередньо у виробничо-господарську діяльність підприємницьких
структур, створює умови для їх ефективного функціонування, використовуючи для
цього широкий спектр форм і методів економічного регулювання та формуючи
правову основу для взаємодії всіх суб'єктів господарювання, виходячи з їх
корисності для розвитку суспільства. Таким чином, розв'язання проблем,
пов'язаних із необхідністю забезпечення умов для ефектив­ного функціонування
підприємницького сектора економіки в розви­нених державах, носить
макроекономічний характер і є предметом та складовою частиною державного
управління національною економікою.
Критерії оцінки ефективності функціонування підприємницьких структур можна
поділити на декілька рівнів (рис.2.1. ).
процедура оцінки
Рис. 2.1 Рівні критеріїв оцінки ефективності підприємницької діяльності.
Критеріями оцінки ефективності функціонування підприємницьких структур
першого рівня можуть бути такі вимірювані статистичні показники, як зокрема:
* кількість суб‘єктів малого підприємництва на 1000 населення – позитивним є
зростання показника;
* кількість працюючих в малому підприємництві – позитивним є зростання такого
показника;
* кількісний розподіл суб‘єктів по галузях економічної діяльності - позитивним
є зростання кількості суб‘єктів у виробничій сфері та в галузі науки та
наукового обслуговування;
* динаміка фінансового результату суб‘єктів малого підприємництва – позитивним
є зростання прибутку.
Критеріями другого рівня є оцінка ефективності функціонування підприємницьких
структур внаслідок вдосконалення нормативно-правової бази, формування єдиної
державної регуляторної політики, активізації кредитно-фінансової політики,
створення інфраструктури розвитку малого підприємництва:
* оцінка підприємцями податкової системи – збільшення задовільних оцінок є
позитивним;
* відсоток часу, що витрачається на вирішення питань регулятивного характеру –
зменшення є позитивним;
* кількість перевірок суб‘єктів підприємницької діяльності за рік (середня
кількість на одного суб‘єкта) – зменшення є позитивним;
* оцінка суб‘єктів підприємницької діяльності доступності фінансових ресурсів –
зростання є позитивним;
* кількість суб‘єктів підприємницької діяльності, що отримало кредит –
зростання є позитивним;
* кількість суб‘єктів підприємницької діяльності, що приймали участь у
інвестиційних проектах – зростання є позитивним;
* кількість суб‘єктів підприємницької діяльності, що скористались послугами
бізнес-центрів, консалтингових фірм – зростання є позитивним;
* оцінка підприємцями доступності інформації;
* оцінка підприємцями якості роботи установ, що надають послуги підприємцям –
зростання є ефективним.
Для виявлення факторів, що впливають на формування, розвиток, та ефективність
функціонування підприємницьких структур в сфері малого бізнесу, була розроблена
анкета вибіркового обстеження із 33 запитань до керівників малих підприємств і
приватних підприємців області ( додаток Б ). Об‘єктом дослідження були
виробничі та посередницькі малі підприємства, суб‘єктами – керівники 48 малих
підприємств та 12 приватних підприємців. Метою дослідження було вивчення умов
створення суб’єктів малого бізнесу (СМБ), особливостей їх функціонування,
розвитку, взаємодії між собою та зовнішнім середовищем.
В ході дослідження , проведеного дисертантом, розглянуто такі питання:
- процес створення підприємства ( умова та порядок реєстрації);
- забезпеченість виробничими площами та офісними приміщеннями;
- умови придбання нерухомості;
- визначення рівня банківського обслуговування СМБ;
- визначення стану та рівня фінансовою забезпечення, джерел стартового
капіталу, виявлення проблем у сфері фінансової діяльності;
- оцінка рівня податкового законодавства, взаємовідносин з податковими
службами, виявлення основних недоліків у податковій сфері та її вплив на стан і
розвиток підприємств СМБ;
- стан та розвиток законодавчого забезпечення зовнішньоекономічної діяльності,
виявлення основних проблем та недоліків у цій сфері;
- розвиток сфери послуг для СМБ при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності;
- виявлення тенденцій сприяння об'єднанню структур СМБ в підприємницькі спілки
та асоціації;
- законодавче забезпечення та регулювання договірних відносин в сфері СМБ;
- оцінка рівня конкурентного середовища та вплив його на формування та розвиток
малого підприємництва;
- інформаційне забезпечення підприємств СМБ, виявлення основних видів
інформації, в якій у першу чергу зацікавлені підприємці;
- роль владних структур у сприянні розвитку СМБ.
Критерії ефективності третього рівня характеризують ефективність кожної
складової з комплексу заходів сприяння розвитку підприємництва шляхом аналізу
інформації, яку надають окремі установи та організації. Проблема одержання
такої інформації полягає в небажанні останніх розголошувати дані.
Аналіз таких даних та публікація рез