Вы здесь

Профілактика та лікування місцевих променевих ушкоджень верхніх дихальних шляхів у ЛОР-онкологічних хворих

Автор: 
Фелдій Патриція Гейзівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000542
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2
Матеріали та методи дослідження
2.1. Клінічна характеристика хворих
При виконанні роботи проаналізовано дані про 955осіб, із яких 935 – хворі із
злоякісними новоутвореннями верхніх дихальних шляхів, які знаходились на
лікуванні у променевому відділенні Закарпатського обласного клінічного
онкологічного диспансеру – 728 (77,86%) та ЛОР-онкологічному відділенні
Київської обласної клінічної лікарні – 207 (22,14%) протягом 1996-2003 років.
135 осіб склали групу власних досліджень, 20 осіб – контрольна група практично
здорових людей, дані про 800 хворих отримані на основі ретроспективного аналізу
архівного матеріалу.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих за статтю та віком
(власні спостереження)
Вік
Чол.
Жін.
Всього
Абс.
Абс.
Абс.
31-40
3,7
3,7
41-50
35
25,93
0,74
36
26,67
51-60
39
28,89
0,74
40
29,63
61-70
39
28,89
2,22
42
31,11
71-80
11
8,15
0,74
12
8,89
ВСЬОГО
129
95,56
4,44
135
100
З таблиці 2.1 видно, що основна кількість хворих на злоякісні новоутворення
верхніх дихальних шляхів припадала на віковий проміжок 41-70 років (87,41%).
Людей до 30 років у цій групі не було.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих за статтю та віком
(дані архівних матеріалів)
Вік
Чол.,
Жін.
Всього
Абс.
Абс.
Абс.
31-40
12
1,5
12
1,5
41-50
216
27,0
0,63
221
26,72
51-60
291
36,38
0,5
295
36,87
61-70
211
26,38
0,37
214
26,75
71-80
55
6,87
0,37
58
7,26
ВСЬОГО
785
98,13
15
1,87
800
100
У групі хворих за даними архіву (таблиця 2.1.2) основна маса обстежених
(90,34%) також припадала на вік від 41 до 70 років, що співзвучно з даними
В.Р.Деменкова (1997), А.В.Ковтуненко (1999), К.Г.Селезнева (1999). Незначна
кількість жінок (у власних спостереженнях - 4,44%, у архівних даних - 1,87%)
свідчить про те, що злоякісні пухлини гортані найчастіше бувають у чоловіків,
що співпадає з даними літератури (В.І. Троян та ін., 1995).
У віці до 30 років хворих із злоякісними пухлинами верхніх дихальних шляхів
взагалі не було, у групі від 31 до 40 років у власних спостереженнях вони
становили лише 3,7%, а за архівними даними - 1,5%. Переважна більшість
досліджуваних була у віці старше 40 років і складала 96,3% за власними даними і
98,5% за даними архіву.
Аналізуючи дані таблиць 2.1 та 2.2, можна зробити висновок, що вірогідність
ураження злоякісними пухлинами верхніх дихальних шляхів, (зокрема гортані), із
збільшенням віку зростає, причому цей ріст охоплює соціально активну групу
людей.
Всім хворим для верифікації діагнозу проводився гістологічний аналіз пухлини.
Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу, взятого з пухлини, дало
можливість встановити:
Таблиця 2.3
Морфологічна структура злоякісних пухлин
верхніх дихальних шляхів
Гістологічна будова пухлин
Абсолютне число
Плоскоклітинний ороговіваючий рак
80
59,26
Плоскоклітинний неороговіваючий рак
46
34,07
Лімфоепітеліома
5,19
Ретикулосаркома
1,48
ВСЬОГО
135
100
Аналіз представлених даних перш за все свідчить, що основними морфологічними
формами злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів були: плоскоклітинний
ороговіваючий рак (59,26%) та плоскоклітинний неороговіваючий рак (34,07%).
Добре відомо, що результат лікування злоякісних пухлин взагалі, і зокрема раку
гортані, залежить від своєчасної діагностики захворювання. Відсутність
специфічних ознак злоякісності тієї чи іншої пухлини, бурхливий чи агресивний
характер її росту, замаскованість її локалізації у підскладових відділах
гортані, зниження онкологічної настороженості, пізнє звертання хворих за
медичною допомогою є причиною несвоєчасної діагностики новоутворень цього
органу. З огляду на ці обставини, проведено аналіз розподілу хворих в
залежності від локалізації пухлинного процесу та по системі символів TNM.
Таблиця 2.4
Характеристика хворих по системі TNM
(власні дослідження)
Локалізація (І) первинної та (ІІ) рецидивної пухлини
T2N0M0
T2N1M0
T3N0M0
T3N1M0
T3N2M0
T4N1M0
T4N2M0
Всього
Гортань
І первинна локалізація
Вестибулярна
22
Серединна
12
21
Підскладкова
4
Змішана
14
14
30
ІІ рецидив раку
5
Гортанна частина глотки
І первинний рак
15
23
ІІ рецидив раку
1
Ротова частина глотки І первинний рак
11
22
ІІ рецидив раку
-
Носова частина глотки
І первинний рак
7
ІІ рецидив раку
-
Всього
13
41
59
135
Таблиця 2.5
Характеристика хворих по системі TNM (дані ретроспективного аналізу)
Локалізація
(І) первинної та
(ІІ) рецидивної пухлини
T1N0M0
T2N0M0
T3N0M0
T4N0M0
T2N1M0
T3N1M0
T4N1M0
T1-2N2M0
T3N2M0
T4N2M0
T1-2N3M0
Всього
Гортань
І первинна локалізація
Вестибулярна
25
28
12
18
17
18
130
Серединна
21
41
11
-
101
Підскладкова
-
15
Змішана
13
102
18
12
11
162
ІІ рецидив раку
14
-
29
Гортанна частина глотки
І первинний рак
23
12
24
42
18
144
ІІ рецидив раку
-
12
Ротова частина глотки
І первинний рак
17
14
13
18
14
18
114
ІІ рецидив раку
1
Носова частина глотки
І первинний рак
17
11
70
ІІ рецидив раку
-
Ніс та навколоносові пазухи
-
17
Всього
36
114
204
44
43
114
110
62
61
800
Як видно з наведених даних, максима