Вы здесь

Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних.

Автор: 
Козак Мирослав Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U001873
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
2.1. Функціональний аналіз сучасних систем автоматизації обліку
Ринок ділових комп’ютерних програм дуже динамічний. В першій половині 90-х
років ділові програми асоціювались в першу чергу з бухгалтерськими системами. В
1995-1997 роках набули популярності торгово-складські системи, а в 1998-2000
рр. управлінські. На сьогодні великим попитом користуються інтернет-програми та
системи автоматизації управління виробництвом.
Це призводить до того, що прикладних програм стає дедалі більше і розібратися в
них досить не просто. Для прикладу приведемо характеристики деяких, найбільш
розповсюджених програм, які є на українському ринку програмних засобів для
автоматизації управління.
Так, комплекс програм “1С: Предприятие” в найбільш поширеній версії складається
з трьох основних компонентів: “Бухгалтерский учет”, “Оперативный учет”,
“Расчет”. Ці компоненти можуть функціонувати як разом, так і автономно. Самі по
собі компоненти комплексу програм “1С: Предприятие” надають користувачу тільки
певні можливості. Щоб їх використати, необхідно утворити відповідні
конфігурації. Підприємство може використовувати уже створені типові і галузеві
конфігурації або ж розробити власні.
Програма “PersonPro” призначена для автоматизації роботи відділу кадрів
підприємства. Програма надає можливість оперативно отримувати інформації про
персонал і штатний розпис; складати необхідні звітні документи; вести
персональний облік; оформляти необхідні кадрові довідки і т.д. Програма може
працювати сумісно із системою автоматизації менеджменту “DeloPro”,
використовуючи єдину базу даних. Крім того, в електронному вигляді необхідні
дані із програми “PersonPro” можуть експортуватися в програму “1С: Зарплата и
кадры” для розрахунку заробітної плати.
Програма “DeloPro” орієнтована на крупно і дрібнооптову торгівлю, а також на
сервісні центри, будівельні та автомобільні підприємства та інше. В системі
автоматизовані бізнес-процеси закупівель і реалізації товарів, а також
пов’язані з ними завдання складського обліку і логістики. В системі передбачено
експорт інформації в “1С: Бухгалтерию”.
Система “GrossBee” надає можливість здійснювати планування руху грошових
засобів; аналізувати собівартість продукції виробництва; здійснювати планування
виробництва та контроль його виконання; планувати роботу із постачальниками та
замовниками; вирішувати інші питання планування; вести облік фактів
господарської діяльності підприємства. Зниження трудомісткості тут досягається
через автоматизацію ряду функцій роботи з інформацією, серед яких: формування
записів про господарські операції з використанням шаблонів, перевірка
правильності бухгалтерських проводок, застосування засобів автоматизації
введення первинної інформації. При автоматизації банківських і касових операцій
передбачено зв’язок із банківськими системами електронних платежів, що дозволяє
виключати дублювання при введенні інформації про платежі. Завдяки підтримці
плану рахунків із необмеженою кількістю ієрархічних вкладень і наявності фонду
різних шаблонів форм аналітичних регістрів система дозволяє отримувати
інформацію в багатьох зрізах. Крім обов’язкових форм звітності, можлива
настройка звітних форм для потреб внутрішнього управління.
В системі автоматизації бухгалтерського обліку “Акцент” реалізована система
обліку, яка ведеться за наступною схемою:
1) факти господарської діяльності підприємства описуються у вигляді проводок.
Проводка є мінімальною складовою інформації.
2) кожна проводка описується набором аналітичних ознак. Кількість напрямків
може бути необмеженою.
3) бухгалтерські рахунки використовуються у якості облікових регістрів (як ми
довели, це різні поняття, які автори програми ототожнюють).
Подвійний запис (дебет, кредит) дозволяє контролювати правильність реєстрації
інформації. Візуально така модель побудови аналітичного обліку представляє
собою багатомірну матрицю із пересіченням аналітичних ознак і бухгалтерських
рахунків.
До недоліків такої моделі можна віднести неможливість зберігання проміжних
залишків, оскільки вид аналітики для рахунку не визначено. Обробляти необхідно
весь об’єм інформації.
Програмний комплекс “Универсал” призначений для автоматизації господарського
обліку. Програмний продукт має модульний принцип компонування:
“Базова поставка” (обов’язковий модуль) – автоматизація замкнутого циклу обліку
підприємств торгівлі і сфер надання послуг. В модулі реалізовано облік і
оформлення платежів, облік товарно-матеріальних цінностей, дебіторів і
кредиторів, податковий облік.
“Производство” – включає в себе розрахунки технологічних карт, облік списання
сировини і матеріалів, розрахунки планової і фактичної собівартості і т.д.
“Основные фонды” – облік операцій, пов’язаних із рухом основних засобів
підприємства.
“Зароботная плата”- для розрахунків по заробітній платі.
“Валютный учет” – для підприємств, які працюють на міжнародних ринках.
Слід відмітити, що серед галузевих рішень є і рішення для сільського
господарства, в т.ч.:
- Можливість обліку орендованих основних засобів, земельних ділянок, інших
активів.
- Облік праці за відрядною системою, як індивідуально, так і бригадно. При
цьому, одночасно з обліком відпрацьованого часу ведеться облік затрат по видам
виробництв, а для водіїв і трактористів виконується списання пального з
підзвіту з віднесенням затрат як на вид виробництва, так і на продукцію. Із цих
же документів формується інформація про експлуатаційні показники роботи
машинно-тракторного парку господарства в розрізі машин і водіїв
(трактористів).
- Можливість