Вы здесь

Організаційно-методичні аспекти підготовки бікалаврів фізичної реабілітації в Канаді

Автор: 
Герцик Андрій Мирославович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001896
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Методи дослідження
Для вирішення окреслених завдань в дисертаційній роботі використовувались такі
методи наукових досліджень: теоретичний аналіз і узагальнення літературних
джерел, офіційних документів, довідникових матеріалів; порівняльний аналіз;
контент-аналіз; педагогічні спостереження; опитування; елементи математичної
статистики.
Теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел дозволили нам визначити
сучасний стан питання, що розглядається, уточнити понятійний апарат,
сформулювати мету і завдання дослідження.
Нами вивчалася і аналізувалася вітчизняна та зарубіжна англомовна
спеціалізована наукова, науково-методична та навчальна література, довідники і
словники різного типу й призначення, офіційні та нормативні документи,
навчальні плани ВНЗ Канади і України, а також матеріали з інформаційної мережі
Інтернет, які стосувались діяльності міжнародних, окремих національних і
регіональних організацій фізичних терапевтів. Акцент було зроблено на вивчення
документів Світової конфедерації фізичної терапії, Американської і Канадської
асоціацій фізичної терапії. Теоретичне узагальнення сприяло формулюванню
висновків і обґрунтуванню практичних рекомендацій.
Методом порівняльного аналізу встановлено відповідність між прийнятим в Україні
терміном „фізична реабілітація” і міжнародним трактуванням терміну „фізична
терапія”. Завдяки цьому стало можливим звертання до вивчення канадського
досвіду підготовки фізичних терапевтів з подальшою розробкою рекомендацій щодо
можливих шляхів його використання для вдосконалення організаційно-методичних
засад підготовки фахівців фізичної реабілітації в Україні.
Контент-аналіз використовувався для визначення сучасних проблем підготовки
фахівців фізичної реабілітації в Україні і оцінки динаміки параметрів
навчальних планів підготовки бакалаврів фізичної терапії в Канаді.
Аналізувались навчальні плани Університету Манітоба 1997-1998 та 2003-2004
навчальних років.
Педагогічні спостереження дозволили нам ознайомитися на практиці із
організаційно-методичним забезпеченням підготовки бакалаврів фізичної
реабілітації (фізичної терапії) і вивчити сферу їх діяльності у двох провідних
країнах-членах Світової Конфедерації фізичної терапії: США і Канаді. Об’єктами
педагогічних спостережень були клінічна практика фізичних терапевтів в
Університеті Манітоба (Канада), а також клінічна діяльність фізичних терапевтів
у Хелс Сайнсис (Health Sciences) госпіталі м. Вінніпег (Канада) та Амерікен
Норвіджен (American Norwegian) госпіталі м. Чикаго (США). Особливу увагу ми
звернули на взаємодію клінічний інструктор – студент, фізичний терапевт –
лікуючий лікар, фізичний терапевт – пацієнт, студент – пацієнт.
Опитування проводилось у формі бесід та консультацій на пошуковому етапі
дослідження з координатором та учасниками канадсько-української реабілітаційної
програми, що здійснювалась на базі Львівського державного інституту фізичної
культури, викладачами і студентами факультету реабілітації Університету
Манітоба, фізичними терапевтами Хелс Сайнсис госпіталю у м. Вінніпег (Канада).
Опитування сприяло ознайомленню автора із сферою діяльності бакалаврів фізичної
терапії та організаційно-методичним забезпеченням їх підготовки у Канаді і
допомогло визначити теоретичну концепцію дослідження.
Організація досліджень
Дослідження проводилося трьома етапами протягом 1997-2005 років.
На першому етапі (1997-2001 рр.) здійснювалася розробка теоретичної концепції
дослідження, визначалися об’єкт, предмет, мета і завдання роботи.
На цьому етапі вивчались літературні джерела, що зберігаються у фондах
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Львівської наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, бібліотек Львівського державного
інституту фізичної культури і Національного університету фізичного виховання і
спорту України, аналізувались навчальні плани підготовки фахівців фізичної
реабілітації у ВНЗ. Були виявлені актуальні проблеми підготовки і діяльності
фахівців фізичної реабілітації в Україні.
Впродовж періоду підвищення кваліфікації, навчання та стажування автора у
Канаді та США вивчалася сфера діяльності фізичного терапевта у країнах-членах
Світової конфедерації фізичної терапії, проводився збір документів, пов’язаних
з нормативним, організаційно-методичним забезпеченням підготовки та
сертифікації професійної діяльності бакалаврів фізичної терапії в Канаді
(табл. 2.1).
На другому етапі (2001-2003 рр.) обґрунтовано відповідність між прийнятим в
Україні терміном „фізична реабілітація” і міжнародним трактуванням терміну
„фізична терапія”, виявлено міжнародні стандарти освіти і практичної діяльності
у фізичній терапії, окреслено сферу діяльності та основні складові професійної
кваліфікації бакалавра фізичної терапії у Канаді, встановлено мережу навчальних
закладів з фізичної терапії у цій країні; проаналізовано зміст та
організаційно-методичні аспекти підготовки фізичних терапевтів-бакалаврів і
форму загальнодержавного підсумкового контролю за якістю підготовки.
На третьому етапі (2003-2005 рр.) здійснено аналіз результатів дослідження,
сформульовано загальні висновки та практичні рекомендації, літературно
оформлено текст дисертації; оформлено акти впровадження й підготовано
методичний посібник.
Таблиця 2.1
Перелік основних документів для забезпечення підготовки та сертифікації
професійної діяльності бакалаврів фізичної терапії в Канаді
Назва
документа
Структура відповідальна за розробку або видачу документа
Сфера діяльності фізичного терапевта (Physiotherapy Scope of Pra