Вы здесь

Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту.

Автор: 
Білянський Олег Юрійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001415
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методи дослідження
Для виконання поставлених завдань в дисертаційній роботі використовувалися наступні методи наукового дослідження:
* теоретичний аналіз та узагальнення інформаційних джерел;
* інтернет-пошук;
* кількісний та якісний аналіз;
* метод порівняння та узагальнення;
* метод експертного оцінювання;
* метод педагогічного спостереження;
* методи математичної статистики.

Теоретичний аналіз та узагальнення інформаційних джерел. Для отримання інформації з проблеми дослідження використовувався теоретичний аналіз наукових і науково-методичних літературних джерел, інформаційних матеріалів.
Традиційний аналіз інформаційних джерел був спрямований на вивчення системи інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту загалом та ВНЗ фізкультурного профілю України зокрема. Цей метод дозволив визначити сучасний стан питання, що вивчається, сформулювати мету та завдання наукового пошуку.
Вивчення інформаційних джерел дозволило виявити особливості становлення системи інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти від 30-х років минулого століття до теперішнього часу, відстежити зміни, які відбувалися, проаналізувати інформаційні ресурси, які використовують у навчально-тренувальному процесі та наукових дослідженнях.
Проаналізовано тематико-типологічну характеристику інформаційних ресурсів з фізичної культури і спорту, досліджено проблеми їх розповсюдження та надходження до ВНЗ фізкультурного профілю. Усі вивчені інформаційні джерела дали змогу визначити важливі сторони сучасного стану інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти й окреслити напрямки його подальшого розвитку.
На основі аналізу відстежено характерні особливості структури сучасної інформаційної діяльності ВНЗ фізкультурного профілю.
Можна стверджувати, що у вищій фізкультурній освіті України немає досліджень узагальнення організаційних аспектів інформаційного забезпечення ВНЗ фізкультурного профілю.
Інтернет-пошук дозволив проаналізувати досвід функціонування системи інформаційного забезпечення фізкультурної освіти і науки в окремих зарубіжних країнах, визначити питання організації спортивної інформації: її створення, зосередження та подання.
Кількісний аналіз передбачав збирання, опрацювання і використання відповідної статистичної інформації інформаційного забезпечення ВНЗ фізкультурного профілю. Було враховано такі параметри як чисельність інформаційних ресурсів, їхні види та обсяги, показники користування. Досліджений період склав шість років (2000-2005). Якісний аналіз полягав у вивченні змісту організації інформаційного забезпечення.
Метод порівняння та узагальнення дозволив визначити не лише окремі положення системи інформаційного забезпечення, умови та чинники її функціонування, але й тенденції розвитку. Шляхом порівняння вдалося виявити особливості інформаційного забезпечення у ВНЗ фізкультурного профілю та узагальнити їхні результати.
Метод експертного оцінювання було використано для оцінки рівня готовності ЛДІФК і стану впровадження сучасних інформаційних технологій у його інформаційну діяльність. Проводилося опитування експертів і у його процесі визначався конкретний зміст необхідності інноваційних змін.
Групу експертів склали п'ять осіб, які відповідали вимогам за рівнем обізнаності в проблемі, що вивчалась. Рівень кваліфікації експертів відповідав наступним критеріям: науковий ступінь не нижче кандидата наук, стаж науково-педагогічної діяльності у ВНЗ не менше десяти років, достатня інформованість щодо об'єкта й предмета оцінювання, наявність знань та навичок володіння інформаційними технологіями, професійний досвід з цих питань. Основним інструментарієм експертного опитування було анкетування (Додаток В). Експертам було запропоновано запитання, відповіді на які дозволяли визначити основні елементи сучасного інформаційного забезпечення ВНЗ, застосування інформаційних технологій. Експерти проводили оцінювання за 5-ти бальною шкалою. У процесі обробки експертних оцінок вираховувалася сума балів відповідей на кожне поставлене запитання, середній бал відповідей на кожне запитання. Узгодженість експертних оцінок було перевірено шляхом визначення границь інтервалу з використанням середнього арифметичного і його стандартної похибки: . Оцінки всіх експертів знаходились в межах відповідного інтервалу.
Метод педагогічного спостереження було застосовано з метою експериментальної перевірки ефективності розробленої моделі електронної інформаційно-пошукової системи й визначення рівня сформованості пізнавальної самостійності студентів у пошуку інформації. Об'єктом спостереження було виконання студентами 4-го та 5-го курсів денної форми навчання ЛДІФК певних завдань щодо електронного і паперового пошуку. Критерієм оцінки було порівняння тривалості виконання цього завдання зазначеними способами пошуку. Результати педагогічного спостереження статистично опрацьовувалися з використанням критерію Стьюдента за рівня істотності 0,05.
Методи математичної статистики забезпечували як кількісний, так і якісний аналіз показників інформаційного забезпечення ВНЗ фізкультурного профілю: зведення та групування статистичних даних, обчислення статистичних показників. За допомогою цих показників визначено характер функціонування інформаційного забезпечення, особливості його структури. На основі статистичних даних, які представлено на галузевому рівні, визначено такі основні показники: кількість навчальних закладів, які входять у галузеву систему інформаційного забезпечення, чисельність користувачів інформаційних ресурсів у цих навчальних закладах: студентів, аспірантів, науковців, викладачів; загальну кількість інформаційних ресурсів навчального, наукового і спортивного спрямування (як основних видів інформаційного забезпечення навчально-тренувального процесу та науково-дослідної роботи), загальну кількість використаних інформаційних ресурсів у ВНЗ фізкультурного профілю, кількість