Вы здесь

Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні засади

Автор: 
Войналович Олена Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004721
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2. Технічні аспекти ведення бухгалтерського обліку
1. Форма ведення бухгалтерського обліку.
Для реєстрації фактів господарського життя та відображення їх в обліку
застосовувати __________ форму ведення бухгалтерського обліку. Відповідальність
за рівень відповідності облікових регістрів, порядку та способу реєстрації та
узагальнення інформації вимогам законодавства покласти на головного бухгалтера
підприємства.
2. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на
здійснення господарських операцій (Додаток 3). Зразки підписів відповідних осіб
за переліком затвердити окремим наказом керівника і довести до відповідних
структурних підрозділів.
Перерахованих у Додатку 3 осіб наділити правами і покласти на них
відповідальність за відповідність здійснених господарських операцій чинному
законодавству та статуту підприємства, згідно з посадовими інструкціями.
3. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати
товарно-матеріальні цінності (Додаток 4). Зразки підписів відповідних посадових
осіб згідно з переліком затвердити окремим наказом керівника та довести до
відповідних структурних підрозділів.
Перерахованих у Додатку 4 осіб наділити правами та покласти на них
відповідальність за відповідність здійснених господарських операцій
законодавству та статуту підприємства, згідно з посадовими інструкціями.
4. Затвердити правила та графік документообороту відповідно до Додатку 5 до
цього Положення.
5. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву
підприємства, за зберігання документації в архіві та здачу відповідної
документації до державного архіву покласти на __________________.
Видачу документації у тимчасове користування посадовим особам підприємства
здійснювати за письмовим дозволом ____________ та ___________ підприємства.
Особам, які не є працівниками підприємства, – з письмового розпорядження
керівника підприємства.
6. Відповідальність за допущення несанкціонованого доступу до облікової
інформації покласти на головного бухгалтера підприємства.
7. Затвердити форми первинних документів (зведених первинних документів), які
застосовуються підприємством у практичній діяльності, але не затверджені
відповідними державними органами (Додаток 6).
7.2. Відносити до бланків суворого обліку документи, наведені у Додатку 7.
7.3. Для ведення обліку руху бланків суворого обліку, видачі (здачі
невикористаних) бланків відповідним посадовим особам, приймання звітності за
виданими бланками суворого обліку та їх передачі на постійне зберігання до
архіву підприємства призначається ___________.
7.3.1. Затвердити перелік посадових осіб, які мають право використовувати
бланки суворого обліку у своїй роботі (Додаток 8).
7.3.2. Затвердити право підпису довіреностей на отримання товарно-матеріальних
активів, укладання угод: ___________________.
7.4. Затвердити форми та графік складання та надання внутрішньої звітності
(Додаток 9).
7.5. Встановити місце зберігання (архів підприємства) – ________________ –
первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, виготовлених на всіх
видах носіїв інформації (дискети, компакт-диски). Заборонити доступ сторонніх
осіб до такого приміщення (архіву) без спеціального на те дозволу.
8. Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводити
аудиторські перевірки фінансової звітності аудиторською фірмою.
9. Встановити дні видачі готівки з каси підприємства: заробітної плати, пенсій
та інших соціальних виплат ______________________.
10. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання та
видачі трудових книжок і виконавчих листів покласти на _______________.
11. Встановити ліміт залишку готівки в касі в сумі _______________.
12. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та
звітності проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, відповідно до статті
10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів.
12.1. Інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються їх
наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається
ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського
обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової
політики на наступний звітний період (рік), проводити перед складанням річної
фінансової звітності підприємства, орієнтовно з ______________, в обов’язковому
порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальних осіб визначати
окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.
12.2. У всіх інших випадках об’єкти та періодичність проведення інвентаризації
визначати на підставі положень чинного законодавства в міру необхідності
керівником підприємства. Час і порядок інвентаризації об’єктів визначати
окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства.
12.3. Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та позапланових
інвентаризацій активів та зобов’язань, основних засобів, інших необоротних
активів, МШП, інших матеріальних активів тощо) затвердити постійно діючу
інвентаризаційну комісію у складі:
__________________________________________________________.
12.3.1. Права, обов’язки та завдання, які покладаються на членів постійно
діючої інвентаризаційної комісії, визначати згідно з Інструкцією з
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
активів, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (далі – Інструкція № 69).
12.3.2. Додатково до