Вы здесь

Формування політичних цінностей та орієнтацій середнього класу як чинник демократизації сучасного українського суспільства.

Автор: 
Козьма Василь Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U004753
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО
КЛАСУ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
2.1. Середній клас як суб’єкт соціально-політичних процесів 86
Демократизація сучасного українського суспільства та проблеми політичної
інституціалізації середнього класу 101
2.3. Формування політичних цінностей та орієнтацій середнього класу
в процесі модернізації суспільства 122
2.4. Перспективи становлення середнього класу в політичному просторі
українського суспільства 141
ВИСНОВКИ 158
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 165
ВСТУП
Актуальність теми. Аналізуючи соціальну структуру суспільства, дослідники, як
правило, виділяють середній клас в якості фундаментальної його складової,
ґаранта соціально-політичної стабільності та поступального розвитку. В
індустріально розвинених країнах добробут середнього класу є одним із
фінансових стрижнів економіки.
В останні роки в Україні спостерігається закономірне підвищення зацікавленості
до проблематики середнього класу, і питання формування багаточисельного
середнього класу справедливо вважається одним із головних для всього
пострадянського періоду розвитку нашої країни. Така пильна увага до середнього
класу та його політичної ролі в сучасному українському соціумі пояснюється
вкрай болючим переходом України до якісно нового стану суспільства, різким
посиленням деструктивних процесів в економіці, політиці, культурі, тобто
домінування конфліктних шляхів соціально-політичної трансформації, вивели на
порядок денний питання щодо засобів ”зняття” соціальної напруги, методів
стабілізації української суспільної системи та суб’єктів цієї стабілізації.
Проблематика середнього класу потребує наукової уваги і в політичній сфері.
Побудова ”суспільства середнього класу” – ідеологема, яка декларується
державними структурами, багатьма політичними партіями і, разом з тим, це символ
нових соціально-політичних орієнтацій еліт – прихильність до
соціально-орієнтованої ринкової економіки та відповідного типу соціальної
структури. Так, в Посланні Президента України Верховній Раді ”Європейський
вибір. Концептуальні основи стратегії економічного і соціального розвитку
України на 2002-2011 роки” [71], посилення позицій середнього класу названо
одним із першочергових завдань соціальної політики. Переважна більшість
вітчизняних вчених та політиків, які часто стоять на прямо протилежних
політичних позиціях, пов’язують свої надії на стабілізацію українського
суспільства з виникненням, інституціалізацією та повноцінним функціонуванням в
українському соціальному просторі середнього класу. Саме він, на їхню думку, є
соціальною базою для формування демократичної форми організації суспільства та
повинен запобігти реставрації тоталітаризму. Як приклад, використовується
класична модель демократичних суспільств західного типу, де основним
компонентом соціальної структури є середній клас.
Питома вага середнього класу в соціальній структурі, його здатність відігравати
активну роль в політичних, економічних та соціальних процесах багато в чому
визначає результати тих глибоких соціальних змін, які переживає українське
суспільство. Формування середнього класу – це своєрідне надзавдання, одна з
пріоритетних цілей української держави на найближчі роки. Його
багаточисельність, політична та економічна активність – необхідні умови
існування стабільної політичної демократії та постіндустріальної економіки в
нашій країні.
В Україні середній клас ще не сформований, тому дослідження проблем його
становлення, політичних ціннісних орієнтацій та політичної участі в житті
країни є надзвичайно актуальним завданням, як з науково-теоретичної, так і з
практичної точки зору. Дослідження його основних рис, аналіз практики
політичної участі стануть вагомим внеском у вивчення процесу його політичної
інституціалізації в сучасному українському суспільстві.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана в межах планової теми кафедри політичних наук Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова „Проблеми політичної
модернізації і трансформації: світовий досвід і українські реалії”, науковий
напрям „Дослідження проблеми гуманітарних наук”, затверджений Вченою радою
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол №5 від
23 грудня 2003 року). Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол №10
від 30 березня 2006 року).
Ступінь наукової розробки проблеми. Тривалий час в західному суспільстві
існувала аксіома: середній клас – це основа суспільства, державної стабільності
(як політичної, так і соціальної), база для розвитку ринкової економіки та
демократії, тому сьогодні дослідженнями середнього класу на Заході традиційно
займаються провідні наукові інститути.
В останні роки здійснюються активні спроби осмислити поняття та роль середнього
класу в житті сучасного українського суспільства. Публікуються наукові та
публіцистичні роботи, присвячені становленню та розвитку українського
середнього класу, формуванню його політичних та ціннісних орієнтацій. Проте,
ступінь вивчення проблематики середнього класу у вітчизняній науковій
літературі є досить невисоким. Різноманітними аспектами дослідження середнього
класу займаються відомі вітчизняні науковці: О. Симончук [135, 136], Є.
Головаха [46, 47], Е. Лібанова [94, 95], О. Куценко, С. Оксамитна, С. Макеєв,
Л. Шангіна, В. Полохало, В. Каспрук, О. Якуба, І. Медведенко та деякі інші.
Їхні праці в основ