Вы здесь

Розробка інтегральної оцінки еколого-економічного рівня підприємства (на прикладі конверсії підприємств Шосткинського промислового вузла)

Автор: 
Китаєв Олексій Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U003259
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИЧНІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНІКО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Теоретичні та науково-методичні підходи до формування системи комплексної оцінки еколого-економічного рівня підприємства

Виробничі процеси, що відбуваються на підприємстві, безпосередньо пов'язані з процесами природокористування. Процеси природокористування, у широкому сенсі цього слова, включають споживання, відтворення природних ресурсів і розміщення відходів у навколишньому середовищі [146, с. 91]. Здійснення процесів природокористування пов'язане з витратами матеріальних і трудових ресурсів, що прямо чи опосередковано впливають на кінцеві показники роботи підприємства. Сукупність витрат становлять екологічні витрати підприємства, до яких відносяться усі види витрат, пов'язані із забезпеченням процесів природокористування. Екологічні витрати розглядаються безпосередньо на рівні підприємства.
У роботі [101, с. 90] автор пропонує розглядати екологічні витрати у вигляді двох складових:
* витрати споживання природних ресурсів;
* витрати забруднення навколишнього природного середовища.
Необхідність розгляду цих складових екологічних витрат у комплексі обумовлена єдністю процесів природокористування, а також наявністю функціонального зв'язку між величиною споживання природних ресурсів і кількістю відходів, що утворюються, частина з яких розміщується в природному середовищі, викликаючи її забруднення.
Витрати споживання природних ресурсів включають витрати підприємства на забезпечення процесів використання природних ресурсів. До них відносяться [101]:
* плата за використання природних ресурсів;
* витрати підприємства на відновлення і відтворення природних ресурсів, порушених унаслідок техногенної діяльності;
* платежі при наданні державою тих чи інших видів ресурсів у довгострокову оренду.
Витрати за забруднення навколишнього середовища на підприємстві обумовлені утворенням і надходженням у навколишнє природне середовище шкідливих відходів виробництва. До них відносяться: витрати запобігання забрудненню навколишнього природного середовища; витрати усунення негативних наслідків забруднення; витрати компенсації матеріально-сировинних втрат у складі відходів виробництва, що надходять у природне середовище.
Витрати запобігання забрудненню на рівні підприємства включають великий перелік витрат, які умовно можна розділити на три групи:
1. Витрати на заходи, що знижують чи запобігають утворенню шкідливих відходів у процесі виробництва продукції. Прикладом таких заходів є розробка і впровадження маловідходних і ресурсозберігаючих технологій, удосконалення діючих технологічних процесів у напрямку зменшення утворення відходів.
2. Витрати на заходи, що зменшують чи запобігають надходженню відходів у навколишнє середовище. Зокрема, це заходи щодо герметизації технологічного устаткування, переводу неорганізованих викидів в організовані, впровадження замкнутих систем водоспоживання і таке інше.
3. Витрати на заходи щодо зниження впливу шкідливих речовин, що вже надійшли у навколишнє середовище. В першу чергу це заходи щодо зниження концентрацій шкідливих речовин у навколишньому середовищі. Наприклад, будівництво висотних труб, розведення стоків, локалізація твердих відходів у місцях зберігання.
Заходи, що відносяться до першої і другої груп, мають комплексний характер, тому що при їхньому здійсненні вирішуються дві задачі: підвищується ефективність виробництва за рахунок більш повного використання вихідної сировини й енергоресурсів; знижується вплив відходів на навколишнє середовище.
При дослідженні витрат запобігання забрудненню розрізняють витрати на поточну природоохоронну діяльність і витрати на проведення природоохоронних заходів. До першого відносяться витрати на утримання й експлуатацію діючих основних фондів природоохоронного призначення. До других - витрати на розробку і впровадження технічних, організаційних, економічних заходів, що забезпечують досягнення природоохоронних цілей.
Природоохоронні витрати, як і інші виробничі витрати, поділяються на капітальні і поточні. Конкретний перелік капітальних і поточних витрат природоохоронного призначення регламентується відповідними нормативними документами [86]. Крім розглянутих, можна запропонувати інші класифікаційні ознаки природоохоронних витрат, що відносяться до видів природоохоронної діяльності, форм її здійснення , місцю виникнення в процесі відтворення.
Слід зазначити, що на більшій частині підприємств облік екологічних витрат ведеться безсистемно, а самі показники витрат не відображають їхньої дійсної величини. Це не дозволяє зробити об'єктивний економічний аналіз природоохоронної діяльності підприємства як основи ухвалення тих чи інших управлінських рішень. Особливо це стосується бухгалтерського обліку поточних витрат на охорону природи. У більшості випадків ці витрати змішуються з іншими витратами на виробництво продукції й окремою статтею не виділяються. Найбільш типовою є ситуація, коли поточні витрати, пов'язані зі змістом і експлуатацією фондів природоохоронного призначення, витрати на поховання екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод, платежі за розміщення забруднюючих речовин у навколишньому середовищі, розміщення твердих відходів відносяться на статтю "загальногосподарські витрати". У цю ж статтю відносяться платежі за використання природних ресурсів. У роботі [101, с. 115] проведений аналіз по обліку екологічних витрат на ВАТ "Сумихімпром", який показав, що ці витрати виділяються тільки в тому випадку, якщо очисні споруди й устаткування виділені в самостійні підрозділи.
Істотні проблеми виникають при віднесенні природоохоронних витрат на собівартість продукції через відповідні статті калькуляції. У той же час, природоохоронні витрати на рівні підприємства відносяться на статтю загальногосподарських витрат і розподіляються по видах продукції пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників з утримання й експл