Вы здесь

Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу.

Автор: 
Базильчук Віра Богданівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000073
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методи дослідження
Для реалізації мети та завдань дисертаційної роботи використовувались наступні
методи дослідження:
Аналіз науково-методичної, правової і програмно-нормативної бази.
Педагогічне тестування.
Анкетування.
Педагогічне спостереження.
Організаційно-педагогічний експеримент.
Медико-біологічні методи.
Моделювання.
Математико-статистична обробка результатів дослідження.
Аналіз літературних джерел
Теоретичний аналіз та узагальнення літературних даних за темою дисертаційної
роботи проводились з метою вивчення проблем фізичного виховання студентів ВНЗ.
У процесі аналізу літературних джерел значна увага приділялась вивченню праць,
присвячених питанням здоров’я студентів, їх мотивації до систематичних занять
фізичними вправами, організації фізичного вихання у ВНЗ. Були проаналізовані
нормативно-правові документи, які регламентують фізкультурно-спортивну
діяльність у вищій школі. В процесі роботи, було проаналізовано понад п’ятсот
науково-методичних джерел і документів, частина з яких включена нами у список
літератури. Отримані і проаналізовані дані джерельної бази дозволили встановити
загальну тенденцію змін стану здоров’я сучасної молоді, її фізичної
підготовленості, що дало можливість детально визначити подальший хід нашої
дисертаційної роботи.
2. Педагогічне тестування включало комплекс методик визначення фізичної
підготовленості студентів. Вона оцінювалась за результатами семи контрольних
вправ, передбачених “Державними тестами і нормативами оцінки фізичної
підготовленості населення України”, результати яких свідчать про стан розвитку
фізичних якостей:
Біг 2000 м. (дівчата), 3000м. (юнаки) – характеризує загальну витривалість;
Біг 100 м. – характеризує швидкість;
Човниковий біг (4 х 9) – характеризує спритність;
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи – характеризує силу;
Нахил тулуба вперед з положення сидячи – характеризує гнучкість;
Піднімання в сід за 1 хвилину – характеризує силу черевних м’язів та м’язів
спини;
Стрибок у довжину з місця – характеризує “вибухову силу”.
Для отримання об’єктивного уявлення про виконання вправ, що оцінюються в різних
одиницях (секунди, хвилини, сантиметри, кількість разів) ми переводили отримані
значення в бали відповідно до таблиць Державних тестів і нормативів оцінки
фізичної підготовленості населення України [41].
Якісну оцінку фізичної підготовленості ми визначали за сумою балів семи
показників. При цьому оцінка витривалості, згідно Державних тестів,
вираховувалась із коефіцієнтом 2 (табл.2.1).
Таблиця 2.1
Шкала оцінки результатів випробувань фізичної підготовленості
Бали
Рівень фізичної підготовленості
Якісна оцінка рівня фізичної підготовленості
36 – 40
Високий
Відмінно
26 – 35
Вищий за середній
Добре
18 – 25
Середній
Задовільно
12 – 17
Нижчий за середній
Незадовільно
8 – 11
низький
Погано
3. Анкетування в ході дисертаційного дослідження проводилось двічі Перше – з
метою вивчення спортивно-оздоровчих потреб студентів, та рівня їх задоволення в
умовах ВНЗ. Для його проведення була обрана репрезентативна група студентів,
кількісний склад якої визначався за методикою В.И. Паниотто [128]. У число
респондентів увійшли студенти Технологічного університету Поділля (м.
Хмельницький), які представляли різні факультети (гуманітарно-педагогічний;
бізнесу та права; технології і дизайну; інженерно-економічний; інформаційних та
інженерних технологій, комп’ютерної інженерії і радіоелектроніки).
Підготовка анкетування і всі етапи його проведення базувалися на сучасних
вимогах теорії і практики [38]. З метою забезпечення якості отриманої
інформації, анкети конструювались у відповідності з психологічними
особливостями респондентів.
При розробці анкети застосовувались різноманітні типи запитань: закриті,
напівзакриті, відкриті, запитання-меню. Вона включала 25 питань (додаток А).
Анкетування студентів дозволило виявити самооцінку здоров’я, спосіб життя,
систематичність відвідування занять фізичним вихованням, мотивацію до
систематичних занять фізичними вправами, реальні показники рухової активності,
ставлення до організації навчального процесу та його оцінку.
Друге анкетування проводилося по завершенню організаційно-педагогічного
експерименту з метою виявлення ставлення студентів контрольної групи до занять
ЗФП та експериментальної – до нової системи організації фізичного виховання.
Анкета складалася з 15 питань (додаток Б).
3. Педагогічне спостереження проводилося упродовж всього експерименту. Об’єктом
спостереження були студенти-другокурсники Технологічного університету Поділля.
Спостереження велося за виконанням юнаками та дівчатами запропонованої нами
експериментальної програми, яка була впроваджена у навчальний процес. Під час
проведення досліджень здійснювалось вивчення індивідуальних можливостей
студентів, в ході виконання розділів програми.
Організаційно-педагогічний експеримент
Експеримент, який було передбачено у дисертаційному дослідженні, включав два
аспекти. Організаційний – в рамках якого було утворено нову організаційну
структуру – Навчальний спортивно-оздоровчий центр. Даний центр проводив із
студентами заняття з обраних видів спорту у позанавчальний час, здійснював
зв’язок між навчальними та позанавчальними формами занять, проводив пропаганду
занять видами спорту на інші види діяльності, які мали за мету підвищити
загальний обсяг рухової активності студентів. В ході організаційного
експерименту були делеговані додаткові повноваження з активізації
спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах ВНЗ. Іншими структурними
підрозділами в компетенції яких знаходиться названа діяльн