Вы здесь

Економічна оцінка ризику діяльності промислових підприємств

Автор: 
Смоляк Віктор Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003870
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2.3) обрано одне із провідних промислових підприємств Харківської області й України - Відкрите акціонерне товариство "Турбоатом". ВАТ "Турбоатом" - головна науково-виробнича організація енергомашинобудівного комплексу України, що є провідним турбобудівним підприємством світу і спеціалізується на випуску парових турбін для теплових електростанцій, атомних станцій, гідравлічних турбін для гідро- та гідроакумулюючих електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій і парогазових установок тощо.
Як інформаційне забезпечення, для розрахунку коефіцієнтів, що характеризують фінансово-економічний стан підприємства, була використана квартальна звітність ВАТ "Турбоатом" за 2001-2003 роки, тобто за 12 періодів роботи (додаток Г).
Відповідно до розробленого автором алгоритму (рис. 2.13), першим етапом оцінки ризику діяльності підприємства на основі аналізу фінансово-економічного стану є розрахунок коефіцієнтів за п'ятьма аналітичними групами. Отримані їх значення за всіма періодами дослідження подані в табл. 3.1. Відсутність даних за 1-й квартал 2001 р. пояснюється особливістю розрахунку деяких коефіцієнтів як середньоарифметичного між звітним і базовим періодами.

Таблиця 3.1Отримані значення коефіцієнтів фінансово-економічного стану ВАТ "Турбоатом" (2001-2003 рр.)Коефіцієнт2001 (поквартально)2002 (поквартально)2003 (поквартально)123412341234Показники майнового стануЗносу основних засобів-0,540,540,550,560,560,570,580,590,600,600,61Відновлення основних засобів-0,00-0,010,000,000,010,000,000,00-0,02-0,03-0,01Показники ліквідностіПоточної ліквідності (покриття)-4,746,174,375,395,405,715,124,717,229,2211,03Швидкої ліквідності-3,284,252,813,403,283,743,263,005,096,628,03Абсолютної ліквідності-1,982,762,312,102,492,002,061,832,505,116,15Показники фінансової стійкості (платоспроможності)Платоспроможності (автономії)-0,860,900,870,900,910,910,920,920,940,950,96Фінансування-0,160,120,150,110,090,090,090,090,060,050,04Забезпеченості власними
оборотними коштами-0,790,840,770,810,810,820,800,790,860,890,91Маневреності власного
капіталу-0,590,600,470,470,370,390,370,330,390,410,43Продовження табл. 3.1Коефіцієнт2001 (поквартально)2002 (поквартально)2003 (поквартально)123412341234Показники ділової активності,Оборотності активів-0,020,040,050,020,050,070,080,020,040,060,07Оборотності дебіторської
заборгованості-0,080,130,200,080,230,350,400,110,320,520,55Оборотності кредиторської
заборгованості-0,200,370,560,220,640,961,130,270,651,151,70Оборотності матеріальних
запасів-0,070,120,170,060,160,250,320,070,160,220,31Оборотності основних засобів (фондовіддача)-0,080,130,180,070,160,240,300,080,170,230,29Оборотності власного капіталу-0,030,040,060,020,050,070,090,020,050,060,07Показники рентабельностіРентабельності активів-0,010,010,010,000,010,020,020,010,020,020,02Рентабельності власного
капіталу-0,010,010,010,000,010,020,020,010,020,020,02Рентабельності діяльності-0,290,240,210,220,240,240,250,400,400,380,30Рентабельності продукції-0,390,380,350,510,540,540,570,840,860,820,62Загальної рентабельності-1,181,151,131,221,261,261,271,521,531,491,33
Розрахувавши обрані коефіцієнти фінансово-економічного стану, можна зробити такі висновки:
1. Група коефіцієнтів майнового стану.
Значення коефіцієнта зносу, який характеризує ступінь зносу основних засобів більше 0,5 і постійне його збільшення в динаміці свідчить про те, що основні засоби підприємства більше ніж на 50% (а за останній досліджуваний період на 61%) є зношеними.
Значення коефіцієнта відновлення основних засобів, що свідчить про частку нових основних засобів в їх загальній кількості, так само засвідчує негативний стан основних засобів підприємства (значення коефіцієнта за всі періоди - близько 0). Таким чином, нові основні засоби за досліджувані періоди роботи підприємство практично не закуповувало. Тільки в другому кварталі 2002 р. нові основні засоби становили лише 1% від їх загальної кількості, що є найкращім значенням цього показника за весь досліджуваний період роботи підприємства.
Фактичні значення коефіцієнтів, які належать до групи, що характеризує майновий стан підприємства, свідчать про несприятливу ситуацію, що склалася на підприємстві з його основними засобами, які постійно зношуються і при цьому майже не оновляються, хоча, як видно буде далі, ресурси для цього на підприємстві є.
2. Група коефіцієнтів ліквідності.
Коефіцієнти ліквідності показують спроможність підприємства виконати свої поточні зобов'язання.
Із групою коефіцієнтів ліквідності ситуація прямо протилежна - їх значення в кілька разів перевищує мінімально припустиме.
Значення коефіцієнта покриття коливається від 4,71 у першому кварталі 2003 р. до 11,03 у четвертому кварталі 2003 р. Це свідчить, що всі поточні активи підприємства перевищують поточні (короткострокові) пасиви у відповідну кількість разів (при мінімально допустимому на 100%).
Значення коефіцієнта швидкої ліквідності в інтервалі від 2,81 у четвертому кварталі 2001 р. до 8,03 у четвертому кварталі 2003 р. свідчить про те, що найбільш ліквідні оборотні кошти підприємства, такі як грошові кошти та їхні еквіваленти, поточні фінансові інвестиції й дебіторська заборгованість, перевищують поточні зобов'язання підприємства у відповідне значенню коефіцієнта разів (при мінімально допустимому - 0,6).
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності в діапазоні від 1,83 у першому кварталі 2003 р. до 6,15 у четвертому кварталі 2003 р. свідчить про те, що підприємство, мобілізувавши лише абсолютно ліквідні активи (такі як грошові кошти та їх еквіваленти й поточні фінансові інвестиції), може погасити абсолютно всю свою кредиторську заборгова