Вы здесь

Стратегічні засади розвитку експорту паливно-енергетичних ресурсів

Автор: 
Бортник Олександр Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001284
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2.
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ ОСНОВ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ НА ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
2.1. Стратегічні засади розвитку експорту енергоресурсів
Розвиток зовнішньоторговельного співробітництва, зокрема в енергетичній сфері,
є надзвичайно важливим фактором функціонування економіки України. Концептуальна
невизначеність і низький рівень організаційно-економічної роботи
зовнішньополітичних структур в галузі міжнародного співробітництва України в
енергетичній сфері заважають українським підприємствам налагодити плідне
співробітництво з іншими країнами. Неефективне співробітництво з Росією -
основним партнером України в енергетичній сфері - призвело до погіршення
ситуації в зовнішній торгівлі паливно-енергетичними ресурсами.
На сьогодні не тільки в національній свідомості українського народу, але навіть
на державному рівні не закріплені і не розроблені національні інтереси і
відповідні загрози національним інтересам, основні геополітичні пріоритети і
стратегічні партнери. З півтора десятка країн, з якими Україна задекларувала
стратегічне партнерство, майже в половини немає загальних з Україною інтересів,
а співробітництво в політичній і економічній сферах з більшістю з них має дуже
незначний рівень. Тому можна стверджувати, що на сьогодні Україна не має
стабільних стратегічних партнерів серед країн світу. Створення умов для
постійного й ефективного співробітництва у всіх сферах і пошук стратегічних
партнерів — важливі для України питання в період економічного зростання.
Аналіз стану і можливостей економіки показує, що експоpтна стратегія України
повинна бути спрямована, у першу чергу, на структурну перебудову економіки,
вдосконалення галузевої та територіальної структури виробництва, збільшення
питомої ваги і обсягів продукції з високим ступенем обробки, особливо
наукоємкої, скорочення вивозу екологічно шкідливих і ресурсоємних виробництв.
Розробка стратегічних засад розвитку експорту паливно-енергетичних ресурсів
базується на основних пріоритетах і цілях соціально-економічного розвитку
країни, визначеними напрямами структурної перебудови економіки України,
прогнозами економічного і соціального розвитку, розрахунками загальнодержавних
потреб і фінансових ресурсів, результатами аналізу економічного і екологічного
стану держави, зовнішньополітичними і зовнішньоекономічними умовами, а також
міжнародними домовленостями.
Енергетичний сектор країни є основою національної економіки, найважливішим
фактором її розвитку, системоутворюючою, базовою галуззю. Безсумнівно, що від
стійкої роботи і розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) сьогодні
залежить якість реформ і майбутнього України.
Для становлення державності, економічного зростання, ресурсного, технологічного
й інтелектуального потенціалу, який повинен бути спрямований на постійний
розвиток економіки країни, розробка Енергетичної стратегії України, що
включатиме основні засади розвитку експорту енергоносіїв, вважається досить
необхідною. Зростання економіки, що намітилося в останні роки, потребує від ПЕК
адекватного росту енергопостачання. Однак, внаслідок невирішеності проблем, що
накопичилися в енергетичному секторі, у найближчі роки його відставання може
стати одним з головних перешкод для загального економічного росту в зв'язку з
катастрофічною зношеністю основних фондів, фізичною недостачею палива й
енергії, значним підвищенням цін на них. Енергетичний сектор України вимагає
кардинальних реформ, визначення основних напрямків і показників розвитку.
Отже, на сучасному етапі зростання економіки розробка стратегічних засад
розвитку експорту продукції ПЕК має базуватися на положеннях і напрямках, які
повинні бути визначені в енергетичній стратегії України.
В основу cтpатегії pозвитку експоpтного потенціалу необхідно закладати кpитеpії
доцільності здійснення експоpтних опеpацій з паливно-енергетичними ресурсами,
якими коpистуються pозвинені деpжави світу, а саме:
- кpитеpій дефіцитності товаpу на внутpішньому pинку, що пеpедбачає обмеження
вивезення товаpів, яких не вистачає на внутpішньому pинку;
- кpитеpій відповідальності деpжави за pозвиток національної економіки.
Вітчизняний і зарубіжний досвід надає можливість сформулювати наступні принципи
формування експоpтної стратегії для умов України у перехідний період:
першочерговий розвиток традиційних напрямків експорту української продукції;
створення рівних умов для всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності;
запровадження ефективної системи експортного та імпортного контролю, виходячи з
економічної безпеки України та її можливостей;
розвиток різних напрямків інвестиційної діяльності України за кордоном (експорт
капіталу, спільне будівництво);
стабільність законодавства, передбаченість дій державних органів;
активізацію діяльності України в міжнародних економічних та валютно-фінансових
організаціях;
визначення пріоритетів та підвищення ефективності використання зарубіжних
кредитів та інвестицій;
проведення зваженої політики в галузі валютних курсів, не допускаючи як
надмірної девальвації, так і ревальвації національної грошової одиниці;
прийняття комплексних заходів по радикальному поліпшенню інвестиційного клімату
в Україні;
більш широке використання тендерів при залученні зарубіжних капіталів у
пріоритетні галузі економіки.
Розробка стратегічних засад розвитку експорту продукції ПЕК повинна передбачати
вирішення наступних основних завдань:
зміцнення і розширення зовнішньої торгівлі продукції енергетичного сектору та
забезпечення прогресуючої інтеграції у цій галузі у світовий економічний
простір за рахунок нарощування експортного потенціалу;
підвищення ефективності експорту на осн