Вы здесь

Підвищення ефективності роботи митного терміналу при виконанні міжнародних вантажних автомобільних перевезень

Автор: 
Куницька Ольга Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003184
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br />ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНИХ ТЕРМІНАЛІВ<br />2.1. Визначення підходів удосконалення технології роботи митних терміналів в<br />міжнародних вантажних автомобільних перевезеннях <br />Основна ідея управління розвитком транспортного підприємства полягає у<br />забезпеченні повних, із належним рівнем якості, потреб клієнтів у перевезеннях<br />при мінімальній витраті енергії та ресурсів. <br />Підвищення ефективності автотранспортних послуг досягається інтенсивним<br />підвищенням рентабельності перевезень, шляхом мінімізації енерго-ресурсоємності<br />транспортної роботи в розрахунковому циклі перевезень. Рівень надання<br />автотранспортних послуг визначається за системою показників, таких як термін<br />перевезень, регулярність, надійність, вартість, тощо. <br />Узагальнюючи дослідження вітчизняних і закордонних науковців, розробки методу<br />комплексного підвищення ефективності доставки вантажів та перспективного<br />впровадження заходів удосконалення транспортного процесу пропонується<br />здійснювати за етапами із переліком задач, представлених в табл. 2.1. <br />На першому етапі виконується аналіз систем доставки вантажів, який передбачає<br />аналіз попиту на перевезення, ринку транспортних послуг і системи забезпечення<br />перевезень. <br />Вибір конкретної методики визначається задачею, можливостями і вподобаннями<br />дослідника. <br />Таблиця 2.1<br />Основні положення комплексної методики розробки заходів по удосконаленню<br />міжнародних перевезень <br />Етап<br />Перелік задач<br />Методики, що використовуються<br />Аналіз системи доставки вантажів<br />Аналіз попиту на перевезення<br />Аналіз стратегічної звітності та опитування клієнтів;<br />Експертні оцінки перевізників.<br />Аналіз ринку транспортних послуг<br />Аналіз номенклатури та оцінка рівня надання послуг;<br />Аналіз собівартості перевезень.<br />Аналіз системи забезпечення перевезення<br />Аналіз технічного, технологічного, фінансового забезпечення <br />Прогнозування вантажопотоків<br />Складання прогнозу обсягів перевезень і можливостей транспортної системи з<br />урахуванням номенклатури вантажів <br />Регресивний аналіз<br />Експертні оцінки<br />Аналіз вантажопотоків<br />Визначення характеристик вантажопотоків<br />Статистичні дослідження<br />Дослідження транспортного процесу<br />Вибір методів організації доставки вантажів і визначення експлуатаційних<br />показників <br />Моделювання транспортного процесу<br />Оптимізація системи доставки вантажів<br />Визначення складу транспортних засобів<br />Направлений перегляд можливих варіантів організації перевезень<br />Оцінка ефективності доставки вантажів<br />Визначення економічного ефекту<br />Економічний аналіз<br />Впровадження заходів<br />1. Узгодження заходів, що пропонується державними установами і учасниками<br />процесу доставки вантажів; <br />2. Організація дослідного впровадження;<br />3. Аналіз результатів;<br />4. Прийняття рішення про подальше впровадження<br /> <br />Аналіз ринку транспортних послуг передбачає визначення повноти номенклатури<br />послуг, оцінку їх рівня і собівартості перевезень. <br />В основу визначення повноти і оцінки рівня транспортних послуг покладено ідею<br />порівняння досягнутих і максимально можливих значень оціночних показників. У<br />більшості випадків за фактори оцінки приймають перелік послуг, тривалість і<br />вартість окремих операцій доставки вантажів; використовують різні моделі<br />порівняння, як окремих показників так і їх сукупностей. При цьому для отриманої<br />комплексної оцінки використовують коефіцієнти ваги кожного фактору. Значення<br />коефіцієнтів з плином часу змінюються. Тому насамперед перед виконанням<br />комплексного аналізу рівня транспортних послуг необхідно встановити вагові<br />значення кожного фактору, який входить у моделі оцінки. Розробники моделей<br />оцінки рівня надання транспортних послуг пропонують адаптовані до певних умов<br />методики виконання. <br />Враховуючи аналіз вимог до перевізників, доцільним є визначення особливостей<br />формування витрат на перевезення в міжнародному сполученні при виконанні рейсу.<br />Під рейсом розуміється комплекс елементів транспортного процесу з моменту<br />виїзду з гаража, навантаження, доставки вантажу до митного державного кордону,<br />зміна вантажного модулю, доставки вантажу до місця призначення, розвантаження<br />та повернення в гараж [61]. <br />При цьому враховуються наступні особливості формування витрат [20, 62]:<br />Оплата праці:<br />Фонд заробітної плати водія складає, грн.:<br />при погодинно-преміальній системі оплати праці:<br />ФЗП = АГ*С*Кд, (2.1)<br /> де АГ – автомобіле-години роботи, год.;<br /> С – погодинна тарифна ставка, грн.;<br />Кд – інтегральний коефіцієнт доплат і надбавок до основної заробітної плати (Кд<br />= 1,5); <br /> при відрядно-прогресивній системі оплати праці:<br />ФЗП = (Qт Ст + Рткм Сткм) Кд, (2.2)<br />де Qт, Рткм – відповідно обсяг перевезень у тоннах, вантажообіг у<br />тонно-кілометрах; <br />Ст, Сткм – відповідно розцінки за одну тону і один тонно-кілометр.<br />Розцінки за одну тону визначаються:<br />Ст = С, (2.3)<br />де tнпр – нормативний час простою автомобіля під навантаженням і розвантаженням<br />однієї тонни вантажу, хв.; <br />tнпр= , (2.4)<br />де tпр – час простою під навантаженням-розвантаженням за одну їздку, хв.;<br />q – номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т.;<br />– коефіцієнт нерівномірності вантажопотоку. Його приблизне значення<br />визначається відношенням мінімального до максимального значень обсягів<br />перевезень по імпорту та експорту. <br /> Розцінка за один тонно-кілометр визначається:<br />Сткм = С, (2.5)<br />де tнткм – норма часу на виконання одного тонно-кілометру, хв.;<br />tнткм = , (2.6)<br />де tдв – час руху, хв.;<br />tпз – час на підготовчо-заключні операції, хв.;<br /> - коефіцієнт використання пробігу;<br />vт – нормативна технічна швидкість (технічна швидкість руху з урахування часу<br />технологічних зупинок у дорозі та часу на перетин кордону, в залежності від<br />способу організації руху, знаходиться в межах 60 – 80 км/год.). <br />В практичній діяльності є випадки,</p>