Вы здесь

Інформаційне забезпечення оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо-господарських структур

Автор: 
Сегедій Олександр Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U000053
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ НАПРЯМІВ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР
2.1. Інформаційне забезпечення управлінських рішень щодо аналізу та вибору напрямів інвестування
Обираючи напрям інвестування, потенційному інвестору доцільно визначитись із регіоном, який, на його думку, є найбільш інвестиційно привабливим на даний момент часу, галуззю, видом економічної діяльності та підприємствами у межах обраної галузі, у які доцільно здійснювати інвестиції.
Проведені дослідження показали, що ефективність інформаційного забезпечення управлінських рішень щодо вибору напрямів та об'єктів розміщення інвестиційних ресурсів значною мірою сьогодні є низькою через недієвість місцевих органів державної влади. Підрозділи цих органів, на які покладено виконання функції управління економічним і соціальним розвитком відповідного регіону, мають повноваження і засоби для формування автоматизованої постійно діючої системи збору та оброблення інформації, що характеризує економічне становище даного регіону та тенденції його розвитку, проте практично їх не використовують. Результатом роботи цих підрозділів мало б бути вичерпне інформування суб'єктів інвестиційної діяльності, зокрема потенційних інвесторів, не лише про показники діяльності галузей та підгалузей цього регіону, але й про кон'юнктурні особливості зміни інвестиційного клімату у часі з відповідними рекомендаціями.
Розробка таких рекомендацій потребує, з одного боку, формування широкого масиву вхідної інформації, потрібної для оцінки інвестиційної привабливості галузей та підприємств даного регіону, а з іншого - використання науково обґрунтованих методів обробки вхідної інформації, що дозволило б отримати кінцевий інформаційний продукт потенційними інвесторами для вибору найкращих напрямів інвестування.
Одним з можливих джерел отримання вхідної інформації, потрібної для обґрунтування напрямів інвестиційної діяльності, є дані органів державної статистики. Проте для вибору напрямів інвестування розвитку регіону цих даних недостатньо, оскільки, вони є занадто агрегованими (поданими за сукупністю підприємств кожної з галузей економіки), і у певній мірі застарілими, так як від моменту їх збору до моменту, коли їх може отримати споживач інформації, як правило, проходить досить багато часу.
Тому поряд з використанням даних державної статистичної звітності економічні підрозділи місцевих органів державної влади з метою здійснення інформаційного забезпечення потенційних інвесторів даного регіону повинні отримувати ці дані безпосередньо з підприємств шляхом здійснення їх періодичного анкетування. Огляд та аналіз літературних джерел і власні дослідження дозволяють стверджувати, що показники, дані про які необхідні підприємствам для оцінки інвестиційної привабливості напрямів їх діяльності, слід розділити на такі групи:
1. Показники складу господарських засобів підприємства та джерел їх утворення (розмір необоротних активів, у тому числі незавершеного будівництва, основних засобів та довгострокових фінансових інвестицій; розмір оборотних активів, у тому числі запасів, дебіторської заборгованості та грошових коштів; загальний розмір активів; величина власного капіталу; величина позикового капіталу, у тому числі довгострокових та поточних зобов'язань).
2. Показники фінансових результатів діяльності підприємства (дохід від реалізації продукції з податком на додану вартість, розмір ПДВ та акцизного збору, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, собівартість реалізованої продукції, валовий прибуток (збиток), фінансові результати від операційної діяльності (прибуток, збиток), чистий прибуток (збиток)).
3. Показники операційних витрат за їх елементами (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші операційні витрати, у тому числі проценти за користування позикою).
4. Показники виробництва основних видів продукції підприємством за кожним їх видом (назва продукції, одиниці фізичного обсягу, фізичний обсяг виробництва за звітний період, ціна одиниці (у тому числі без ПДВ), собівартість одиниці (у тому числі за елементами витрат), фізичний обсяг реалізованої продукції).
5. Розмір інвестицій, здійснених підприємством у звітному періоді (розмір реальних інвестицій (у тому числі за групами основних засобів), розмір фінансових інвестицій (у тому числі за їх видами), розмір інвестицій у розвиток власного підприємства за видами продукції, у виробництво яких вони були здійсненні).
6. Показники, що характеризують основні засоби підприємства, за кожною групою цих засобів (первісна та залишкова вартість, введення та вибуття за звітний період, розмір амортизаційних відрахувань).
7. Показники, що характеризують трудові ресурси підприємства (чисельність працівників (у тому числі робітників), їх освітньо-кваліфікаційні характеристики, кількість відпрацьованих людино-днів та людино-годин за звітний період).
8. Показники, що характеризують інноваційну діяльність підприємства (перелік нових видів продукції, випуск яких було освоєно у звітному періоді, обсяг їх виготовлення, перелік нових технологічних процесів (у тому числі маловідхідних, ресурсозберігаючих та безвідходних), перелік заходів з механізації та автоматизації дільниць, цехів і виробництв).
9. Показники розподілу чистого прибутку підприємства за напрямами (виробничий розвиток, соціальний розвиток, матеріальне заохочення, виплата дивідендів, інші напрями).
10. Показники статутного капіталу підприємства (розмір статутного капіталу, кількість простих акцій, величина додаткової емісії акцій в звітному періоді в грошовому виразі, кількість додатково емітованих акцій у звітному періоді).
11. Показники використання виробничих потужностей підприємства (загальний розмір виробничої потужності підприємства в грошових одиницях виміру, розмір виробничих потужностей підприємства за окремими видами продукції в натуральних одиницях виміру, рівень використання виробничих потужностей у відс