Вы здесь

Обґрунтування та розробка ресурзберігаючих технологій видалення та ороблення стоків при промисловому виробництві продуктів тваринництва.

Автор: 
Піскун Віктор Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2008
Артикул:
3508U000329
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
методика і основні методи досліджень
2.1. Загальна методика досліджень
Технологія видалення і оброблення гноєвміщуючої продукції на фермах і
комплексах включає велику кількість ув'язаних між собою процесів, які
виконуються в певній послідовності і з певною якістю.
Наявність великої кількості засобів механізації, які забезпечують здійснення
технологічних процесів і зв'язків між ними, викликає утруднення при дослідженні
таких технологій на основі параметричного опису.
Тому в основу досліджень технології видалення і оброблення гноєвміщуючої
продукції покладено системний аналіз як методологію рішення великої проблеми,
яка ґрунтується на концепції систем [211 - 216]. Під системою будемо вважати
набір об'єктів, які мають певні властивості і набір зв'язків між об'єктами із
їх властивостями [211].
У центрі методології системного аналізу знаходяться операції кількісного
порівняння альтернативних варіантів, які виконують з метою вибору варіанта,
який підлягає реалізації. Для порівняння цих варіантів і одержання кількісних
оцінок необхідне виконання умов рівноцінності альтернативних варіантів.
Використання системного аналізу дає змогу представити технологічні процеси
видалення і оброблення стоків як системи, які мають свої структури, що дають
можливість їм функціонувати в певних умовах.
Метою функціонування технологій, які розглядаються, є видалення стоків, що
утворюються, та їх оброблення, з забезпечення одержання органічного добрива та
кормової добавки. Обмежуючими умовами при цьому є якість добрив і кормових
добавок, біоенергетичні або сукупні витрати на їх виробництво.
Із урахуванням мети і критеріїв технологічні процеси видалення і оброблення
гноєвміщуючої продукції на фермах і комплексах розглядались як складна система,
якій притаманні ознаки [217 - 218]: наявність загальної мети функціонування
(усі технологічні операції об'єднані для видалення гноєвміщуючої продукції із
зони виробництва тваринницької продукції і одержання органічного добрива і
кормових добавок із заданими властивостями), великі розміри як за числом
елементів, які складають систему, так і за числом параметрів, що характеризують
процес функціонування (велике число систем, засобів механізації, зв’язаних
технологічними потоками); складністю поведінки, що виявляється в великій
кількості переплітаючих взаємозв'язків між її змінними (зміна режиму роботи
технології видалення або засобу механізації оброблення стоків впливає на роботу
усієї системи в цілому); виконання системою в процесі її функціонування
складної цільової функції одержання продуктів із визначними властивостями;
можливість розділення на окремі елементи або групи елементів (підсистем).
Для вивчення технологій видалення і оброблення стоків використовували
операторні моделі, що спрощено відбивають найбільш істотні характеристики
процесу їх функціонування. У той же час ці моделі найбільш наочно відображають
характер і особливості технологічних зв'язків системи, а також мають нижче
перелічені переваги перед іншими узагальнюючими іконографічними моделями [218].
Операторні моделі відображають дві різні і разом із тим взаємообумовлені
сторони будь-якої системи: функції, що виконуються системою і методи виконання
цих функцій; елементи операторної моделі консервативні, що дає змогу будувати
типові функціонально-структурні моделі. У самому зображенні системи закладені
етапи її дослідження; вони дають можливість реалізувати принцип декомпозиції,
робити аналіз і синтез системи. При побудові операторних моделей технологій
видалення і оброблення стоків, які розглядаються за елемент-об'єкт, що не
підлягає подальшому розбиванню на частинки, приймали оператори - технологічний
процес, що виконується окремими засобами механізації [219]. Кожний оператор
виконує один або більше процесів, які відображають поняття видалення,
змішування, розділення, фізико-хімічних, мікробіологічних і інших процесів.
Лінії, що з'єднують оператори, указують на вид зв'язку між ними і є фізичними
потоками оброблюваних продуктів. Як підсистеми розглядали сукупність операцій
(не менше двох), яка є в певному значенні самостійно функціонуючою частиною
системи.
Розглядали функціонування технологій видалення і підготовки стоків до
використання як органічних добрив на комплексах з виробництва свинини на 12 і
108 тис свиней (племферма і промзона ВСАТ "Агрокомбінат "Слобожанський"
Харківської обл.), збудовані за типовими проектами і удосконалені з урахуванням
досвіду експлуатації.
Операторна модель технологій видалення і підготовки стоків до використання на
племфермі ВСАТ "Агрокомбінат "Слобожанський" на 12 тис свиней показана на рис.
2.1.
Представлена система складається із п'яти підсистем: І - збір, видалення і
транспортування стоків; ІІ - збір і усереднювання стоків; ІІІ - розділення
стоків; IV - одержання рідкого добрива і V - одержання твердого органічного
добрива. У свою чергу підсистеми складаються із окремих елементів.
Підсистема І складається із каналів для збирання і видалення стоків 1 і
транспортуючих колекторів 2; до підсистеми ІІ входять оператори: відокремлення
великих включень 3 і усереднення стоків, що здійснюється в приймальному
резервуарі - 4; підсистема ІІІ - оператор виділення зважених частинок, яка
здійснюється у відстійнику - накопичувачі 5 і операцію збезводнювання осаду,
яка здійснюється дренажною системою 6; підсистема IV - оператор збору і
освітлення рідкої фракції 10, який здійснюється в накопичувальних місткостях і
накопичення рідкого добрива 9; підсистема V - оператор формування штабелів 7 і
знезаражування і збереження твердого органічного добрива 8.
Підсистеми і їх елемен