Вы здесь

Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні буряка столового в Північному Лісостепу України

Автор: 
Паламарчук Світлана Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003291
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА, ОБ'ЄКТИ, МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Програма проведення досліджень
Програма досліджень передбачає вирішення наступних питань:
- вивчення впливу мінеральних і органічних добрив та їх суміш на агрохімічні показники родючості темно-сірого опідзоленого легкосуглинкового ґрунту;
- визначення рівня продуктивності буряка столового за удобрення вермикомпостом і мінеральними добривами;
- виявлення впливу добрив на інтенсивність проходження фізіолого-біохімічних процесів у рослинах буряка столового.
Програмою польових досліджень було передбачено: проведення фенологічних спостережень, які включали візуальну оцінку загального стану дослідного поля, настання та тривалість фаз росту і розвитку рослин.
Об'єкт досліджень: окремі агрохімічні процеси в темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті, окремі фізіологічні та біохімічні процеси в рослинах буряка столового (інтенсивність їх проходження за використання добрив).
2.2. Методика проведення досліджень
Тривалий польовий дослід з послідуючим чергуванням культур в сівозміні:
1. Огірок
2. Цибуля ріпчаста
3. Озима пшениця
4. Буряк столовий + морква столова
5. Капуста білоголова

32
Наші дослідження були спрямовані на вивчення впливу різних норм вермикомпосту, мінеральних добрив та їх сумішей на продуктивність буряку столового. Дослідження проводили в 2001-2003 рр. польовим та лабораторним методами за такою схемою:
1. Без добрив (контроль)
2. (90Р60К120 (?(РК=270)
3. Вермикомпост (5 т/га) (?(РК=270)
4. (60Р40К90 в передпосівну культивацію + (10Р10К10 при посіві + (20Р10К20 у підживлення (?(РК=270)
5. Вермикомпост (3,5 т/га) + (30Р20К30 (?(РК=270)
6. Вермикомпост (3,5 т/га) + (10Р10К10 при посіві+ (20Р10К20 у підживлення (?(РК=270)
7. Вермикомпост (3,5 т/га) (?(РК=190)
Польовий дослід був закладений на території землекористування ТОВ "Біотех" Бориспільського району Київської області. Площа посівної ділянки становила 54 м2, облікової - 27 м2. Повторність досліду трикратна. Розміщення варіантів було систематичне. В досліді використовували наступні добрива: вермикомпост N 0,8 - 3,0 %, Р2О5 -1,3 - 2,5 %, К2О 1,2 - 3,0 %, аміачна селітра з вмістом азоту 34,5 % (ДОСТ-2-85Е), суперфосфат простий гранульований Р2О5 19,1 % (ДОСТ-5965-78), калімагнезія - К2О 27 % (ТУ-У-6-05743160002-94).
В досліді вирощували районований сорт буряка столового "Регала" голландської селекції та сорт буряка столового "Червона куля" вітчизняної селекції.
Буряк столовий сорту Регала - характеризується як універсальний сорт, який має період вегетації 105 днів, висівається насінням, швидкостиглий, має хорошу якість коренеплодів, добру транспортабельність та лежкість, відзначається стійкістю до хвороб.

33
Буряк столовий сорту Червона куля є також універсальним середньостиглим з періодом вегетації - 110 днів. Коренеплід плескуватий або округло-плескуватої форми, має добру лежкість.
Агротехніка вирощування буряка столового загальноприйнята для даної зони.
Агротехнічні умови вирощування буряка столового:
- оранка ранньовесняна на глибину 25-27 см, агрегат ПЛН-3-35;
- внесення мінеральних добрив МТЗ-82, Амазоне;
- внесення досходового гербіциду "Стомп" (300 л/га робочого розчину), агрегат ОП-2000;
- фрезерна культивація і грядоутворення, агрегат "Барчі";
- посів буряка столового на глибину 1,5 см, агрегат сівалка точного висіву Стенхей-870 (відстань між центром коліс 1,52 м на гряді розміщено 4 рядки);
- догляд за посівами: внесення гербіцидів (флюзинад супер - 2 л/га препарату, "Гезагард" - 2 кг/га препарату), агрегат ОП-2000;
- збір врожаю: підкопування, агрегат ММТ-14.
Зразки ґрунту і рослин відбирались згідно методичних вимог [153,154]. Аналітична частина роботи проводилась у випробувальній лабораторії "Оцінки якості земель, добрив та продукції рослинництва" (атестат акредитації № UА 6.001.Н.326). При її виконанні керувались загальноприйнятими методиками [2, 3, 63, 121, 155].
Збір врожаю проводили вручну з дослідної ділянки у фазу технічної стиглості. Математичну обробку результатів досліджень проводили шляхом статистичного (дисперсійного, кореляційного, методом комп'ютерної програми "Test", "Pearson" аналізу) [34].
Для вивчення динаміки приросту біомаси, накопичення поживних речовин і їх використання формування урожаю, проводили відбір рослинних зразків

34
столових буряків в слідуючи фази росту та розвитку: 2-4 листочки; змикання рядків; технічної стиглості.
Приріст сухої речовини в цілій рослині визначали методом висушування при температурі 600С до постійної маси. Перед висушуванням всі рослинні зразки для інактивації ферментів, фіксували в сушильній шафі при температурі 1050С на протязі 30 хвилин. В сухих зразках рослин буряка столового визначали вміст загального азоту, фосфору та калію після мокрого озолення за методом А. Гінзбурга та ін. (1963). Вміст азоту визначали фотоколориметрично з використанням реактиву Несслера, фосфору - колориметрично за методом Деніже в модифікації Левицького, калію за допомогою полуменевого фотометра.
Для оцінки якості продукції у коренеплодах визначали вміст цукрів (сума) за методом Бертрана, вітаміну С за методом Муррі, нітратів - потенціометрично за допомогою іонселективного електроду.
Ґрунтові зразки відбирались у фазу сходів, 2-4 листків, змикання рядків, технічної стиглості на глибині 0-25 і 25-40 см.
В ґрунтових зразках визначали наступні показники:
- вміст гумусу за методом Тюріна та Кононової в модифікації Сімакова;
- вміст амонійного азоту фотоколориметричним методом з використання реактиву Несслера;
- вміст нітратного азоту іонселективним методом Олександрової і Губарєва;
- вміст рухомого фосфору колориметрично за методом Кірсанова;
- вміст обмінного калію методом полуменевої фотометрії.
Економічну ефективність використання добрив під буряки столові розраховували за середніми цінами в період проведення досліджень, енергети