Вы здесь

Інвестиційна складова економічної безпеки

Автор: 
Кириленко Володимир Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2007
Артикул:
3507U000120
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Визнання того факту, що інвестиційна діяльність є невід'ємним компонентом в системі факторів забезпечення економічної безпеки вимагає, передусім, теоретичного осмислення, визначення та оцінки механізму реалізації інвестиційної безпеки. Визначення особливостей управління інвестиційними процесами у системі державної стратегії економічної безпеки в умовах ринкової трансформації потребує впровадження механізму, здатного максимально ефективно спрямувати інвестиційний процес на вирішення складних завдань сучасного суспільно-економічного життя.

2.1. Ринковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності

Посилення ролі інвестиційних процесів в перебігу стрімких соціально-економічних перетворень на національному і міжнародному рівнях, виконання ними специфічних функцій, що обумовлюють в кінцевому результаті перспективи економічного розвитку, підвищення добробуту і розв'язання гострих соціальних проблем, вказують на необхідність їх комплексного теоретичного дослідження і цілеспрямованого практичного використання з метою забезпечення високого рівня національної економічної безпеки. Інвестування, формуючи численні параметри стану економічної безпеки, несе в собі об'єктивні можливості щодо їх ефективної зміни відповідно до системи обраних критеріїв. При цьому інвестиційні процеси, внаслідок їх соціально-економічної ролі, здатні інтегруватися в комплексний механізм забезпечення економічної безпеки.
Термін "інвестиційне забезпечення" стосовно до процесів безпечного функціонування і розвитку економічного середовища має ряд специфічних рис, що вимагає, на нашу думку, з'ясування його теоретичної суті і напрямів практичного застосування. Зазначимо, що категорія "забезпечення" в сучасній термінології трактується як діяльність, процес, спрямований на формування такого рівня параметрів або умов внутрішнього і зовнішнього середовища, який би сприяв реальному або потенційному досягненню цілей розвитку і функціонування [271]. Іншими словами термін "забезпечення" має два важливих аспекти: діяльнісну природу, що передбачає активну перетворюючу позицію економічних суб'єктів; цільову визначеність, що конкретизує результати діяльності в системі критеріїв і показників, які дають можливість оцінити забезпечені в кінцевому підсумку необхідні результати або ні.
Таким чином, забезпечити можливість досягнення певного стану об'єкта або системи, означає здійснити сукупність заходів з метою вирішення завдань вибраних як критерій успішної реалізації діяльності. Забезпечити, згідно свого тлумачення, означає - зробити в повній мірі можливим, дійсним, реально здійсненним, що відповідає об'єктивним умовам реалізації чого-небудь. Зазначимо, що забезпечення носить характер створення сукупності проміжних станів системи або об'єкта, закладає потенційні можливості досягнення цілей більш високого рівня ієрархії.
В цьому ж річищі необхідно і трактувати поняття "гарантування" економічної безпеки. Гарантувати - значить забезпечувати що-небудь, створити умови, що забезпечують що-небудь. Це відноситься до конкретної, доцільної діяльності суб'єктів щодо забезпечення певних умов існування, діяльності. Отже, ці два поняття близькі, такі, що перетинаються, лише термін "забезпечення" більше тяжіє до об'єктивних умов діяльності, а "гарантування" - до суб'єктивних передумов її реалізації.
У процесі забезпечення формуються дві групи найважливіших цілей: стратегічні, що передбачають констатацію перспективних завдань економічного функціонування і розвитку, і тактичні, на основі яких відбувається визначення можливості досягнення стратегічних цілей в майбутньому. Дані цілі залежать від функціональної сфери, в рамках якої розвертається діяльність по забезпеченню бажаних параметрів і від сфери, в якій здійснюються кінцеві оцінки успішності такої діяльності. Іншими словами, свою унікальну соціально-економічну, функціональну природу і сукупність специфічних рис процеси забезпечення набувають у відношенні до конкретних сфер економічного життя.
Вважаємо, що інвестиційне забезпечення економічної безпеки слід визначити як економічну діяльність спрямовану на формування і рух інвестиційних ресурсів відповідно до критеріїв безпечного функціонування і розвитку національної економіки. Таке визначення дає можливість, з нашої точки зору, підкреслити специфіку інвестиційної діяльності як єдності цілей інвестування та засобів їх досягнення або матеріальної основи реальних і фінансових інвестицій, а також підпорядкувати таку діяльність завданням забезпечення економічної безпеки.
Виявляючи загальні цілі безпеки і специфічний інструментарій їх досягнення, інвестиційне забезпечення не є штучно створеним механізмом впливу на економічне середовище. Його основи закладені в самому процесі відтворення суспільного продукту, зумовлені дією системи економічних законів. Цей факт підтверджується тим, що в будь-якій функціонуючій економічній системі здійснюються процеси інвестиційного забезпечення економічної безпеки. Їх реалізація тісно пов'язана з підтримкою життєдіяльності будь-якого економічного організму, і внаслідок своєї адекватності внутрішній логіці функціонування господарства не завжди усвідомлено виділяється в окрему систему.
Розгляд процесів інвестиційного забезпечення як сукупності взаємопов'язаних рівнів і підсистем, здатних функціонувати в руслі єдиного вектора реалізації економічних інтересів на стику сфер інвестування та державного регулювання рівня економічної безпеки, дає можливість нам охарактеризувати його як цілісний механізм.
Ми вважаємо, що механізм як економічний термін має в загальному, концентрованому вигляді виражати суть категорій, які лежать в його основі, і являє собою спосіб організації конкретних форм і методів управління відповідними економічними процесами. Дотримуючись логіки нашого дослідження, механізм інвестиційного забезпечення економічної безпеки правомірно визначити як спосіб організації управління рухом інвестиційни