Вы здесь

Моделювання, методи та комп'ютерні засоби підтримки прийняття групових рішень.

Автор: 
Дубровіна Анна Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U000003
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ГРУПОВИХ РІШЕНЬ
2.1. Суть підтримки прийняття групових рішень (ППГР) та класифікація
комп’ютерних засобів ППГР
Розвиток інформаційних технологій забезпечує постійну еволюцію та розширення
сфер використання інформаційних систем, метою яких є автоматизована підтримка
прийняття управлінських рішень – СППР. Сфера прийняття групових рішень відносно
неструктурованих задач соціально-економічного і управлінського характеру не є
виключенням. Недоліки, пов’язані з організацією процесу ПГР, складність та
різноманітність методів ПГР (див. висновки по розділу 1) визначили необхідність
створення спеціалізованих комп’ютерних засобів, які б підтримували цей процес,
забезпечували здобуття, обробку, аналіз та збереження інформації.
Комп’ютерні засоби підтримки прийняття групових рішень (ППГР) об’єднують
комунікації, обчислення та технологію підтримки рішень, які допомагають групі
ОПР розв’язувати неструктуровані задачі. В даному контексті до звичайного ПЗ
СППР приєднуються технічні засоби у формі електронних кімнат для нарад,
локальні та глобальні мережі, засоби підтримки телекомунікацій (відеокамери,
мікрофони, проекційні системи). Такий широкий діапазон можливостей комп’ютерних
засобів ППГР змінює саму схему організації процесу ПГР, підвищує ефективність
процесу, якість його результатів, надає групі ОПР можливість прискорити
рішення, змінити його зміст [9].
Виділяють три рівня ППГР [9].
На першому рівні комп’ютерні засоби ППГР здатні запропонувати набір технічних
функцій, розрахованих на подолання звичайних комунікаційних бар’єрів. Другий
рівень ППГР забезпечує моделювання рішень і вміщує методи ПГР. До вдосконалень,
типових для другого рівня, відноситься інструментарій автоматизованого
планування; на цьому рівні застосовуються моделі “Дельфі”, “Мозкового штурму”,
статичні методі перевірки узгодженості групових рішень, агрегування
індивідуальних суджень в єдине групове, тощо. Третій рівень характеризується
акцентом на машинно-формовані структури комунікацій.
Відповідно до наявності вище приведених рівнів комп’ютерні засоби ППГР можна
класифікувати на:
Інтегровані системи колективної роботи (ІСКР) (Integrated Collaboration
Environment), які в літературі також іменуються як GroupWare (ПЗ сумісної
роботи) і Group Support System (системи підтримки груп), вони являють собою
технологічні платформи, які використовуються як інструментарії сумісної праці,
електронної передачі повідомлень, календарного планування, корпоративної
інтегрованої середи функціонування Інтернет додатків, тощо [58]. ІСКР
характеризуються відсутністю засобів моделювання групових рішень і методів ПГР,
вони пропонують ППГР тільки першого і третього рівнів, але можуть бути
доповнені додатками, які будуть містити базу моделей ПГР.
Професійні пакети, які включають математичний апарат обробки даних. До таких
пакетів відносять програми Statgraphics [59], Statistica [60], Mathlab [61].
Вони спрощують роботу користувача у застосуванні методів ТПР (метод дерева
рішень, МАІ), статичного аналізу, нелінійного аналізу, факторного, кластерного
аналізу, аналізу надійності, моделювання часових рядів, прогнозування, тощо,
але не підтримують розподілену групову сумісну роботу. Через цей факт –
наявності в математичних пакетах тільки індивідуальної підтримки другого рівня,
але відсутності ППГР першого і третього рівнів, даний вид програм було усунуто
з розгляду.
Групові системи підтримки прийняття рішень (ГСППР) (Group Decision Support
System) – це інформаційні системи, метою яких є підтримка інтерактивного
процесу ПГР, забезпечення комунікацій всередині групи ОПР, надання групі
можливості користування базою моделей (БМ), яка включає методи ПГР [11, 12, 13,
62]. ГСППР забезпечує ППГР всіх трьох рівнів.
В наступних підрозділах буде проведено аналіз двох видів комп’ютерних засобів
ППГР – ІСКР і ГСППР, визначені їх архітектура, компоненти, можливості,
позитивні і негативні риси відносно їх використання для підтримки процесу ПГР.
Комп’ютерні засоби ППГР відносяться до багатокористувацьких систем, які
орієнтовані на сумісну, одночасну роботу декількох користувачів, тому спочатку
проаналізуємо основні підходи до побудови подібних систем.
2.2. Підходи до проектування комп’ютерних засобів ППГР
До основних підходів проектування комп’ютерних засобів ППГР, як
багатокористувацьких інформаційних систем, відносять функціонально-модульний
або структурний та об’єктно-орієнтований підходи. Методи, які відносяться до
цих підходів представлені на рис. 2.1.
Розглянемо особливості, характерні риси цих двох підходів і методів, які їх
використовують [63, 64].
В основу структурного підходу покладено принцип функціональної декомпозиції, за
якою функції системи розділяються на модулі за функціональною належністю,
кожний з яких виконує певну послідовність дій в загальному процесі. Таким чином
система розділяється на підсистеми, підсистеми – на комплекси задач і т.д.
Рис. 2.1. Підходи до проектування комп’ютерних засобів ППГР [63]
Серед методологій, які орієнтовані на структурний підхід, найбільш
розповсюдженими є IDEF, методології, орієнтовані на потоки даних, та
методології інформаційного моделювання.
В методологіях, орієнтованих на потоки даних, центральне місце займають
діаграми потоків даних – ДПД (Data Flow Diagrams – DFD). Метод потоків даних
отримав широке розповсюдження як у структурних методологіях (Гейна / Сарсона,
Йордана / ДеМарко), так і в об’єктно-орієнтованих (методологія
об’єктно-орієнтованого аналізу Шлеєр / Мелора, де використовується розширений
варіант ДПД, методологія О